Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Anmälan om samråd krävs alltid vid anläggande av allmänna skoterleder.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Beskriv åtgärderna noga i din anmälan

Det är viktigt att du i din anmälan noga beskriver de åtgärder som ska vidtas samt vilka anpassningar du tänker göra för att förhindra eller begränsa skadan på naturmiljön. Det ska tydligt framgå vilka anpassningar du tänker göra med hänsyn till berörda natur- och kulturmiljövärden.

Vad händer när du skickat in en anmälan om samråd?

Du får en bekräftelse från oss att din anmälan har kommit in och Länsstyrelsen påbörjar granskningen av din anmälan. Om underlaget behöver kompletteras med mer uppgifter kommer vi att kontakta dig. Ett bra och tydligt underlag underlättar och minskar ned tiden för handläggningen.

 • Om vår bedömning är att de åtgärder som beskrivs och hur de ska utföras, inte har någon påverkan eller en begränsad påverkan på naturmiljön kommer vi meddela dig att vi inte har något att erinra mot den anmälda åtgärden och dess utförande.
 • Om vår bedömning är att fler anpassningar av åtgärden behövs, än de du själv har beskrivit i anmälan, kommer du få ett beslut om föreläggande om försiktighetsmått alternativt att Länsstyrelsen förbjuder åtgärden.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Samråd för solcellsanläggning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Även vägar och elnätsanslutning till och från anläggningen kan behöva samråd.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt, annars riskerar du att handläggningstiden blir längre och projektet blir försenat. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare. Använd sedan e-tjänsten "Anmäl samråd för övriga verksamheter".

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet. Tillstånds- eller dispensansökningar har normalt betydligt längre handläggningstid än 12:6-samråd.

Använd gärna Informationskarta Örebro län som stöd vid en anmälan om 12:6-samråd.

Informationskarta Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Och Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur.

Skyddad natur, Naturvådsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur eller för påverkan på skyddade arter?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Information och blanketter om ingrepp i skyddad natur

Om påverkan eller skada på skyddade arter och deras livsmiljöer inte kan undvikas med försiktighetsåtgärder kan det krävas dispens.

Dispens för fridlysta arter

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Om fornlämningar

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Om motortrafik i naturen

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Information om att bygga vid väg

Är det blött i verksamhetsområdet?

Om en solcellsanläggning ska uppföras inom ett vattenområde, exempelvis en våtmark, mosse eller kärr utgör åtgärden vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Ett område kan vara ett vattenområde även om det inte täcks av vatten hela året eller varje år. Vattenverksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Information om vattenverksamhet

Har du valt den bästa platsen?

Du kommer behöva redovisa varför det är bättre att använda den här platsen för solenergiproduktion än att fortsätta med nuvarande markanvändning. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken. För anläggningar på jordbruksmark krävs därför som regel en lokaliseringsutredning. Utredningen ska visa vilka alternativa platser som undersökts och varför det inte går att ha anläggningen på något annat än jordbruksmark.

Tänk på att i odlingslandskap finns ofta skyddade biotoper som till exempel stenmurar, odlingsrösen och öppna diken. Dessa är förbjudna att skada eller påverka, och syns inte alltid på kartor, utan bara i flygfoton eller på plats.

Redogör för vilka andra platser som diskuterats och varför just den valda platsen blev aktuell. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?

Tänk särskilt på större djur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram. Om anläggningen planeras i närheten av till exempel fornlämningar kan det bli aktuellt med en arkeologisk utredning som oftast bekostas av dig som söker. Ju större anläggning, desto större risk att den påverkar kulturmiljövärden som ännu inte är kända.

Riksintressen

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redgörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga såna planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs. Tänk på att ta med uppgifter om hur hög anläggningen kommer bli, och hur djupt ner i marken eventuella förankringar behöver göras.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget. Detta kan vara extra viktigt om det finns höga kulturvärden i landskapet omkring.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. På vilket sätt ska marken skötas? Till exempel genom bete, slåtter, odling eller klippning. Om anläggningen planeras på mark som brukas eller betas behöver så mycket som möjligt av matjordslagret behållas på platsen under anläggningens livstid.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken

Det finns även möjlighet att ansöka om frivilligt tillstånd även om det egentligen inte krävs. En anledning till detta kan vara att få den rättstrygghet som tillståndet innebär.

Här kan du läsa mer om tillståndsprocessen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Gå in under Samråd för övriga verksamheter här ovan och anmäl om samråd via vår e-tjänst.

Vägledning för samråd om åtgärder på skyddsvärda träd hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Åtgärder som kräver andra tillstånd

För åtgärder vid fornlämning, i vattenmiljö eller i skyddade områden behöver du i regel söka tillstånd eller göra en anmälan. Det vill säga andra tillstånd eller anmälningar än den för samråd.

För att få gräva eller på annat sätt påverka en fornlämning måste du ha ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd i fornlämningar

Om du planerar för arbeten i vatten behöver du antingen göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet

Åtgärder i skyddade områden, som till exempel naturreservat, kan vara förbjudna eller kräva tillstånd. Områdets föreskrifter reglerar vad som får göras på platsen. Småbiotoper, till exempel stenmurar och trädalléer, i odlingslandskapet är också skyddade. Vid arbeten som riskerar att skada stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen källor, småvatten eller öppna diken och alléer behövs dispens från det generella biotopskyddet.

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Samråd för åtgärder inom Drumlinområdet

Inom Drumlinområdet vid Hackvad omfattas ett antal åtgärder av särskild samrådsplikt. Det innebär att samråd alltid ska göras med Länsstyrelsen, minst två månader innan åtgärden ska utföras.

Drumlinområdet kring Hackvad är beläget på västra Närkeslätten och är uppdelat på Lekebergs, Kumla och Hallsbergs kommuner. Landskapet inom området är en del av den sammanhängande slätten som löper från Hjälmarens stränder och som avgränsas av de höglänta skogsområdena Kilsbergen och Tiveden.

Landskapet kännetecknas av de många drumliner som löper i nord-sydlig riktning genom området. Drumliner är moränkullar som bildats vid den senaste inlandsisens avsmältning och uppträder som flackt välvda kullar i landskapet. Västra närkeslätten innehåller ett av landets främsta områden med drumliner och innehåller en stor formrikedom, från små runda moränformer till stora långsträckta spolformade kullar med tydlig nord-sydlig riktning. Markanvändningen bestående av jordbruk med stort inslag av bete skapar ett öppet landskap med många lövträd, främst i form av ekhagar och alléer.

Området är både riksintresse för naturvården och kulturmiljön.

Fördjupad beskrivning av Drumlinområdet
Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta över Drumlinområdet Öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om skydd av Drumlinområdet Pdf, 459.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Utvändig ändring av byggnad, såvitt det yttre utseendet avsevärt påverkas.
 • Här omfattas även byte av beklädnad inklusive takbeläggning samt ommålning med annan färg än tidigare.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad.
 • Täkt av sten, grus, sand, lera, matjord, torv eller andra jordarter för markinnehavarens behov*.
 • Tippning eller utfyllnad som inte är tillfällig.
 • Nyanläggning eller ombyggnad av väg utanför tomtmark eller därmed jämförligt område.
 • Uppsättning av stolpar eller luftledning utanför tomtmark eller därmed jämförligt område.
 • Kalavverkning av lövträdsbestånd mindre än 0,5 hektar.
 • Plantering av skog på mark som inte är skogsmark.
 • Uppodling av skogsmark, naturlig betesmark eller sankmark.
 • Torrläggning av sankmark inom ett område (före detta Skarbysjön) angivet kartor på som hör till beslutet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss