Illustration, däckspår

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Tillstånd från markägaren krävs alltid

Markägarens tillstånd krävs alltid vid barmarkskörning, även om Länsstyrelsen beviljat dispens. Det är den som kör motordrivet fordon i terräng som bär ansvaret för att se till att han inte orsakar skada eller störning för markägare eller annan med särskild rätt till fastighet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

I Örebro län är användandet av vattenskoter endast tillåtet i:

 • Norrtorpssjön i Kumla kommun,
 • vissa områden i Hjälmaren och,
 • vissa områden i Vättern.

Körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053).länk till annan webbplats

I föreskriften om användning av vattenskoter (18FS 2007:56) finns information och detaljerad beskrivning över vilka områden som är tillåtna för körning med vattenskoter i länet.PDF

Inom övriga områden är det förbjudet att köra enligt vattenskoterförordningen.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som godkänts av Länsstyrelsen, se ovan.

Du måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. Det är därför lämpligt att anpassa körningen och välja en plats så att man stör så lite som möjligt.

Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Som vid all annan sjötrafik kan fara uppstå om körningen inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Som förare är det viktigt att kunna hantera vattenskotern på ett säkert sätt och inte köra där det finns risk för kollision med andra farkoster eller badande.

Bland annat gäller följande:

 • Gott sjömanskap - Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)
 • Val av färdväg och hastighet - Om man åker så att man i onödan stör omgivningen kan man dömas till penningböter. (20 kap. 3 § sjölagen)
 • Alkoholhaltiga drycker - Har man 0,2 promille alkohol i blodet eller mer, kan man dömas till böter eller fängelse för sjöfylleri om den båt man kör har ett skrov som är minst 10 meter långt eller kan komma upp i 15 knop med motordrift.(20 kap. 4 § sjölagen)
 • Hänsynsreglerna i Miljöbalken – Reglerna innebär ett ansvar att ta hänsyn till miljön och människors hälsa (2 kap miljöbalken). Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt djur- och fågelliv, bland annat genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar. Du behöver även vara uppmärksam så att du inte kör eller vistas i ett naturreservat eller fågelskyddsområde under tider då detta är förbjudet. Buller och svall från vattenskoter kan även vara störande för allmänheten.

Det råder delade meningar om vattenskoterförordningen är tillämplig eller ej; det har ifrågasatts om den stämmer överens med EU-lagstiftningen. Någon omedelbart förestående ändring av förordningen är inte aviserad. Däremot finns det ett ganska färskt förslag (N2014/03447/MRT) om införande av förarbevis för vattenskoter. Förslaget var på remiss under våren 2016. Frågan ligger nu hos Regeringen för eventuella åtgärder.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 hos Sjöfartsverketlänk till annan webbplats

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. I väntan på klara besked gör svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot utövas tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter hos riksdagenlänk till annan webbplats

Sjölag (1994:1009) hos riksdagenlänk till annan webbplats

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Kontakt