Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Ny tidplan för den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Mot bakgrund av den förändrade situationen i elsystemet har regeringen beslutat att pausa omprövningen av vattenkraftens miljövillkor. Det betyder att den sista dagen för när ansökan om prövning ska ha kommit till Mark- och miljödomstolen senareläggs med ett år. Den nya tidplanen börjar gälla 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars sista dag var före det, gäller den gamla tidplanen. I Blekinge rör det prövningsgrupp Mieån (85_1).

Vi har informerat de kraftverksägare i länet som berörs av den förändrade tidsplanen. Vårt arbete med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraftverk fortsätter enligt den nya tidplanen. Det innebär att pågående samverkansprocesser fortsätter i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter i Svensk författningssamling Länk till annan webbplats.

Samverkansprocessen i Blekinge

Aktiva prövningsgrupper där Länsstyrelsen Blekinge ansvarar för samverkansprocessen är följande:

 • Mieån (85_1)
  Samverkan är avslutad och ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 1 september 2022.
 • Bräkneån (84_1) och Hällarydsån (84/85_1)
  Samverkan pågår och den sista dagen för att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen är 1 februari 2024.
 • Skräbeån (87_1)
  Samverkan pågår och den sista dagen för att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen är 1 september 2024.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

 • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
 • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
 • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
 • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
 • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
 • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss