Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålen i Skåne

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med åtgärdsprogrammet vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

  • Generationsmåletlänk till annan webbplats är ett övergripande mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålen (16 stycken, varav 15 gäller för Skåne) beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålenlänk till annan webbplats är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.


Skånes mål är samma som de nationella målen: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har därutöver ytterligare regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Läs mer om de regionala klimat- och energimålen.

Hållbar landsbygdsutveckling

Landsbygden har stora möjligheter att driva utvecklingen mot ett hållbart Skåne. För att lyfta fram dessa möjligheter och inspirera till handling arrangerades konferensen ”Framtidens landsbygd” den 21 november 2018.

Dagen bjöd på ny kunskap om våra miljö- och klimatutmaningar kombinerat med föreläsningar och goda exempel inom områden som cirkulär ekonomi, lokal mat, fossilfria energilösningar, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbara transporter på landsbygden. Du kan ta del av material från konferensen nedan.

Konferensen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Landsbygdsnätverket, LRF Skåne, Region Skåne, Hushållningssällskapet och LEADER Skånes Ess.

Agenda 2030 – så lite tid, så mycket att göra. Erik Westholm, professor emeritus, SLU och regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.
Presentation Erik Westholm (pdf)PDF
Film med Erik Westholms presentation (youtube)länk till annan webbplats

Kunskapsbristen kring miljö, klimat och livsmedelsproduktion - Väckte landsbygdsentreprenören! Jens Thulin, bonde och rådgivare cirkulär affärsutveckling, Vismarlövsgården och Godsinlösen Nordic AB.
Presentation Jens Thulin (pdf)PDF
Film med Jens Thulins presentation (youtube)länk till annan webbplats

Framtidens arbetsmarknad
Jobben finns i maten – men hur ska vi hitta arbetskraften? Jan Andersson, Arbetsförmedlingen.
Grön arbetsförmedling - Erfarenheter och utmaningar med att matcha nyanlända till jobb i Gröna näringen. Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne.
Presentationer Framtidens arbetsmarknad (pdf)PDF
Mentimeterresultat Framtidens arbetsmarknad (pdf)PDF
Film med Christer Yrjas och Jan Andersson (youtube)länk till annan webbplats

Hållbar konsumtion och byutveckling
Byn som äger - om lokal, social och finansiell mobilisering i Röstånga. Nils Phillips, Röstånga Tillsammans. Presentation Röstånga Tillsammans (pdf)PDF
Det Goda Livet - projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid. Lisa Necksten, Hållbar Utveckling Skåne, Familjen Lottsfeldt, Ludvigsborg. Presentation Det Goda Livet (pdf)PDF
Mentimeterresultat Hållbar konsumtion och byutveckling (pdf)PDF

Landsbygden levererar fossilfritt
Fossilfri växthusodling av Österlentomater – miljövänligt och ekonomiskt lönsamt. John Orelind, Orelunds gård. Presentation Orelund (pdf)PDF
Simris – ett fossilfritt och självförsörjande lokalt energisystem. Pauline Ahlgren, Eon. Presentation Simris (pdf)PDF
Mentimeterresultat Landsbygden levererar fossilfritt (pdf)PDF

Landsbygdens roll i klimatomställningen
Martin Hedberg, meteorolog på Polyfuture Institute SWC. Tidigare meteorolog på SVT och i Försvarsmakten. (Film kommer.)

Digitalisering för hållbarhet
Veberöd, Sveriges första Smarta by för landsbygdsutveckling. Jan Malmgren, Byutveckling AB.
Presentation Veberöd (pdf)PDF
Film med Jan Malmgren (youtube)länk till annan webbplats

Smart och lokal mat
Från utfiskade hav till levande landsbygd - Gårdsfisk ger möjlighet till en ny livsmedelsgren. Johan Ljungquist, Gårdsfisk.
Lokal mat utan mellanhänder. Albin Ponnert, Local Food Nodes.
Mentimeterresultat Smart och lokal mat (pdf)PDF

Framtidens kollektivtrafik på landsbygden
Utveckling av kollektivtrafik på Skånes landsbygd. Skånetrafiken; Självkörande bussar – och andra lösningar för landsbygdstrafik i Sjöbo och Tomelilla. Frida Tiberini, Sjöbo kommun; Kollektivtrafik "on demand". Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet.
Presentation (pdf)PDF
Mentimeterresultat (pdf)PDF

Kontakt