Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd, yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner och utövar tillsyn.

Sök tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är skyddade genom ett särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade kyrkotomter eller begravningsplatser krävs tillstånd för ändringar oavsett byggnadens ålder.

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har sålts till annan ägare.

När behövs tillstånd?

Du behöver vanligtvis tillstånd från Länsstyrelsen om du exempelvis vill

 • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
 • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
 • ändra färgsättning
 • utvidga eller ändra en kyrkotomt eller begravningsplats
 • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, eller andra fasta anordningar
 • ändra medvetet gestaltad vegetation.

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring eller en underhållsåtgärd kräver tillstånd. Kontakta alltid oss inför planerade ändringar eller underhåll.

Ta hjälp av en antikvarisk expert

För att hitta de mest varsamma lösningarna på verksamhetens behov är det viktigt att du tar hjälp av en antikvarisk expert tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska skicka med vid ansökan.

När Länsstyrelsen lämnar tillstånd är det oftast förenat med villkor om hur arbetet ska utföras och dokumenteras, och att det ska genomföras med antikvarisk medverkan. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Tillståndsprövningen underlättas och går snabbare om vi får samråda om utförandet och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram innan du lämnar in en tillståndsansökan.

 1. Tidigt samråd
  Församlingen planerar en åtgärd och tar kontakt med Länsstyrelsen för att samråda. Hur kan åtgärden göras med hänsyn till de kulturhistoriska värdena? Kräver den tillstånd? Vilka experter behöver ta fram underlag för ansökan eller medverka i projektet? Vilka handlingar ska bifogas ansökan? Ibland kan ett samråd på plats behövas.
 2. Tillståndsansökan
  Församlingen beslutar sig för en lösning och kyrkorådet fattar beslut om att en tillståndsansökan ska skickas in till Länsstyrelsen. Ansökan görs på nedanstående formulär. Det är viktigt att skicka med ett protokollsutdrag eller en behörighetshandling för kontaktpersonen, så att det framgår att ansökan görs av församlingen. Det måste också finnas med bilagor som beskriver nuläget och den önskade åtgärden (material och metoder). Kom ihåg att vissa ändringar även kräver bygglov från kommunen!
 3. Handläggning
  Länsstyrelsen tar emot ansökan och begär vid behov in kompletterande handlingar. Då ansökan är komplett börjar handläggningen. Handläggningstiden varierar beroende på åtgärdens omfattning och art samt om ärendet behöver remitteras. Beräknad handläggningstid är i normalfallet minst tre månader.
 4. Beslut
  Länsstyrelsen fattar beslut och skickar detta till sökande och Riksantikvarieämbetet, som båda har rätt att överklaga. Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet mottagits. Sedan vinner beslutet laga kraft och åtgärden kan påbörjas. Om Länsstyrelsen tillåter en ändring så görs det alltid på vissa villkor. Dessa villkor finns listade i beslutet och ska följas.
 5. Antikvarisk medverkan
  Ett vanligt villkor är att projektet ska följas av en antikvarisk expert för rådgivning och dokumentation. Den antikvariska experten bör kontaktas i god tid innan arbetet startar och kallas till alla byggmöten. Om nya omständigheter uppstår, i förhållande till det som angivits i tillståndsansökan, måste Länsstyrelsen kontaktas för samråd eller en förnyad tillståndsprövning.
 6. Slutbesiktning
  Ett annat vanligt villkor är att ändringen ska dokumenteras i en rapport. Den görs normalt av den medverkande antikvarien sedan åtgärden färdigställts. Länsstyrelsen kan slutbesiktiga genom att granska rapporten, eller genom ett platsbesök. Efter slutbesiktning sammanställs ett yttrande av Länsstyrelsen där arbetet godkänns med eller utan anmärkningar. Om Länsstyrelsen ser stora avvikelser från ansökan eller brister som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt, så kan församlingen föreläggas att vidta rättelse.
Tuna kyrka

Tuna kyrka, Vimmerby kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Kyrkomiljöer i Kalmar län

I Kalmar län finns 155 kyrkor och kapell. De är byggda från tidig medeltid fram till
1900-talets slut. Oftast omges de av en kyrkogård som är lika gammal som kyrkan.
Länets kyrkomiljöer speglar många hundra år av vardag och högtid. Miljöerna varierar
mellan Öland och fastland, mellan slättbygd och skogsbygd. De visar bygdens lokala historia, med dess forna invånare, seder, hantverk och näringar.

Kyrkomiljöerna är viktiga som gudstjänstlokaler och samlingspunkter, men också som historiska minnesmärken och gemensamma landmärken i en bygd. Enligt Kulturmiljölagen ska de vårdas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Därför krävs Länsstyrelsen tillstånd för alla ändringar. I samråd med församlingarna eftersträvar vi lösningar där kulturarvet bevaras samtidigt som det kyrkliga livet kan utvecklas.

För normalt underhåll med för byggnaden lämpliga material och metoder behövs inte något tillstånd. Men gränsen mellan underhåll och ändring kan vara oklar. Kontakta därför alltid Länsstyrelsen då ni planerar en renovering eller förändring! Tidig dialog underlättar för alla parter.

Halltorps kyrkogård, Kalmar kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Sök tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Alla skyddade kyrkliga inventarier ska förvaras och vårdas väl.

När behövs tillstånd?

Enligt kulturmiljölagen behövs tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

 • repareras/konserveras eller ändras
 • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
 • avföras från förteckningen
 • avyttras.

Ta kontakt med Länsstyrelsen innan du lämnar in en ansökan så att vi kan samråda om åtgärden och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram inför tillståndsprövningen.

Ansökan om tillstånd för kyrkliga inventarier görs på samma blankett som för övriga ändringar av kyrkomiljön

Anmäl ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Varje församling i Svenska kyrkan ska utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna och för att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Ni anmäler inventarieansvariga genom att antingen:

 • Mejlas till: kalmar@lansstyrelsen.se
 • Skickas till: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Interiör från Fågelfors kyrka. Foto: Birthe Pedersen Sieurin

Länsstyrelsen, stiften och kyrkoantikvarisk ersättning

Länsstyrelsen Kalmar län sitter med i de regionala samrådsgrupperna för Växjö och Linköpings stift, samt yttrar sig över fördelningen av Kyrkoantikvarisk
ersättning. Det är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturvärden ska vårdas och bevaras. Församlingarna kan ansöka om Kyrkoantikvarisk ersättning hos respektive stift. Tillstånd till de åtgärder som ansökan avser ska normalt sökas hos Länsstyrelsen i god tid innan. Utan Länsstyrelsens tillstånd kan  ersättningsansökan inte behandlas av stiftsstyrelsen.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift. För detta kan ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen behövas.

Vård- och underhållsplaner

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen ansvarar ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats för att det finns en vård- och underhållsplan. Den ska redovisa hur vård och underhåll ska gå till, så att kyrkomiljöns kulturhistoriska värden inte minskar och utseendet och karaktären inte förvanskas. Planen ska revideras minst vart tionde år. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig över vård- och underhållsplanen när en ny tas fram eller en befintlig plan revideras.

Kontakta Länsstyrelsen innan du tar fram nya eller reviderar befintliga vård- och underhållsplaner.

Vi kan då förmedla synpunkter i ett tidigt skede och följa arbetet. När vård- och underhållsplan är klar kan ni antingen:

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss