Om Länsstyrelsen Kalmar län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna både olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsråd

Länsstyrelsens organisation

Organisationsschema för Länsstyrelsen Kalmar län Pdf, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stor vit skylt med ordet KALMAR i förgrunden och Länsstyrelsens stora tegelbyggnad i bakgrunden

Skylten KALMAR och Länsstyrelsens byggnad Riskvarnen till höger. Foto: Iréne Bohman

Stabsenheterna

HR-enheten arbetar bland annat med rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, facklig samverkan, rehabi­litering och chefsstöd.

Ekonomienheten ansvarar för myndighetens ekonomi, så som budget, finansiering, redovisning, ekonomisk uppföljning, rapportering, analyser, prognoser, årsredovisning, processen för verksamhetsplanering, budget och årsredovisning.

Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation, så som intranätet, den externa webben, sociala medier, kontakter med massmedierna, den grafiska profilen, omvärldsbevakning.

Enheten ansvarar vidare för stöd och samordning av myndighetens arbete med GIS, där även produktion, förvaltning och tillhandahållande av geodata ingår.

Krisberedskapsenheten ansvarar för att samordna arbetet med krisberedskap, kärnenergiberedskap och civilt försvar tillsammans med aktörerna som ingår i Krissamverkan Kalmar län. Enheten ansvarar också för länsstyrelsens kris- och krigsorganisation samt intern säkerhetssamordning och informationssäkerhet.

Enheten har det övergripande ansvaret för myndighetens externa och interna regelverk. Enheten ansvarar för överklaganden av kommunala beslut och andra förvaltningsrättsliga områden. Enheten ansvarar vidare för myndighetens diarium och arkiv samt stöd till myndigheten i inköps- och upphandlingsfrågor.

Enheten arbetar med att ge stöd till landshövdingen och dennes representationsverksamhet via ledningskoordinator, husföreståndare och chaufför. Stödja verksamheten genom beställningar och att samordna frågor som rör IT, telefoni och fastighet. Ansvara för att hantera händelser och ta fram riktlinjer och rutiner inom områden som personalsäkerhet, fastighetssäkerhet, tillträdesskydd och brandskydd.

Samhällsavdelningen

Enheten för social hållbarhet arbetar i nära samverkan med länets kommuner och ansvarar för att samordna insatser med andra myndigheter och organisationer inom områdena; mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, integration, ANDTs- (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel), brottsförebyggande, tillsyn inom alkohol- och tobakslagen, funktionshinder, nationella minoriteter, personligt ombud och barnperspektivet med flera.

Kulturmiljöenheten ansvarar för handläggning av ansökningar om prövning enligt kulturmiljölagen avseende fornlämningar, byggnadsminnen, samt kyrkor- och kyrkogårdar. Därtill kommer hantering av bidragsansökningar enligt förordning, rörande framför allt byggnadsvård. Därtill kommer också informationssatsningar samt forn-, ruin- och landskapsvård.

Miljöenheten ansvarar för handläggning av ärenden inom miljöbalkens område, men också ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster samt lagen om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för handläggning av ärenden och projekt inom samhällsplanering, regional och nationell havsplanering, klimatanpassning, boende- och energifrågor, riksintressen samt strandskyddsärenden.

Som vattenmyndighet ansvarar Länsstyrelsen Kalmar län för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattendelegationen med landshövdingen som ordförande fattar beslut om kvalitetskrav (MKN), åtgärdsprogram och förvaltningsplan för distriktet.

Landsbygdsavdelningen

Djurenheten ansvarar för att kontrollera hela livskedjan, vilket innebär kontroll/tillsyn, handläggning, vägledning och information inom verksamhetsområdena livsmedel, foder, djurskydd, smittskydd, veterinära frågor samt animaliska biprodukter. Enheten ansvarar också för vilt- och rovdjursfrågor samt ärenden gällande artskydd som rör djur.

Jordbrukarstödsenheten ansvarar för handläggning av jordbrukarstöden, jordförvärvsärenden samt dödsboärenden.

Landsbygdsutvecklingsenheten ansvarar för arbetet med projekt och företagarstöd inom Landsbygdsprogrammet samt arbetet med vissa kompetensutvecklingsprojekt.

Lantbruksenheten ansvarar för areal- och djurkontroller, arbete med åtgärdsplaner samt rådgivningsverksamhet inom lantbruksfrågor.

Naturavdelningen

Art- och friluftslivsenheten ansvarar för åtgärdsprogram för hotade arter, miljöövervakning och regeringsuppdrag, friluftsliv och turism, våtmarker samt grön infrastruktur. Enheten ansvarar vidare för driften av naturum Ottenby och naturum Trollskogen.

Naturskyddsenheten ansvarar för naturvårdshandläggning och områdesskydd.

Naturskötselenheten ansvarar för skötsel och förvaltning av merparten av länets skyddade naturområden.

Vattenenheten ansvarar för vattenverksamhetshandläggning, bidragshantering och uppdrag i vatten- och fiskefrågor. Här ingår genomförande av vattendirektivet, den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft och vattenskyddsområden, ansvar för våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, miljöövervakning och kalkning.

Länsstyrelsen Kalmar län är en vattenmyndighet

Länsstyrelsen Kalmar län är utsedd vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Vårt beslutande organ kallas vattendelegationen. Den består av 11 ledamöter som utsetts av regeringen, och är sammansatt av sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser. Landshövding Allan Widman är ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattendelegationen Södra Östersjön Länk till annan webbplats.

Mer information finns på vattenmyndigheternas webbplats. Där hittar du även protokoll från vattendelegationen.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Vision, värdegrund och varumärke

Vår vision och vår värdegrund utgör grunden för vårt arbete på Länsstyrelsen Kalmar län. Vår vision beskriver det vi vill uppnå. Vår värdegrund kan ses som basen för vårt arbete och hur vi vill uppfattas. 

Vi arbetar för tillväxt genom hållbar utveckling och en god livsmiljö.

Effektivitet och service

 • Jag levererar rätt sak i rätt tid till rätt person.
 • Jag representerar alltid hela myndigheten.

Respekt för lika värde

 • Jag bemöter våra kunder med tydlighet, förståelse och ödmjukhet.
 • Jag stödjer kunderna utifrån deras behov.

Legalitet

 • Jag tolkar lagen utifrån hela länsstyrelsens uppdrag.
 • Jag skapar trygghet för mig och andra genom att agera rättssäkert.

Objektivitet

 • Jag arbetar för allas likhet inför lagen.
 • Jag utgår från sak och inte person.

Landskap och symboler

Kalmar län består av två landskap: Öland samt östra delen av Småland. Länsvapnet innehåller därför både det småländska lejonet och den öländska hjorten.

Småland

 • Blomma: Linnéa
 • Djur: Utter
 • Fisk: Mal
 • Fågel: Taltrast
 • Grundämne: Kalium
 • Insekt: Bålgeting
 • Mossa: Lysmossa
 • Sten: Röd växjögranit
 • Svamp: Koralltaggsvamp   
 • Äpple: Hornsberg

Öland

 • Blomma: Ölandssolvända
 • Djur: Näktergal
 • Fisk: Skrubbskädda
 • Fågel: Näktergal
 • Grundämne: Jod
 • Insekt: Rosenvingad gräshoppa
 • Mossa: Slät klockmossa
 • Sten: Ortoceratitkalksten
 • Svamp: Vårmusseron
 • Äpple: Ölands Kungsäpple

 • Länet har tolv kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik.
 • Fastlandsdelen är drygt 25 mil lång och 7 mil bred. Avståndet mellan Ölands norra och södra spets är 13 mil, och det är cirka 2 mil tvärs över ön där den är som bredast.
 • Här finns det fler än 2 000 sjöar större än en hektar och antalet öar, kobbar och skär uppgår till cirka 16 000.
 • Både länets yta och befolkning utgör ca 3 procent av Sveriges totala yta och befolkning.

Riskvarnen kallas den byggnad där Länsstyrelsen Kalmar län har sitt kontor. Riskvarnen byggdes 1906-1907 i fyra våningar med fasad mot Kalmarsund. Redan 1911-1912 kompletterades Riskvarnen med ytterligare tre våningar. Här tillverkades till en början endast risstärkelse, men så småningom även vetestärkelse. Senare upphörde denna verksamhet och lokalerna togs i anspråk för den nya ris- och havrekvarnen. Senare kom lokalerna att helt upptas av Ångkvarnens verksamhet, som upphörde 1957. Kalmar kommun förvärvade båda byggnaderna 1972 och lät bygga om dem till bland annat kontor för kommunala förvaltningar. Länsstyrelsen flyttade in i lokalerna 2016.

Källa: Kalmar Lexikon

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss