Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Medel för förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen bjuder in Region Örebro län, kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Örebro län att söka utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Region Örebro län, kommuner, myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Örebro län kan beviljas utvecklingsmedel för insatser inom området mäns våld mot kvinnor. Medlen ska gå till särskilt angelägna insatser, internutbildning och förstärkning av kompetens i verksamheten. Insatserna kan ske inom hela området mäns våld mot kvinnor ska upphöra, det vill säga inom

  • våld i nära relationer
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • våld i ungas partnerrelationer
  • sexuellt våld

Projekt kan som längst pågå till och med 31 december 2021, men kan också bestå av kortare projekt eller enskilda insatser. Medel beviljas för verksamhet under ett år och insatsen ska genomföras i Örebro län.

Prioriterade insatser

Länsstyrelsen prioriterar insatser som bidrar till att

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den via e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Det är viktigt att ansökan undertecknas av ansvarig chef. Sista ansökningsdag är den 1 december 2020.

Ansökningsblankett för utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor Word, 45 kB.

Bakgrund

Länsstyrelsen utlyser medlet för att främja länets förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfter regeringen fram att det är särskilt angeläget att utveckla våldsförebyggande insatser. Länsstyrelsens har också i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i länet.

Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länk till annan webbplats.

Efter att din organisation har fått medel beviljat

Återrapportera projektet

De organisationer som fått medel beviljat ska återrapportera insatserna. Återrapportering sker enligt mall som laddas ner nedan. Sista dag för återrapportering är 28 februari, eller två månader efter avslutat projekt. Ej förbrukade medel återbetalas.

Mall för återrapportering, för insatser som beviljats 35 000 kronor eller mindre Word, 49.4 kB.

Mall för återrapportering, för insatser över 35 000 kronor Word, 50.4 kB.

Bidra med erfarenheter och kunskap

Projekt som beviljas medel ska om så är önskvärt kunna delta i arrangemang anordnade av Länsstyrelsen i Örebro län, under och efter projekttiden. Detta syftar till att utbyta erfarenheter och presentera framgångsfaktorer/resultat för att sprida kunskaperna från projektet till andra aktörer i Örebro län.

Kontakt