Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kan besluta att en byggnad, park, trädgård, anläggning eller ett bebyggelseområde som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde blir byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

När Länsstyrelsen beslutar att byggnadsminnesförklara en miljö, så upprättas ett
beslutsdokument med särskilda skyddsbestämmelser. De anger vad som ska bevaras i miljön. Det krävs sedan tillstånd från Länsstyrelsen att ändra dessa delar. Skyddsbestämmelserna kan även ange hur miljön ska underhållas. 

Skyddsbestämmelserna varierar alltså mellan olika byggnadsminnen. För säkerhets skull bör du som ägare alltid kontakta Länsstyrelsen innan en åtgärd genomförs (ex: ommålning, renovering eller ombyggnad)! Om åtgärden är tillståndspliktig, men gjord utan tillstånd kan Länsstyrelsen förelägga dig att vida rättelse, exempelvis att återställa byggnaden till det skick den hade innan ändringen.

Att äga ett byggnadsminne innebär att varsamt förvalta och bevara en unik miljö för framtiden. Det kan kräva särskilda kunskaper och resurser. Byggnadsminnen är därför särskilt prioriterade när det gäller rådgivning och kulturmiljövårdsbidrag.

Bötterums gästgivargård och tingsplats är byggnadsminnen i Högsby kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Ansök om ändring av byggnadsminne

OBS! På grund av ett tekniskt fel kan bilagor inte bifogas till ansökan för närvarande. Du måste därför mejla dina bilagor till: kalmar@lansstyrelsen.se

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.
 3. Kolla att du fått en kopia på din ansökan till den e-postadress du uppgett.
 4. Mejla dina bilagor till : kalmar@lansstyrelsen.se Döp ditt mejl med byggnadsminnets namn (enligt ansökan).

Fastighetsägare eller ombud genom fullmakt
Förslag på antikvarisk expert

Kontaktuppgift till föreslagen antikvarisk expert

Kortfattad beskrivning av önskad åtgärd

Kortfattad motivering till varför åtgärden önskas

Kortfattad beskrivning av åtgärdens påverkan på byggnadsminnets kulturhistoriska värde
Kulturmiljövårdsbidrag har sökts
Kulturmiljövårdsbidrag har söktsBifogade handlingar omfattar:
Bifogade handlingar omfattar:
OBS! På grund av ett tekniskt fel kan bilagor inte bifogas till ansökan för närvarande. Du måste därför mejla dina bilagor till: kalmar@lansstyrelsen.se

Döp ditt mejl med byggnadsminnets namn. Vi arbetar med att åtgärda problemet!

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

 1. Tidigt samråd.
  Du, som fastighetsägare till ett byggnadsminne, planerar en åtgärd och tar kontakt med Länsstyrelsen för att samråda. Varför vill du göra åtgärden? Hur kan den göras med hänsyn till de kulturhistoriska värdena? Kräver den tillstånd? Vilka experter behöver ta fram underlag för ansökan eller medverka i projektet? Vilka handlingar ska bifogas ansökan? Ibland kan ett samråd på plats behövas.
 2. Tillståndsansökan.
  Om åtgärden bedömts som tillståndspliktig ska en tillståndsansökan skickas in till Länsstyrelsen. Ansökan görs på nedanstående formulär. Det är viktigt att du motiverar varför du vill göra åtgärden! Länsstyrelsen kan endast bevilja tillstånd om det finns särskilda skäl för ändringen. Till ansökan ska fogas bilagor som beskriver nuläget och den önskade åtgärden (material och metoder). Kom ihåg att vissa ändringar även kräver bygglov från kommunen!
 3. Handläggning.
  Länsstyrelsen tar emot ansökan och begär vid behov in kompletterande handlingar. Då ansökan är komplett börjar handläggningen. Handläggningstiden varierar beroende på åtgärdens omfattning och art. Beräknad handläggningstid är i normalfallet minst tre månader.
 4. Beslut.
  Länsstyrelsen fattar beslut och skickar detta till dig och Riksantikvarieämbetet, som båda kan överklaga beslutet. Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet mottagits. Sedan vinner beslutet laga kraft och åtgärden kan påbörjas. När Länsstyrelsen tillåter en åtgärd så görs det alltid på vissa villkor. Dessa villkor finns listade i beslutet och ska följas.
 5. Antikvarisk medverkan.
  Ett vanligt villkor är att projektet ska följas av en antikvarisk expert för rådgivning och dokumentation. Den antikvariska experten bör kontaktas i god tid innan arbetet startar och kallas till alla byggmöten. Om nya omständigheter uppstår, i förhållande till det som angivits i tillståndsansökan, måste Länsstyrelsen kontaktas för samråd eller en förnyad tillståndsprövning.
 6. Slutbesiktning.
  Ett annat vanligt villkor är att ändringen ska dokumenteras i en rapport. Den görs normalt av den medverkande antikvarien sedan åtgärden färdigställts. Länsstyrelsen kan slutbesiktiga genom att granska rapporten, eller genom ett platsbesök. Efter slutbesiktning sammanställs ett yttrande av Länsstyrelsen där arbetet godkänns med eller utan anmärkningar. Om Länsstyrelsen ser stora avvikelser från ansökan eller brister som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt, så kan du som fastighetsägare föreläggas att vidta rättelse.

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.
Högby fyr och fyrvaktarbostad i Borgholms kommun.

Fyrvaktarbostaden vid Högby fyr, ett byggnadsminne i Borgholms kommun. Foto: Katarina Sundberg

Byggnadsminnen i Kalmar län

I Kalmar län finns 136 byggnadsminnesförklarade byggnader eller byggnadsmiljöer. De speglar sociala förhållanden, teknisk utveckling, byggnadstekniker och estetiska ideal under olika tidsepoker i såväl städer som på landsbygden. Bland länets byggnadsminnen finns många olika byggnadskategorier representerade, från fiskebodar och torp till herrgårdar och industrier.

Länsstyrelsen för ett register över vilka byggnader och områden i Kalmar län som är byggnadsminnen. Om en fastighet berörs av en byggnadsminnesförklaring står det även inskrivet i fastighetsregistret som sköts av Lantmäteriet.

Kalmar läns byggnadsminnen kommunvis ordnade finns i fliken nedan. Länk till en mer ingående beskrivning finns till några av de byggnadsminnen som också är besöksmål.

Ekströmska villan

Lilla Nyborg

Kronomagasinet

Högby fyrvaktarbostad

Sandviks kvarn

Gerlofssonska villan

Ölands forngård

Wollinska villan

Rektorsbostället

Sjöbergska gården

Högby stenkvarn

Bruddesta sjöbodplan

Persnäs fattigstuga

Kvarnstad nr 2

Långe Erik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borgholms slottsruin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kapelluddens fyr

Högby fyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vasahuset

Borgholms bio

Jöns-Lasses gård

Skurkvarnen i Jordhamn

Kyrkeby brännvinsbränneri

Bötterums gästgivaregård

Bötterums tingsplats

Kreugerska huset

Ekska huset

Bremerska huset

Gamla komministergården

Rosenlundska huset

Mühlenbruchska huset

Wahlbergska huset

Dahmska huset

Ahlbomska gården

Kalmar teater

Tyggården

Appeltofska gården

Snöbergska huset

Rådhuset i Kalmar

Arkiater Wahlboms hus

Gamla brandstationen

Stadshuset

Nelsonska gården

Bondeska stugan

Kakelmakaren

Sahlstenska gården och Per Knutssons gård

Handelsbanken

Hantverkshuset

Ljungby sockenmagasin

Klapphuset

Ebbetorps gård

Krusenstjernska gården

Hillska gården

Joen Sylvesters gård

Castenska gården

Domprostgården

Höglundska husen

Villa Skansen

Henriksgården

Kullzénska huset

Skeppshandeln

Villa Hertha

Kalmar slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsresidenset och landstatshuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grimskär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksbankshuset

Ryssbylunds gård

Posthuset

Apoteksgården

Stortorget

Modéerska handelsgården

Nyebo nr 5

Råsnäs herrgård

Harbergska och Hullgrenska gårdarna

Skytteanska skolan

Algutsrums väderkvarn

Ottenby kungsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Långe Jan och fyrplatsen

Flyttfågelmuseet

Hammarsmedjan

Kristvalla gamla prästgård

Fredriksbergs herrgård

Stenvillan

Ishults tingshus

Oskarshamns järnvägsstation

Bruatorps kvarn

Olssonska gården

Borgmästargården

Granqvistska gården

Rådhuset i Vimmerby

Tenngjutargården

Rådmansgården

Hammarskjöldska huset

Tuna gård

Näktergalen

Ösjöfors handpappersbruk

Apelkullens banvaktarstuga

Källängsparken

Gamleby tingshus

Cederflychtska fattighuset

Båtmansstugorna

Maechelska huset

Ideströmska huset

Aspagården

Rådhuset i Västervik

Jernska gården

Annika Jönsdotters gård

Kolbergska gården

Norénska gården

Lunds by

Grönlunds gård

Goldkuhlska gården

Anderzonska gården

Väderskärs kapell

Överums herrgård

Lindebergska gården

Helgerums slott

Ravenäs gård

Västerviks prästgård

Loftbodarna

Enanderska huset

Gamla sparbanken

Spårö båk

Västerviks stationshus

Åkerholms herrgård

Smalspårsjärnvägen

Fårhults järnvägsstation

Byggnadsminnen förses ofta med en särskild plakett. Foto: Per Lindegård, Länsstyrelsen.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. När du satt samman din ansökan kan du antingen:

 • Mejla den till kalmar@lansstyrelsen.se
 • Skicka den till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Länsstyrelsen utreder sedan om miljön har ett så högt kulturhistoriskt värde att den kan bli byggnadsminne. Fastighetsägarens åsikter är viktiga för hur Länsstyrelsens beslutar.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss