Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprojekt

Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskap om kulturmiljön drivs ofta som projekt. Kunskapsunderlag beskriver vilka kulturhistoriska värden som finns var. De behövs för att staten, kommuner, företag, föreningar och medborgare ska veta vilka värden som finns var. På så sätt ökar möjligheterna att ta hand om kulturmiljön nu och för framtiden.

Genom åren har länsstyrelsen därför tagit fram mycket ny kunskap om länets kulturmiljöer. Senaste åren har fokus legat på miljöer med koppling till vatten.

gammal kvarn

Dokumentation av gammal kvarnmiljö i Torsås kommun.

Kulturmiljöer vid dammar

Länsstyrelsen har dokumenterat och värderat fördämningsdammar och de kulturmiljöer som finns i anknytning till dessa. Utgångspunkt för dokumentationen är de dammar som är kända genom Biotopkarteringen eller SMHI:S Dammregister. Den kunskap som samlats in finns tillgänglig via vårt kartverktyg.

Länsstyrelsens kartverktyg

Flottning i Kalmar län

Visste du att även i södra Sverige har sjöar och vattendrag använts för att flotta timmer? I Kalmar län har det funnits många flottleder, till sågverk och pappersbruk. Vi har låtit en arkivarie leta efter uppgifter om flottning i olika arkiv. Resultaten från hans arbete återspeglas i de kartor som finns tillgängliga via myndighetens kartverktyg. Där ser du flottlederna och från dem finns länkar till renskrivna arkivhandlingar. Handlingarna innehåller mycket spännande historisk information om människor, industrier och anläggningar som behövdes för flottningen.

Länsstyrelsens kartverktyg

Faktablad om kulturmiljöer vid vattendrag

Vill du veta mer om gamla vattenkvarnar, tvätt och byk, fiske i äldre tider eller flottning av timmer? Behöver du informationsmaterial om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag?

Länsstyrelserna i södra Sverige har tagit fram elva faktablad om olika historiska verksamheter och kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. De kan skrivas ut eller laddas ner från projektet Vårda Vattendragens Kulturarv. Där finns även en fin illustrerad broschyr "Upptäck vattendragens kulturarv" som går att vika ut till en stor plansch. Denna broschyr går också att beställa.

Webbplatsen Vårda vattendragens kulturarv Länk till annan webbplats.

Elektriska vattenkraftverk i Kalmar län

Under 2012 och 2013 har länsstyrelsen gjort ett kulturhistoriskt projekt om elproducerande vattenkraftverk. Undersökningen visar att det har funnits minst 228 stycken i Kalmar län. Länsstyrelsen har besökt 38 av vattenkraftverken, värderat dem ur kulturhistorisk synpunkt och beskrivit kulturmiljöerna i text och bild. Resultatet visar att Emån är det avrinningsområde som haft flest elektriska vattenkraftverk inom länet. Därefter följer i fallande storleksordning Ljungbyån, Alsterån, Botorpsströmmen och Lyckebyån.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Det finns många olika värden vid vattendrag som staten och enskilda ska ta hänsyn till i samband med åtgärder i och vid vattendrag, däribland kulturmiljön. Länsstyrelserna utmed södra Östersjön samarbetade under 2010-2016 med målet att få bättre kunskap om kulturhistoriska värden vid vattendrag genom att sammanställa kunskap men också att inventera och dokumentera. Vi jobbade också med att utveckla tvärsektoriella arbetssätt. Syftet var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendragen ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv.

Länsstyrelsen i Kalmar var projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. I projektet deltog länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt. Från och med 2013 arbetade vi tillsammans med motsvarande projekt i Västerhavets vatten-distrikt kallat VaKul. Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna finansierade arbetet.

2016 genomfördes en slutkonferens för projekten. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer diskuterades då de resultat som framkommit men också viktiga frågor för framtiden.

Under 2011-2013 samlade länsstyrelserna inom södra Östersjöns vatten-distrikt ihop en stor mängd information i text och i tematiska kartor för olika avrinningsområden i Kalmar län. Rapporter och kartbilagor är delvis inaktuella då länsstyrelsen har tagit fram mycket ny kunskap om värden i och vid vattendrag under senare år.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Länk till annan webbplats. 

Rapport om projektets slutkonferens Länk till annan webbplats.

Förteckning över kunskapsunderlag som rör länets avrinningsområden Länk till annan webbplats.

Information om de olika projekten finns även på Vattenmyndigheternas webbplats.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Hur mår kulturmiljöerna vid vattendragen?

Enligt miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" ska kulturmiljövärdena i och vid vatten bevaras. Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbottens län har tillsammans undersökt hur väl detta mål uppfyllts.

Undersökningen har visat att för nästan 300 kulturmiljöer hade ungefär en fjärdedel förlorat historiska värden. Ibland på grund av rivning, ibland på grund av förfall eller igenväxning. Resultaten har presenterats i en rapport där det även finns förslag på hur kunskapsunderlag kan vara utformade för att fungera för uppföljning.

Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats.

Projekt Typvattendrag

Är du intresserad av exempel på hur åtgärder för att förbättra för fisk och biologi kan genomföras med hänsyn till kulturhistoriska värden vid vattendragen? Det och mycket annat undersökte länsstyrelsen i Kalmar i ett projekt 2005. I fokus stod Emån med biflöden. Emån är ett av södra Sveriges största vattendrag.

Projekt Typvattendrag Länk till annan webbplats.

Klimat och kulturmiljöer

Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som översiktligt beskriver hur länets värdefulla kulturmiljöer kan komma att påverkas av klimatförändringarna.

Kulturarv och klimatförändringar Länk till annan webbplats.

Vidare har länsstyrelsen gjort en utredning som beskriver hur ett förändrat klimat kan hota världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och de värden som där ska bevaras för all framtid.

Klimatförändringar och världsarv Länk till annan webbplats.

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland

Länsstyrelsen har stöttat arbetet med en rapport om det biologiska kulturarvet i Mittlandet på Öland.

Mittlandet är det område på Öland som breder ut sig från Stora alvaret i söder till Köpingsvik i norr. Området är ett unikt mosaiklandskap som är mycket rikt på både kulturhistoriska miljöer och biologisk mångfald. En stor del av Mittlandets natur- och kulturvärden är helt beroende av att människor fortsätter att bruka landskapet och att det finns betande djur i markerna.

Med biologiskt kulturarv avses natur som berättar om kultur. Detta kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland Länk till annan webbplats.

Inventering och åtgärdsprogram för runstenar utomhus i Kalmar

Runstenarna är våra äldsta skriftliga dokument, tusen år gamla. Visst är det fascinerande att de budskap som vikingarna ristade i sten fortfarande står där, efter så många år!

Men hur länge till? Hur mår våra runstenar?

Det ska experter från Stenkonservering Väst försöka svara på under 2023. Arbetet görs på uppdrag av länsstyrelsen. De dokumenterar bland annat:

  • skador
  • påväxt av lavar och mossor
  • gamla lagningar
  • runstenens omgivning
  • skötsel
  • hur tillgängligheten till runstenarna är.

Fältarbetet utförs 2023 under vecka 22 och 23.

Dokumentationen ska resultera i ett åtgärdsprogram för länets runstenar. Det ska vara klart i november 2023.

25 runstenar ingår i undersökningen. Det är alla runstenar som finns utomhus i Kalmar län. Merparten finns på Öland. Många runstenar står idag på kyrkogårdar.

För mer information, kontakta Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss