Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Identifiering och inventering

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden i länet är avslutad. Inventering av de verksamheter som är i drift där kommunen är tillsynsmyndighet, sker löpande av länets kommuner.

I dagsläget finns 4 288 misstänkt eller konstaterat förorenade områden i länet enligt databasen EBH-stödet. Av dessa områden är 1 462 områden inventerade. Det motsvarar cirka 34 procent av länets förorenade områden. Utav de områden som inventerats bedömdes 40 områden tillhöra riskklass 1. 345 områden bedömdes tillhöra riskklass 2. Objekt i riskklass 3 och 4 samt samlingsobjekt ingår inte i statistiken.

Utredningar och undersökningar

Undersökningar och utredningar av förorenade områden pågår löpande i Örebro län, både vid pågående och nedlagda verksamheter. Fram till år 2022 har det vid ungefär 117 förorenade områden genomförts undersökningar, som hittills inte lett till åtgärd.

Många undersökningar och utredningar genomförs i privat regi men en hel del förorenade områden saknar någon verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan hållas ansvarig. Dessa områden har därför undersökts med statliga medel. Fram till år 2022 rör det sig om sammanlagt 48 stycken som har undersökts och placerats i riskklass 1 och 2. Exempel på områden som har undersökts/utretts med statliga medel inom Örebro län är:

  • Ljusnarsbergsfältet (huvudstudie)
  • Venafältet (förstudie)
  • Gamac Zweden AB (förstudie)
  • Sikfors bruk - Tjärdammen (förstudie)
  • Stribergs sågverk (huvudstudie)
  • Kvarntorp SSAB (förstudie)
  • Vallby kvarn (förstudie)
  • Silvergruvans samhälle (huvudstudie).

Åtgärder

I Örebro län har arbetet tidigt riktats in på att hitta länets förorenade områden och att åtgärda dem. Totalt har ungefär 250 förorenade områden helt eller delvis sanerats. Majoriteten av saneringarna har finansierats i privat regi.

De områden som istället har åtgärdats med hjälp av statliga medel inom Örebro län är:

Kommun: Ljusnarsberg
Tillsynsmyndighet: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ansvarig finns: Nej

Ett vaskverk anlades 1890 i ett område direkt öster om Svartälven i samhället Silvergruvan. Vaskverket var aktivt i några år och lämnade efter sig anrikningssand med höga halter arsenik, kadmium, bly, zink och andra föroreningar. De höga halterna arsenik i anrikningssanden utgjorde en risk för personer som vistades i området. Även läckaget av kadmium och zink via grundvattnet bedömdes behöva åtgärdas snabbt.

Efter en undersökning med hjälp av bidragsmedel genomfördes en bidragsfinansierad sanering av objektet under 2008–2009. De tungmetaller som finns kvar efter saneringen är 60-60 % under de uppsatta mätbara åtgärdsmålen. Totalt transporterades ungefär 25 400 ton förorenade massor bort från området till en godkänd mottagare. Det ersattes sedan med rena massor. Kostnaden för åtgärden blev 28 035 469 kronor, inklusive efterkontroll.

Johannesborgs vaskverk låg ca sex kilometer öster om Askersund vid sjön Åmmelången. Från Åmmelången rinner vattnet sedan vidare till Vättern som är ytvattentäkt i flera kommuner. Verksamheten startade upp år 1825, då som ett kopparvaskeri och koboltverk. År 1879 byggdes vaskverket om för att kunna anrika bly. Anrikningsverksamheten fortsatte i närmare 20 år för att slutligen läggas ner år 1895.

Efter att verksamheten lades ner har området använts för olika typer av friluftsliv; exempelvis grillning, fiske, promenader och naturcamping.

Objektet var före åtgärd placerat i riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Riskklassningen grundade sig främst på områdets innehåll av arsenik, bly och zink. Förorenad vasksand fanns både på land och i vattnet. Föroreningarna i området bedömdes utgöra humantoxikologiska risker. En reduktion av riskerna för människor bedömdes därför både som nödvändig och motiverad, främst på grund av att materialet kunde vara akuttoxiskt.

En schaktsanering på land genomfördes under åren 2011 och 2013. Åtgärden genomfördes med statliga medel och med Askersunds kommun som huvudman. Eftersom området är av kulturhistoriskt intresse har åtgärden föregåtts av arkeologiska undersökningar och dokumentation.

Den beräknade mängden föroreningar som tagits bort under efterbehandlingen är 16 540 kg arsenik, 122 270 kg bly och 70 991 kg zink. Detta motsvarar en reduktion av föroreningsmängden på ca 95%.

Den totala kostnaden för åtgärden blev 31 399 881 kronor, inklusive efterkontroll.

Vasksand och förorenade sediment ute i Åmmelången vid vaskverket måste undersökas ytterligare i en kompletterande huvudstudie. Någon tidplan för detta arbete är ännu inte satt.

Kommun: Ljusnarsberg
Tillsynsmyndighet: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ansvarig finns: Nej

Skäret sågverk bedrev sågverksamhet mellan 1899–1967. Ett tag innefattade det även doppning av virket i blånadsskyddsmedel. När området undersöktes hittades dioxiner, kadmium, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), pentaklorfenol och andra föroreningar i marken.

Området som sådant är välbesökt. Det gamla lagret för virke används i dagsläget som operalokal under sommaren. Objektet placerades i riskklass 3 enligt MIFO fas 2. Detta förutom ett så kallat ”hotspot-område” som placerades i riskklass 1.

Mellan 2014–2017 schaktsanerades hotspot-området. Detta med Ljusnarsbergs kommun som huvudman. Cirka 700 ton förorenade massor transporterades bort från området till en godkänd mottagare. Dessa ersattes sedan med rena massor. Åtgärden kostade 1 178 000 kronor.

Kommun: Lindesberg
Tillsynsmyndighet: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ansvarig finns: Nej

Inom Kyrkberget 18:2, Lindesbergs kommun, har det bedrivits industriell verksamhet mellan 1902-1967. Påträffade föroreningar inom området är tungmetaller, PCB och petroleumföroreningar. Objektet bedömdes ligga i riskklass 2. Ansvarsutredning visade att det saknades ansvarig för föroreningarna.

Då Lindesbergs kommun planerade för byggnation av trygghetsboende med 30 lägenheter och parkeringsgarage, bedömdes att sanering var nödvändig för att kunna bygga bostäder på fastigheten. Lönsamhetskalkyl visade att exploateringsprojektet inte kunde bära saneringskostnaderna. Behov fanns för ytterligare bostäder på orten. Ansökan om bidrag till sanering inför bostadsbyggande skickades därför in till Naturvårdsverket våren 2017. Bidrag på 3 037 000 kr beviljades våren 2017. Detta efter justering av bidragssumman för att endast täcka bostäder och parkeringsplatser kopplade till dessa samt justerad värdeökning.

Saneringsåtgärderna genomfördes under 2017. Totalt har ca 20 793 ton massor
transporterats bort från fastigheten för omhändertagande.

Tillsynsvägledning

Arbetet med tillsynsvägledning sker Mer information om arbetet med tillsynsvägledning kan du läsa om på sidan Pågående och kommande arbete.

Pågående och kommande arbete

Kontakt

Handläggare Förorenade områden

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss