Örebro läns jämställdhetspris

Symbol för Örebro läns jämställdhetspris. En abstrakt symbol av en människa som i en dansliknande pose bär upp en glob med länets siluett i.

Illustration: Länsstyrelsen i Örebro län

Priset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom det lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Örebro läns jämställdhetspris har instiftats av Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro läns jämställdhetsråd.

Dags att nominera din kandidat!

Vet du någon som gör ett bra jämställdhetsarbete i länet, eller gör du det själv? Missa då inte att nominera din kandidat till Örebro läns jämställdhetspris 2021. Vi behöver din nominering senast den 17 september. Du kan nominera organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Örebro län. Utmärkelsen är för genomförd eller pågående jämställdhetsinsats. Politiska partier kan inte ansöka om utmärkelsen.

Juryn med representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och LO utser vinnaren som koras den 18 november.

Tillsammans kan vi förändra mycket och föra jämställdhetsarbetet framåt!

Sista dag att skicka in är den 17 september!
Skriv så utförligt och tydligt som möjligt, - varför tycker du att detta arbete förtjänar ett jämställdhetspris?

Ge konkreta exempel och skriv utförligt och tydligt.
Vilket eller vilka av de jämställdhetspolitiska delmålen har arbetet bidragit till att uppfylla? * (obligatorisk)
Vilket eller vilka av de jämställdhetspolitiska delmålen har arbetet bidragit till att uppfylla?
Vinnare av Örebro läns jämställdhetspris 2020

Juryns motivering

Magdalena Åsgärde har med sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället.

Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En av de grupper som står allra längst ifrån denna ambition är asylsökande kvinnor, vilka ofta befinner sig utanför samhället och uppger att de mår både psykiskt och fysiskt sämre än svenskfödda kvinnor. Genom projektet har asylsökande kvinnor fått möjlighet att öka sin psykiska och fysiska hälsa genom social gemenskap, regelbunden träning, språkträning och samtal kring samhället, hälsa, sexualitet och jämställdhet. Resultatet har blivit att kvinnorna inte bara ökat sitt välmående utan också stärkts till att bli mer medvetna om sina rättigheter samt ökat sina möjligheter till inkludering i samhället. På kvinnornas initiativ har också grupper med deras män startat där samtal om jämställdhet i svensk kontext förs. Magdalena Åsgärde är med projektet Kvinna i fokus en förebild för ett praktiskt och livsförändrande jämställdhetsarbete.

Foto på vinnaren av Örebro läns jämställdhetspris 2020 Magdalena Åsgärde

Magdalena Åsgärde

Arbetsgruppen för projektet Kvinnors idrott

Arbetsgruppen består av Daniel Alsarve och Hanna Palm, RF-SISU Örebro län, samt Jane Karlsson, Kjell Sunesson, Laila Sunesson och Reignar Johansson (avled under arbetets gång) Örebro läns Idrottshistoriska sällskap.

Varje människa har något unikt att berätta och genom projektet Kvinnors idrott har idrottsutövande kvinnor i Örebro län delat med sig av sina idrottsliv under hundra år. Berättelserna har resulterat i boken ”Pionjärerna – kvinnor berättar om sina idrottsliv”, samt en utställning som turnerar i länet. I samband med utställningen bjuds politiker, idrottsledare, media och några av författarna in för att belysa jämställdhetsfrågan inom idrotten, då, nu och inför framtiden.

Varje berättelse är ett eget dokument, men tillsammans bildar de en djupare förståelse för idrottens betydelse och vilka utmaningar som finns. De ger en värdefull inblick i villkoren för kvinnors idrott och en möjlighet att lära av historien så att klokare beslut kan fattas idag. Framförallt är Kvinnors idrott ett dokument som understryker allas rätt att vara fysisk aktiva, oavsett vem man är, vilket långt ifrån varit självklart inom många idrotter. Projektet är unikt, då det är första gången som berättelser om kvinnors idrottsliv samlats in på detta sätt. Utställningen kommer framöver att turnera i länet och sätta fokus på jämställdhetsfrågor inom idrotten.

Foto på arbetsgruppen för projektet Kvinnors idrott

Arbetsgruppen för projektet Kvinnors idrott, från vänster: Laila Sunesson, Jane Karlsson, Hanna Palm, Kjell Sunesson och Daniel Alsarve.

Rúna í Baianstovu

Rúna í Baianstovu, lektor på Socialt arbete på Örebro Universitet, har lång erfarenhet och ett mångårigt engagemang i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon är forskare, författare, föreläsare och en förebild för såväl studenter som yrkesverksamma och personer som är aktiva inom ideella organisationer.

Rúna í Baianstovu, ©FotoNinaHellstrom

Enheten för försörjningsstöd, bosättning och integration på Örebro Kommun, genom enhetschef Johanna Karsberg

Enheten har arbetat både målmedvetet och uthålligt för att öka möjligheten till förbättrad integration för nyanlända barn och föräldrar. En stor och viktig del av arbetet har varit att öka kunskapen hos personalgruppen när det rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten har arbetat fokuserat mot målet att ensamstående föräldrar så snabbt som möjligt komma ut i arbete eller studier, mycket genom samverkan med civilsamhället där de tillsammans arbetat med att kunna erbjuda en individanpassad verksamhet. Genom att skapa tydliga rutiner för denna målgrupp, som inte är inkluderade i lagen om bosättning, har det skapat möjligheter för fler vuxna till integrering i samhället och skolgång för fler barn. Mycket av arbetet har skett genom samverkan med både interna och externa aktörer som stödjer nyanlända vuxna och barn. Arbetet på enheten för försörjningsstöd har koppling till flera av de jämställdhetspolitiska delmålen, framför allt ekonomisk jämställdhet, jämställd hälsa, jämställd utbildning och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Johanna Karsberg

Faisa Maxamed

Faisa Maxamed, ledamot av styrelsen i Örebro moské och ledamot av kommunfullmäktige, har under många år arbetat aktivt för att hjälpa kvinnor ut i arbetslivet, framför allt genom att erbjuda praktisk hjälp med till exempel teknik och internetrelaterade frågor. Faisa beskrivs som en mångsidig och kompetent kvinna inom integrationsfrågor och ses som en förebild av många för sitt driv att hjälpa andra.

Faisa Maxamed

Magdalena Åsgärde

Magdalena Åsgärde, RF-SISU Örebro län och projektet Kvinna i fokus
har hjälpt asylsökande kvinnor genom att erbjuda social gemenskap, regelbunden träning och rörelseglädje. En grupp i vårt samhälle som ofta står långt från jämställdhetspolitikens ambition är asylsökande kvinnor och män. I TIA-projektet Kvinna i fokus har Magdalena Åsgärde arbetat i flera år med särskild prioritering mot delmålen 5 och 6, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Asylsökande och nyanlända kvinnor uppger i mycket lägre utsträckning en god fysisk och psykisk hälsa jämfört med svenskfödda kvinnor. Kvinnorna är också mindre fysisk aktiva och har en lägre hälsolitteracitet. I takt med att kvinnornas självkänsla och självförtroende stärkts så har behovet att rikta insatser till deras män tydliggjorts. Särskilda gruppaktiviteter har erbjudits deras män med träningspass och samtal kring maskulinitet, jämställdhet, samtyckeslag och barnkonventionen för att nämna några ämnen. Genom ovanstående aktiviteter uppnås även syftet att ge språkträning, stärka familjernas sociala sammanhang och ge en ökad hälsomedvetenhet. Därigenom stärks kvinnornas möjligheter till arbete/sysselsättning och självförsörjning vilket underlättar en god etablering och inkludering i samhället. Det syns tydliga positiva resultat av projektet, där kvinnorna framför allt har stärkts och blivit mer medvetna om sina rättigheter och möjligheter samtidigt som både den fysiska och psykiska hälsan har ökat vilket gör dem bättre rustade i den otrygga situation som asylsökande innebär. Metoden är spridd till andra verksamheter både inom och utanför Örebro län. Magdalena har som person betytt mycket för kvinnornas trygghet och inkludering i det svenska samhället.

Magdalena Åsgärde

Shahla Ojagh

Shahla Ojagh har de senaste 5 åren, i sitt arbete som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro, jobbat med nyanlända och asylsökande i hela Örebro län. Både i sitt arbete, men också privat, så har hon aktivt arbetat med fokus på jämställdhet och kulturmångfald och genom det hjälpt många kvinnor och deras familjer med att förstå hur jämställdhet och kultur påverkar varandra. Dessa kvinnor har fått stärkt sitt självförtroende och fått ökad förståelse för det svenska samhället. Genom sitt arbete har hon skapat ett stort nätverk där kvinnor och deras familjer varit i fokus och skapat tillit genom goda och trygga relationer, vilket underlättat i att nå resultat gällande jämställdhet.

Shahla Ojagh

Text

Vinnaren av jämställdhetspriset 2019 var Ulrika Lundgren på Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors.

Är så STOLT ännu av priset och njuter av att vår personal som har åstadkommit heltid och fått så LÅG sjukfrånvaro, 4,23% för dessa yrkesgrupper! Säger Ulrika några månader efter mottagandet av priset.

Juryns motivering

Ulrika Lundgren och Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors, har under lång tid arbetat både målmedvetet och uthålligt för att öka möjligheten till att arbeta heltid för personer i kvinnodominerade yrken. Den utarbetade Dialogmodellen ger utrymme för både chefer och medarbetare att vara delaktiga i och påverka verksamheten och genomförs inom ramen för befintlig budget. Arbetet knyter tydligt an till flera av de jämställdhetspolitiska målen, i synnerhet ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa vilket visar sig i en ökad andel heltidsanställda och en minskad sjukfrånvaro. Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors är en förebild i arbetet för ett jämställt Örebro län.

Kontakt