Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Ordet ”kulturmiljö” betyder ”miljö som påverkats av människan”. När man använder ordet i obestämd form menar man alla de spår som människor lämnat efter sig då de utnyttjat och omformat naturen. ”Kulturmiljö” är alltså den mänskliga aspekten av miljön eller landskapet omkring oss.

När man talar om ”en kulturmiljö” menar man vanligen ”en kulturhistorisk miljö”, det vill säga en miljö som berättar om människors liv i en annan tid än vår egen. Med en värdefull kulturmiljö avses oftast en miljö som visar historien på ett särskilt tydligt sätt. Precis som begreppet ”miljö” inte har någon bestämd storlek, så har inte heller ”kulturmiljö” det. En kulturmiljö kan till exempel utgöras av ett rum, en fornlämning, en stadskärna eller en hel bygd.

Kommunala kunskapsunderlag

Kommunerna kan söka kulturmiljövårdsbidrag för att ta fram kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Det kan exempelvis vara kommuntäckande kulturmiljöprogram. Det kan även röra sig om inventeringar av sådana miljöer som anses vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller som står inför större förändringar. 

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Länsstyrelsen får in många bidragsansökningar till angelägna projekt. Eftersom bidragsmedlen är begränsade, måste vi välja ut vilka projekt vi ska ge bidrag till. Vi gör då en sammanvägd bedömning utifrån:

 • Miljöns kulturhistoriska värde
 • Om miljön är formellt skyddad eller utpekad (byggnadsminne, riksintresseområde för kulturmiljövården, kommunalt kulturmiljöprogram)
 • Allmänhetens möjlighet att uppleva miljön
 • Hur angeläget projektet är (hot, kunskapsbrist, etc.) för kulturmiljön

Länsstyrelsen formulerar också speciella fokusområden för bidragsgivningen inom byggnadsvård, som gäller under en period. Åren 2020-2022 kommer vi att prioritera åtgärder som gäller:

 • Äldre lantbruksbyggnader
 • Historiska parker och trädgårdar

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Så här gör du

Ansökan görs på Länsstyrelsens formulär här nedanför. Den ska vara oss tillhanda senast den 30 november året innan arbetena ska genomföras.

Till ansökan måste du foga en beskrivning av den åtgärd som du söker bidrag till, samt en kostnadsberäkning eller offert som visar kostnaden. Om du har fått en offert som överstiger 200 000 kronor exklusive moms, så vill vi att du tar in en alternativ offert på samma arbete, från en annan firma. Bifoga båda offerterna till ansökan. Om du är osäker på om du behöver en antikvarisk expert, så behöver du inte skicka in någon sådan offert. Den kan sändas in senare, om bidrag blir aktuella.

Vi vill även att du skickar in fotografier som visar miljön och den del som ska åtgärdas.

 

OBS!  

På grund av ett tekniskt fel kan bilagor inte bifogas till ansökan för närvarande. Du måste därför mejla dina fotografier och andra bilagor till: kalmar@lansstyrelsen.se

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.
 3. Kolla att du fått en kopia på din ansökan till den e-postadress du uppgett.
 4. Mejla dina foton och bilagor till : kalmar@lansstyrelsen.se Döp ditt mejl med objektets namn (enligt ansökan).

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:

OBS!  

På grund av ett tekniskt fel kan bilagor inte bifogas till ansökan för närvarande. Du måste därför mejla dina fotografier och andra bilagor till: kalmar@lansstyrelsen.se

Döp ditt mejl med objektets namn (enligt ansökan). Vi arbetar med att åtgärda problemet!

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Foto: Per Lindegård, Länsstyrelsen.

Kulturmiljövård i Kalmar län

Kalmar län har ett varierat landskap med kuster, vattendrag, skogar och slätter. Det skiftande landskapet har gett helt olika grunder för människor att bo och försörja sig i olika områden. Det gör att det finns många olika typer av kulturhistoriska miljöer att upptäcka, utforska och vårda i vårt län!

Kulturmiljöerna är viktiga för många. De visar hur ett område använts historiskt sett. De ger oss sammanhang, historisk förankring, förståelse för vår egen tid och perspektiv på framtiden. Kulturmiljöerna vårdas också av många: privatpersoner, föreningar och myndigheter. Kulturmiljövårdsbidraget är ett stöd som underlättar vården och får fler att upptäcka länets kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

De äldre husen är ofta typiska för sin trakt. De har formats av lokala material, näringar och traditioner. Kulturmiljövårdsbidraget kan användas till varsam byggnadsrenovering, men kan också bekosta en antikvarisk expert. Genom bidraget kan byggnader eller detaljer bevaras som idag saknar funktion men som är viktiga för helhetsmiljön.

Konkurrensen om kulturmiljövårdsbidraget är hård. Länsstyrelsen pekar därför ut några regionalt viktiga byggnads- och miljökategorier som prioriteras särskilt under en treårsperiod. Men det är inte enbart dessa kategorier som kan få bidragen. Ytterst är det miljöernas kulturhistoriska värde och åtgärdernas karaktär som avgör vilka ansökningar som beviljas.

Kunskapsunderlag om värdefulla kulturmiljöer

Som stöd för sitt beslutsarbete behöver Länsstyrelsen en rad olika underlag. Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar tillsammans med Bebyggelseregistret är rikstäckande underlag och de viktigaste för att myndigheten ska kunna fatta beslut enligt Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen ska även ta hänsyn till kulturmiljövärden enligt Miljöbalken som bland annat hanterar riksintressen, samt till Plan- och bygglagen i sina beslut. För att kunna göra det måste vi dessutom ha underlag som beskriver värden som inte fångas upp av dessa register.

Fornsök (sök på fornlämningar) Länk till annan webbplats.
Bebyggelseregistret Länk till annan webbplats. 
Kulturmiljölagen Länk till annan webbplats.
Miljöbalken  Länk till annan webbplats.
Riksintressen
Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Som stöd för sin handläggning har Länsstyrelsen tagit fram flera egna kulturhistoriska underlag för många olika miljöer. Dessa finns tillgängliga på webben via Länsstyrelsens karttjänster och omfattar bland annat:

Elproducerande vattenkraftverk Länk till annan webbplats.
Riksintressen för kulturmiljövården Länk till annan webbplats.
Vattendragens kulturmiljöer Länk till annan webbplats.
Vårda vattendragens kulturarv Länk till annan webbplats.

Holmskvarn, Kalmar kommun

Holmskvarn, Kalmar kommun. Foto Per Lindegård

Kontakt