Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt efter lodjur 2024 (jakten är avslutad)

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får 6 lodjur skjutas under 2024 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Närbild på ett lodjur i snölandskap

Beslut om licensjakt

Beslutet om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 4-8 familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation. I södra Sverige sker licensjakt även i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2024 och varar som längst till och med den 31 mars.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län år 2024 Pdf, 390.2 kB.

Avskjutning

Avskjutningen begränsas till maximalt tre lodjur i norra jaktområdet och tre lodjur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i respektive jaktområde ifall kvoten uppnås eller om två produktiva hondjur över 14 kg fällts i länet.

Inventeringsresultat

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 11 familjegrupper i Kalmar län vilket motsvarar cirka 60 lodjur.

Populationsberäkning

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1417 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (870 st).

Fällda lodjur

I listan nedan publiceras de fällda lodjuren löpande under kontorstid. Rapporteringen är fördröjd. Använd telefonsvarare och SMS-tjänst för kontroll av återstående tilldelning.

Norra området (Jakten är avlyst i det norra området)

Kommun Kön Vikt

Vimmerby Hane 23 kg

Högsby Hane 13 kg

Vimmerby Hane 21 kg

 

Södra området (jakten är avlyst i det södra området)

Kommun Kön Vikt

Nybro Hane 19 kg

Mönsterås Hane 19 kg

Kalmar, Hane 20 kg

För dig som jagar

För dig som vill jaga måste du vara registrerad i Naturvårdsverkets jägarregister och bör anmäla dig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Tjänsten är till för att effektivt kunna sprida information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten. Därför bör samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst.

Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan årligen inför lodjursjakten.


Behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan

Behövs för att du ska kunna få sms med den senaste informationen.

Anmälan till Naturvårdsverkets jägarregister

Naturvårdsverkets Jägarregister Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  1. Norra - som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland. Det är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige.
  2. Mellersta - är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige.
  3. Södra - är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland. Dessa län räknas som spridningsområden för lodjur och varg.

Samverkansråd

Samverkans forum inom varje rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Referensvärde

Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Anges som en siffra på minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas sedan mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal individer, tidigare familjegrupper. Miniminivå kan även ses som ett antal djur som ett län måste ha för att kunna få besluta om licensjakt på den arten. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum och en ny nivå kommer att fastställas av Naturvårdsverket i början av 2024.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades 2018.

  • Norra: 58 föryngringar.
  • Mellersta: 62 föryngringar.
  • Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten mm.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Varje lodjursjägare är skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-223 81 25. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten bör samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Frågor och svar

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 242,5 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar cirka 1417 individer. I Kalmar län dokumenterades 11 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det minst 60 lodjur i Kalmar län.

Syftet med att besluta om licensjakt i Kalmar län är att stabilisera populationen inom länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Licensjakten omfattar 6 djur. Högst 2 honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kg.

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur.

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, via vår telefonsvarare, sms, eller på vår webbplats.

Jakt får ske i hela Kalmar län, dock inte på Öland där lodjur ej finns.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Det regleras i beslutet och är strikt villkorat. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister.

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabilisera vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att 6 lodjur kan jagas i länet. Hänsyn tas även till den kommande höjningen av miniminivån.

I Sveriges rovdjurspolitik ska stammarna minskas där de är som tätast. Under början av 2024 ska Naturvårdsverket ta beslut om nya miniminivåer och för att minska stammarna där de är som tätast behöver miniminivåerna höjas i södra Sverige. Den förväntade höjningen av miniminivåer för lodjur i södra Sverige är det huvudsakliga skälet till att tilldelningen är lägre än förra året. Ett lika stort uttag som under förra årets jakt skulle sannolikt innebära att utrymmet för licensjakt kommande år skulle bli mycket begränsat eller inget alls.

Enligt den senaste inventeringen från vintern 2022/2023 finns 11 familjegrupper i länet. Räknar vi om det till antal individer finns det minst 60 lodjur i Kalmar län.

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen minskat något i hela landet. I Kalmar län har stammen ökat de senaste 10 åren, men den trenden verkar nu vara bruten.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss