Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl åtgärder i förorenade områden

Ska du göra en så kallad avhjälpandeåtgärd, det vill säga sanera, gräva eller göra andra åtgärder, inom ett förorenat område behöver du anmäla det i god tid.

Om du till exempel behöver utreda, sanera eller gräva i en förorening (en så kallad avhjälpandeåtgärd) ska du först anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kommunen har tillsyn över de flesta förorenade områden men i vissa fall är det Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Anmäl i god tid

Anmäl minst sex veckor innan planerad åtgärd. Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet mejlar du oss din anmälan. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Som stöd finns en vägledning och en blankett som du kan använda vid enklare avhjälpandeåtgärder. Har du ytterligare frågor kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

Vägledning om skyldigheten att anmäla avhjälpandeåtgärd, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Anmäl i god tid

Anmäl minst sex veckor innan planerad åtgärd. Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gör du din anmälan hos oss. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Har du ytterligare frågor kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

VerksamhetenFastighet


Entreprenör


Kontaktperson
KontaktpersonMiljökontrollant


Kontaktperson
KontaktpersonUppgifter om platsen

Beskriv geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter avstånd till bostäder, vattentäkter i närområdet etc. Beskriv också eventuella särskilda intressen (t ex kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där särskild hänsyn bör tagas).Beskrivning av åtgärden

Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan samt hur djupt schakten går (dvs total mängd som berörs).

Åtgärdsmål

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden * (obligatorisk)
Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden


Om ja, till vilken nivå?
Om ja, till vilken nivå?Platsspecifika riktvärden avses att användas
Platsspecifika riktvärden avses att användasAvfallshantering

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på halter etc. Ange även hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver särskild anmälan till tillsynsmyndigheten).

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området med avseende på halter etc . Ange slutgiltigt omhändertagande av massorna t.ex. aktuell deponi, behandlingsanläggning. Ange även om massorna/ partier kan komma att klassificeras som farligt avfall.
Skall massorna lagras på platsen?
Skall massorna lagras på platsen?
Provtagningar kan behövas för att visa att föroreningen avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av uppgrävda massors samt för att visa vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske.
Buller och transporter samt utsläpp till vatten eller luft
Orsakar verksamheten buller?
Orsakar verksamheten buller?Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)
Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?
Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?Bifoga bilagor
Observera att de bifogade bilagornas storlek max får vara 10 mb.

Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till: orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Arbetet får påbörjas först efter godkännande

Tänk på att efterbehandlingsarbetet inte får starta innan tillsynsmyndighetens godkännande, vilket kan ta upp till sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Utgångspunkten är att vi ska ha möjlighet att ta ställning till åtgärden i god tid innan den genomförs. Vi skickar alltid ett skriftligt svar på din anmälan. Hör av dig till oss om du inte fått något svar från oss inom sex veckor.

Slutrapport

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Kontakt

Handläggare Förorenade områden

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss