Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Länsstyrelsen samordnar länets arbete

Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden. Vi bedriver egen tillsyn och vägleder kommunerna i deras tillsyn.

Vi undersöker, utreder och riskklassar förorenade områden och vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering. Vi granskar även hur kommunerna tar hänsyn till förorenade områden i den fysiska planeringen.

Det är flera myndigheter som arbetar med förorenade områden. Mer information om vad olika myndigheter gör finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vem gör vad – förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länets arbete med förorenade områden

Fördjupad information om arbetet med förorenade områden i länet. Informationen motsvarar länets regionala program för arbetet med förorenade områden.

Kartor över förorenade områden

Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du kan få mer information om förorenade områden i länet.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Anmäl åtgärder och underrätta om upptäckta föroreningar

Du är i de flesta fall skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera eller genomföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast meddela det till den myndighet som ansvarar för tillsynen (tillsynsmyndigheten).

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Kontakt

Johan Wigh, 010-224 16 98, chef för Enheten för förorenade områden och avfallstransporter

David Lalloo,010-224 14 49, tillsyn och tillsynsvägledning, masshantering

Jessica Bernfreed Ewald, 010-224 12 42, tillsyn och tillsynsvägledning, statusrapporter, PFAS

Erik Eneroth, 010-224 17 65, tillsyn och tillsynsvägledning

Mieke Haegeman,010-224 12 81, tillsyn och tillsynsvägledning

Fanny Söderkvist, (fn föräldraledig), tillsyn och tillsynsvägledning

Karin Persson, 010-224 15 76, EBH-stödet, statliga objekt, bostadsbidraget

Emilia Drab, 010-224 14 84, statliga objekt, bostadsbidraget

Mats Andersson, 010-224 13 09, statliga objekt

Anna Lejontand, 010-224 10 67,tillsyn och tillsynsvägledning