Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energiutvinning utmed kusten

Vågor med kraft.

Energiutvinning utmed kusten. Inom de mest vindintensiva områdena finns flera av länets värdefullaste miljöer för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.

Vindkraft

Vindkraften berör 12 av de av riksdagen antagna 15 nationella miljökvalitetsmålen, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö kräver för en ekologiskt hållbar utveckling. Potentialen för att utvinna vindenergi utmed kusten är stor. Vindens energiinnehåll kan även tas tillvara genom vågornas rörelser, men denna teknik är ännu inte lika utvecklad.

Ett annat förslag är att placera vindkraftverk ute till havs, där förhållandena är bättre än på land och vindarna är mindre turbulenta och starkare. Den tekniska kunskapen om vindkraftverk till havs finns, däremot råder brist på kunskap om hur de påverkar den marina miljön. Planerade projekt visar att havsbaserad vindkraft kan komma att ersätta stora delar av den energi som idag kommer från kärnkraften.

De mest vindenergirika områdena i Skåne finns längs syd- och västkusten, där de flesta av Skånes vindkraftverk finns. Konflikter kan uppstå gällande påverkan på landskapsbilden, negativ inverkan på kulturmiljöer och störningar för friluftslivet. De skånska kusterna präglas av den öppna slätten och är ur vindenergisynpunkt idealiska för placering av vindkraftverk. Kusten är dock redan idag hårt exploaterad och här finns intressen som står i strid med varandra.

Inom de mest vindintensiva områdena finns flera av länets värdefullaste miljöer för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. I de få oexploaterade områdena blir ett eventuellt vindkraftverk ett påtagligt inslag i landskapet. Vindkraftverkens stora påverkan på landskapsbilden gör det viktigt att redan i ett tidigt skede redovisa lämpliga respektive olämpliga områden för vindkraftsutbyggnad. Samtidigt som utvecklingen av vindkraft i Skåne ska gynnas ska även bevarandevärdena tillgodoses.

Kärnkraft

Även placeringen av kärnkraftverken diskuteras ofta. Närheten till havsvatten är nödvändig för kylning och för balansen i ledningsnätet är det viktigt att kraftverken är placerade i olika delar av landet. Dessutom reduceras därmed de energiförluster som blir konsekvensen av överföring på längre sträckor. Samtidigt finns det många värdefulla natur- och kulturmiljöer utmed Skånes kust, som påverkas av en havsnära etablering. När kylvattnet släpps ut i Öresund är det 10 grader varmare än när det pumpades in.

Enligt 1997 års riksdagsbeslut om kärnkraftens avveckling skall avvecklingen ske för att åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning, byggd på förnyelsebara energislag. Omställningen ska genomföras på ett sådant sätt att svensk industri och samhället i övrigt har tillgång till el till internationellt konkurrenskraftiga villkor. 1998 beslutade regeringen att Barsebäck 1 skulle stängas, vilket genomfördes i slutet av 1999. Om inga nya politiska beslut fattas skall Barsebäcksverket rivas senast 2020, men innan dess ska även verkets andra reaktor avvecklas och ett avfallslager anläggas i Forsmark.

Lästips:

Kulturmiljö och vindkraft. Riksantikvarieämbetet (2000).               

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss