Illustration, spiral som minskar

Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Ansök om bidrag för förebyggande insatser

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att utlysa 900 000 kr under 2018 i bidrag för insatser mot pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor.

Bidragen ska gå till projekt som implementerar delmålen från Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020 i ordinarie verksamhet.

Delmålen i strategin är

 • Ett våldsförebyggande arbete ska utvecklas med fokus på maskulinitetsnormer och våldsutövare.
 • Kunskaper och metoder för att upptäcka och förstärka skyddet för personer utsatta för våld ska utvecklas genom samverkan.

Bidragen kan användas till angelägna insatser, internutbildning och förstärkning av kompetens av verksamheten inom områdena: 

 • våld i nära relationer,
 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Insatser med fokus på maskulinitetsnormer och våldsutövare prioriteras.

Kommuner, myndigheter, ideella organisationer och stiftelser med verksamhet i Örebro län kan söka bidragen.

Bidrag beviljas med:

 • Högst halva kostnaden för insatser som utförs av en myndighet eller kommun.
 • Hela kostnaden för insatser som utförs av frivilligorganisation.

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2018.

Gör din ansökan 

 1. Skriv en projektansökan i en PM på maximalt fyra A4-sidor. I PM:et ska det också ingå en budget för hela projekttiden och vilka andra medel som projektet sökt och beviljats.
 2. Skicka din ansökan via mejl till tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se eller
  Kerstin.lillje@lansstyrelsen.se.Du ska också skicka in din ansökan via ordinarie post till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 Örebro

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60.

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

I utbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Utbildningen har tagits fram av Länsstyrelsen i Östergötland och Migrationsverket.

Kursen är interaktiv och innehåller filmer och inspelade röstinslag. Du kan navigera mellan olika delar eller repetera ett avsnitt genom att använda dig av menyn.

Webbutbildning i hedersrelaterat våld och förtrycklänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram filmer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Saknad

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare eller andra som också möter flickor och kvinnor som har utsatts för – eller riskerar att bli könsstympade. Även samhällskommunikatörer som arbetar med information till nyanlända kan ha nytta av webbutbildningen.

Könsstympning av flickor och kvinnor (Socialstyrelsen)länk till annan webbplats

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp för våld där den utsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation med våldsutövaren. Den som utövar våld kan vara en partner eller före detta partner men kan också vara barn, syskon eller förälder.

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer och det är den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Våld i nära relationer kan förekomma i alla olika parrelationer. Både män och kvinnor kan vara våldsutövare eller utsatta men den vanligaste våldsutövaren är en man och merparten av de utsatta kvinnor och barn.

Personer utsatta för detta brott, hindras från att åtnjuta social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Våld är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Följ arbetet mot våld i nära relationer på facebook:

Mäns väld mot kvinnor ska upphöra - Kvinnofrid i Örebro län (Facebook)länk till annan webbplats

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsens kampanj ”Du avgör!”, syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende.

Du avgör!länk till annan webbplats

Se kampanjfilmen om att köpa sexuella tjänster:

Definition av människohandel

Handel med människor omfattar rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom:

 • hot om våld
 • användning av våld
 • olika former av tvång
 • bortförande
 • bedrägeri
 • vilseledande
 • maktmissbruk
 • missbruk av en persons utsatta situation
 • givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att få samtycke från en person som har kontrollen över en annan person i syfte att utnyttja¹ denna person.

1. Utnyttjande ska innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.

Kontakt