Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Licensområden och älgskötselområden

Kiruna kommun ovan odlingsgränsen                    3 sep - 7 okt

Kiruna kommun nedan odlingsgränsen                  3 sep - 14 okt

Gällivare, Jokkmokks, Arjeplogs                             3 sep - 11 nov
samt Arvidsjaurs kommuner

Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden,                                 3 sep - 25 nov
Kalix, Haparanda, Pajala,
Överkalix samt Övertorneå kommuner

Oregistrerade områden          

Samtliga kommuner i hela länet                              3 sep - 7 sep

 

Övrigt

Utöver ovan angivna jakttid har Länsstyrelsen beslutat om utökad jakttid för Licenser och Älgskötselområden för två områden i Norrbottens län. Områdena är belägna i Överkalix kommun och på gränsen mellan Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner.

Överkalix                                                                 21 dec - 7 jan

Arjeplog/Arvidsjaur                                                 12 nov - 2 dec

Se karta nedan för exakta gränser:

Karta för jakttidsfönster i Överkalix

Karta för jakttidsfönster i Arjeplog/Arvidsjaur

Rapportering och betalning av fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportering av avskjutning i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgiften för vuxen älg är 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Vid frågor gällande besiktning av otjänliga älgar kontakta någon av Länsstyrelsens jakthandläggare.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Den nya älgförvaltningen har i Norrbottens län resulterat i att länet är uppdelat i sex älgförvaltningsområden. I varje älgförvaltningsområde finns en ansvarig älgförvaltningsgrupp, sammansatt av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter. Dessa grupper ska uppföra en älgförvaltningsplan och i den lämna förslag på minsta arealer för licenser samt förslag på tilldelning.

Karta över länets älgförvaltningsområden

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

En mall för skapande av älgskötselplaner hittar du här.länk till annan webbplats

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Förvaltningsområde 1

Kiruna 1                                      1200 ha
Kiruna 2                                        700 ha
Kiruna 3                                      1200 ha
Gällivare 1                                  1200 ha

Förvaltningsområde 2

Jokkmokk 1                                1000 ha
Jokkmokk 2                                  700 ha
Gällivare 2                                    500 ha

Förvaltningsområde 3

Arjeplog 1,2                                 500 ha
Arvidsjaur 1                                 500 ha

Förvaltningsområde 4

Älvsbyn 1                                     300 ha
Piteå 1, 2, 4                                  250 ha
Piteå 3                                          500 ha
Pite 5                                            150 ha
Luleå 1, 2                                     150 ha
Luleå 3                                         100 ha
Boden 1, 2                                   200 ha
Boden 3                                       400 ha

Förvaltningsområde 5

Haparanda 1                               100 ha
Kalix 1-5                                       100 ha
Råneå 1,2                                     200 ha

Förvaltningområde 6

Överkalix 1                                   250 ha
Övertorneå 1                               250 ha
Pajala 1, 5                                     300 ha
Pajala 2                                         700 ha
Pajala 3, 4                                     400 ha

Samtliga delområdens gränser inom uppräknade älgförvaltningsområden följer de befintliga krets- och distriktsgränserna och har fortsättningsvis även samma benämning som den ingående kretsen.

Karta över länets älgförvaltningsområden

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Rapportering av älgkalv

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Registrering eller ändring av jaktområden

När du vill ändra ett älgjaktområde (licensområde eller älgskötselområde) eller bilda ett nytt, ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Ansökan om registrering eller jaktområde ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 januari.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län