Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projekt inom energi- och klimatområdet.

Aktuella klimat- och energiprojekt

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Nedanstående information är för dig som arbetar med tillsyn inom energiområdet.

TVL-info 2022:8 Stöd för energi i ordinarie tillsyn med bilagor.pdf Länk till annan webbplats.

Du hittar mer tillsynsvägledning inom energiområdet och andra tillsynsområden på Länsstyrelsens sida om tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Vi har kvalitetsgranskat och kompletterat energistatistik från Statistiska centralbyrån, sammanställt den i energibalanser och presenterat den i Sankeydiagram.

I Excelfilerna nedan hittar du även energistatistik för samtliga skånska kommuner.

Energibalans för Skåne, Sankeydiagram 2020

Energibalans för Skåne, statistik för 2020 Excel, 528.5 kB.

Energistatistik från Statistiska centralbyrån (det underlag vi använt) Länk till annan webbplats.

För frågor se LEKS webbsida eller kontakta oss på Länsstyrelsen Skåne.

LEKS webbsida om energistatistik Länk till annan webbplats.

Figuren visar Skånes energibalans för år 2020 i Sankey-diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till höger i diagrammet.Förstora bilden

Figuren visar Skånes energibalans för år 2020 i Sankey-diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till höger i diagrammet.

Klimat- och energistrategi för Skåne

Den nuvarande Klimat- och energistrategin för Skåne heter Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Den har Länsstyrelsen Skåne tagit fram tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom ramen för Klimatsamverkan Skåne. Strategin beslutades i juni 2018 och innehåller även regionala klimatmål.

Klimat- och energistrategi för Skåne: Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne Länk till annan webbplats.

Under år 2024 revideras Klimat- och energistrategin, och en ny strategi beräknas vara klar och beslutad 30 juni 2025. Vill du bidra i revideringsarbetet? Då är du välkommen att kontakta projektledaren för arbetet Veronica.Lindeberg@lansstyrelsen.se.

Revideringsarbetet av Skånes klimat- och energistrategi är i full gång och kommer pågå under hela år 2024 och fram till mitten av 2025. Länsstyrelsen projektleder arbetet tillsammans med Region Skåne och Energikontor Syd. Flera skånska aktörer deltar i de olika arbetsgrupperna som har till uppdrag att ta fram nya underlag för strategins olika åtgärdsområden.

De olika åtgärdsområdena och arbetsgrupperna är:

 • Förnybar energiproduktion
 • Försörjningstrygghet och beredskap – Nytt!
 • Klimatsmart planering (fysisk planering)
 • Effektiva och fossilfria bostäder och fastigheter
 • Effektiva och fossilfria transporter
 • Effektiv och fossilfri Industri
 • Klimatsmart jord- och skogsbruk
 • Klimatsmart konsumtion

Vill du vara med och bidra i en arbetsgrupp? Kontakta då projektledaren Veronica Lindeberg så hjälper hon dig vidare till den arbetsgrupp som passar dig.

Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet. Strategin innehåller regionala mål och prioriterade områden, med åtgärder för resurseffektivisering, energiomställning och minskad klimatpåverkan fram till år 2030.

Strategin ska ge inspiration, vägledning och stöd till att utveckla och genomföra åtgärder för att nå de regionala klimatmålen.

Strategin riktar sig till alla aktörer i Skåne som kan bidra till att vi når målen, och ska samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av länets ambitioner för utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Vill du veta mer om den nuvarande Klimat- och energistrategin? Kontakta Tommy Persson

De skånska klimatmålen är:

 • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
 • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
 • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
 • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
 • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

De regionala klimat- och energimålen beslutades år 2018 och gäller fortfarande. Målen ska hjälpa oss att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Information om vårt arbete med miljömålen

Regional bedömning av Begränsad klimatpåverkan

Varje år görs en regional bedömning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de regionala energi- och klimatmålen. Texten innehåller en beskrivning av läget, en redogörelse för de viktigaste genomförda åtgärderna under året, samt aktuell klimat- och energistatistik.

Begränsad klimatpåverkan på webbplatsen Miljömålen i Skåne (uppdaterad mars 2024) Länk till annan webbplats.

Klimatindikatorer

Inom miljömålssystemet finns indikatorer för bland annat miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Indikatorer på sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp i länen och kommunerna. Databasen uppdateras årligen. Databasen är framtagen av RUS (Regional uppföljning och samverkan i miljömålssystemet) i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SMED.

Nationell databas för luftutsläpp Länk till annan webbplats.

Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror är Naturvårdsverkets webbsida som visar utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp.

Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sin tillsynsmyndighet en gång per år. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Utsläpp i siffror (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Miljöövervakningen i Skåne genomförs av Länsstyrelsen, nationella aktörer, kommuner, vattenråd, luftvårdsförbund, verksamhetsutövare och ideella krafter. 

Miljöövervakning i Skåne, bland annat för klimat

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet är att samverka och att samordna det skånska klimatarbetet så att det blir effektivare.

Klimatsamverkan Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Energikällor och energibärare

Länsstyrelsen arbetar bland annat med trygg elförsörjning, minskad elförbrukning och styrel. Styrel handlar om att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare som en förberedelse ifall delar av elnätet behöver frånkopplas på grund av kortsiktig elbrist. 

Länsstyrelsen Skånes arbete med elförsörjning

Nästan en tredjedel, cirka 3 TWh, av Sveriges biogaspotential finns i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket.

Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar, samtidigt som näringsämnen från gödseln kommer till användning. Gödsel från en ko räcker till 300 mil om året i en gasbil.

I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. I Skåne ägnar vi oss även åt framstående biogasforskning vilket ökar intresset för denna teknik och ger upphov till nya innovativa företag inom området.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skånes arbete med biogas? Kontakta Johannes Elamzon 

Idag finns mer än 47 produktionsanläggningar för biogas i Skåne och år 2020 producerades årligen 0,44 TWh i Skåne. Flera biogasanläggningar, som är under projektering, skulle tillsammans kunna fördubbla den skånska biogasproduktionen.

Flera studier visar att det finns en potential i Skåne att producera närmare 3 TWh energi per år genom att producera biogas från underutnyttjad biomassa som gödsel och livsmedelsrester. År 2022 genomfördes en kartläggning som bekräftade denna potential. 

Kartläggning av biogaspotential 2022 Länk till annan webbplats.

Sverige har världens största biogasdrivna fordonsflotta. Många av dessa fordon finns i Skåne. Många skånska kommuner och företag kör eller planerar att köra sina tjänstefordon på biogas, och intresset växer för att se till att lastbilar drivs med biogas.

Även i industrin och inom sjöfarten pågår ett arbete att ställa om till biogas.

Totalt var biogasavändningen närmare 1 TWh i Skåne år 2020.

Cirkeldiagram över biogasanvändning i Skåne 2020. Bostäder (18%), Industri (22%), Kraft- och värmeverk (25%), Drivmedel (25%).

Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har inventerat biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare har genomförts på nationell nivå. Målet med inventeringen var att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas som ett underlag i fysisk planering och strategiskt arbete på kommunal nivå.

Rapporten beskriver i kartor och diagram biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

Rapporten Biogaspotential i Skåne (2011) Pdf, 2.5 MB.

Underlaget för den inventering som genomfördes 2011 finns som Excelfil. Excelfilen innehåller grunddatan till både rapporten om biogaspotential (se ovan) och tillhörande GIS-kartor.

Underlag: grunddata och tillhörande kartor (excel) Excel, 3.1 MB.

Det finns även en handledning i fördjupning i lokala förutsättningar, till exempel för en kommun.

Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra förutsättningar och resultat i olika kommuner.

Handledning för lokal inventering av biogaspotential Pdf, 105.4 kB. 

Kartverktyg för biogaspotential


Underlaget, i form av biogaspotential på församlingsnivå, finns tillgängligt som kartor i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, utan krav på eget GIS-program.

Biogaskartor i GIS-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för att använda kartverktyget biogaspotential i Skåne Pdf, 318.8 kB.

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning.

Biogas syd Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet. Detta omfattar de biogasanläggningar som framställer mer än 3 000 MWh per år eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 40 öre per kWh.

Information om gödselgasstödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att öka intresset för solenergi bland annat genom att driva och delta i olika projekt som ökar intresset för solenergi.

Solelen står idag för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne. Energimyndigheten bedömer att el från solceller i Sverige kan uppgå till 5–10 procent av landets totala elanvändning år 2040.

Vill du veta mer om Länsstyrelsens arbete med solenergi? Kontakta Eric Eliasson

Det finns ett stort intresse för att placera solcellsparker direkt på marken, till exempel på jordbruksmark. Men jordbruksmarken behövs för att producera livsmedel. Både elproduktion och livsmedelsproduktion är viktiga mål. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Region Skåne för att se om man kan placera solceller på jordbruksmark och samtidigt producera lika mycket livsmedel eller till och med mer.

Projektet Solmarken undersökte vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på. Vi tittade på hinder, möjligheter, potential och förutsättningar för några utvalda markområden på en övergripande nivå samt den lokala förankringen av solcellsparker.

Slutrapport för projektet Solmarken Länk till annan webbplats.

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

I Skåne finns stora möjligheter att producera solel. Solinstrålningen är hög, hustaken många behovet av el är stort. Med solceller på alla lämpliga tak kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning år 2050. Det visar en potentialstudie som Länsstyrelsen har tagit fram, med beräkningar för Skånes alla kommuner både på kortare och lite längre sikt.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013).

Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse enligt två framtidsscenarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Projektet Sol i syds webbplats (projektet är avslutat) Länk till annan webbplats.

Ska du bygga en solelsanläggning på marken behöver du samråda med oss.

Samråd för åtgärd i naturmiljön

Vill du veta mer om solenergi och hur du kan nyttja den på bästa sätt så finns det olika organisationer som arbetar regionalt och nationellt med solenergi.

Solenergi på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Svensk solenergis webbplats Länk till annan webbplats.

Solar region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Spillvärme är energi som kan komma till nytta. Genom att ta tillvara spillvärme (industriell restvärme) minskar resursanvändningen, vilket ger en bättre miljö och stärker företagens konkurrenskraft. Idag är cirka 10 procent av Skånes fjärrvärmeproduktion spillvärmebaserad.

För att kunna ta tillvara mer spillvärme i nuvarande och planerade anläggningar krävs både gamla och nya tekniska lösningar. Särskilt inom lågtemperatursystem och energilagring finns det intressanta tekniska lösningar som inte har uppnått sin fulla potential än.

Vill du veta mer om spillvärme och dess potential? Kontakta Johannes Elamzon.

Spillvärmepotential i Skåne

Karta över Skåne med spillvärmepotential

Spillvärme används i 10 fjärrvärmenät i Skåne, och sammanlagt levererades 0,68 TWh spillvärme till fjärrvärmenätet år 2012. Spillvärme är därmed den fjärde största tillförda energin efter biobränslen, avfallsförbränning och naturgas.

Vissa skånska kommuner har redan idag stor andel spillvärme i sitt fjärrvärmesystem, exempelvis Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Bromölla.

Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk, och en stor del av arbetet handlar om att minimera miljöpåverkan.

Dammar och vattenkraftverk, miljöpåverkan och tillstånd

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

I princip hela Skånes landyta och all havsyta har potential för vindbruk.

Vill du veta mer om vårt arbete med vindkraft? Kontakta Sandra Johanne Selander.

Vindbrukskollen: databas för vindkraften

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen visar bland annat var i landet det finns vindkraftverk och var man planerar att bygga nya. Databasen innehåller även annan kartbaserad information.

Vindbrukskollen är integrerad med Vindlov.se som är en webbplats för frågor om tillstånd för vindkraftverk. Tillsammans utgör de en samlad webbtjänst för vindkraft som erbjuder tillgänglig information där allt om planerings- och tillståndsprocesser finns samlat.

Vindbrukskollen och Vindlov.se Länk till annan webbplats.

Prövning

Innan du anlägger ett vindkraftverk krävs prövning.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Skånes vindkraftsakademi

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet.

Skånes vindkraftsakademi Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi. På vår sida om energieffektivisering hittar du mycket material om hur arbetet kan gå till, och du kan läsa och se filmer om andras erfarenheter.

Energieffektivisering i företag och organisationer

Energi- och klimatrådgivning

I de flesta skånska kommuner finns energi- och klimatrådgivare som erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning om hur företag kan energieffektivisera och spara pengar. Rådgivarna ingår i nätverket Energi- och klimatrådgivarna i Skåne.

Energirådgivarna i Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss