• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt efter lodjur 2023 (JAKTEN ÄR AVSLUTAD)

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får 32 lodjur skjutas under 2023 års licensjakt som äger rum i mars månad.


JAKTEN ÄR AVLYST I DET NORRA OMRÅDET DEN 11 MARS

JAKTEN ÄR AVLYST I DET SÖDRA OMRÅDET DEN 13 MARS


Närbild på ett lodjur i snölandskap

Beslut om licensjakt

Beslutet om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 4-8 familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation. I södra Sverige sker licensjakt även i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars.

Avskjutning

Avskjutningen begränsas till maximalt sexton djur i norra jaktområdet och sexton djur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i respektive jaktområde ifall kvoten uppnås eller om fem produktiva hondjur över 14 kg fälls inom respektive jaktområde.

Inventeringsresultat

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 17,5 familjegrupper i Kalmar län vilket motsvarar cirka 96 lodjur.

Populationsberäkning

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1443 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (870 st).

Fällda lodjur

I listan nedan publiceras de fällda lodjuren löpande under kontorstid. Rapporteringen är fördröjd. Använd telefonsvarare och SMS-tjänst för kontroll av återstående tilldelning.

Norra området (JAKTEN AVSLUTAD I NORRA OMRÅDET den 11 mars)

Kommun Kön Vikt

Hultsfred Hane 22 kg

Vimmerby Hane 18 kg

Hultsfred Hane 20 kg

Högsby Hona 15 kg

Oskarshamn Hona 17 kg

Hultsfred Hane 21 kg

Västervik Hane 22 kg

Hultsfred Hane 21 kg

Högsby Hane 17 kg

Oskarshamn Påskjutet d.v.s. Hona > 14 kg

Hultsfred Unge Hona 13 kg

Högsby Hona 15 kg

Vimmerby Hona 14,3 kg (JAKTEN AVLYST HONKVOT UPPNÅDD)

Södra området (JAKTEN AVSLUTAD I SÖDRA OMRÅDET den 13 mars)

Kommun Kön Vikt

Kalmar Hona 17 kg

Nybro Hane 24 kg

Mönsterås Hane 21 kg

Nybro Unge Hona 10 kg

Emmaboda Hane 18 kg

Kalmar Hane 19 kg

Emmaboda Hane 20 kg

Nybro Hona 16 kg

Emmaboda Unge Hane 13 kg

Kalmar Hona 16 kg

Nybro Hona 17 kg

Nybro Hona 16 kg (JAKTEN AVLYST HONKVOT UPPNÅDD)

För dig som jagar

För dig som vill jaga måste du vara registrerad i Naturvårdsverkets jägarregister och anmäla dig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Tjänsten är till för att effektivt kunna sprida information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten. Därför ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst.

Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan årligen inför lodjursjakten.
Behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan

Behövs för att du ska kunna få sms med den senaste informationen.

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  1. Norra - som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland. Det är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige.
  2. Mellersta - är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige.
  3. Södra - är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland. Dessa län räknas som spridningsområden för lodjur och varg.

Samverkansråd

Samverkans forum inom varje rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Referensvärde

Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Anges som en siffra på minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas sedan mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar. Miniminivå kan även ses som ett antal djur som ett län måste ha för att kunna få besluta om licensjakt på den arten. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades 2018.

  • Norra: 58 föryngringar.
  • Mellersta: 62 föryngringar.
  • Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten mm.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Varje lodjursjägare är skyldig att minst en gång timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-223 81 25. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Frågor och svar

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 246,5 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar cirka 1443 individer. I Kalmar län dokumenterades 17,5 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 96 lodjur i Kalmar län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Syftet med att besluta om licensjakt i Kalmar län är att stabilisera populationen inom länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Licensjakten omfattar 32 djur. Högst 10 honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kg.

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur.

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, via vår telefonsvarare, sms, eller på vår webbplats.

Jakt får ske i hela Kalmar län, dock inte på Öland.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Det regleras i beslutet och är strikt villkorat. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister.

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabilisera vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att 32 lodjur kan jagas i länet.

Enligt den senaste inventeringen från vintern 2021/2022 finns 17,5 familjegrupper i länet. Räknar vi om det till antal individer finns det drygt 96 lodjur i Kalmar län.

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat något i hela landet. I Kalmar län har stammen ökat de senaste 10 åren.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00