Licensjakt efter lodjur 2021

JAKTEN ÄR AVSLUTAD

Närbild på ett lodjur i snölandskap

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får åtta lodjur skjutas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Händelser

Licensjakten 2021 startar den 1 mars.

4 mars: En lodjurshane på 23 kilo fälld i Vimmerby kommun.

6 mars: En lodjurshane på 20 kilo fälld i Oskarshamns kommun.

7 mars: En lodjurshona på 16 kilo fälld i Hultsfreds kommun.

11 mars: En lodjurshona på 14 kilo fälld i Mönsterås kommun.

11 mars: En lodjursunge på 11 kilo fälld i Emmaboda kommun.

13 mars: En lodjurshane på 21 kilo fälld i Emmaboda kommun.

14 mars: En lodjursunge på 12 kilo fälld i Högsby kommun.

14 mars: Jakten avslutad i det norra jaktområdet.

19 mars: En lodjurshane på 21 kilo fälld i Mönsterås kommun

19 mars: Licensjakten är nu avslutad!

Syftet med licensjakten är att behålla en livskraftig lodjursstam.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Beslutet om att tillåta licensjakt på åtta lodjur under 2021 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 4-8 familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt fyra djur i norra jaktområdet och fyra djur i södra jaktområdet. Jakten avslutas om tre produktiva hondjur över 14 kg fälls.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 8,5 familjegrupper vilket motsvarar cirka 50 lodjur i Kalmar län.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länets fastland.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

I södra Sverige sker licensjakt även i Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län 2021 Pdf, 471.5 kB.

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland. Det är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Det är fem län inom mellersta som tagit beslut om licensjakt på varg 2016, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland samt Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland. Dessa län räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna.

Samverkansråd

Samverkans forum inom varje rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Referensvärde

Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Anges som en siffra på minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas sedan mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar. Miniminivå kan även ses som ett antal djur som ett län måste ha för att kunna få besluta om licensjakt på den arten. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades 2018.

Norra: 58 föryngringar.

Mellersta: 62 föryngringar.

Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten mm.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 189,5 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar cirka 1100 individer. I Kalmar län dokumenterades 8,5 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 50 lodjur i Kalmar län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Kalmar län är att stabilisera populationen inom länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Hur många lodjur får skjutas i Kalmar län?

Licensjakten omfattar åtta djur. Högst tre honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kg. Fyra lodjur får skjutas i norra delen och fyra stycken i södra delen av länet.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Hur får jag jaga?

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur.

Får man jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag

Får man använda fälla?

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats. Informationen går även att få via vår telefonsvarare eller sms.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakt får ske i hela Kalmar län, dock inte på Öland.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Vem får jaga i licensjakten?

Det regleras i beslutet och är strikt villkorat. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister.

Hur har man kommit fram till att det är just åtta lodjur och inte fler eller färre som får skjutas i Kalmar län?

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabilisera vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att åtta lodjur kan jagas i länet.

Hur många lodjur finns det i Kalmar län?

Enligt den senaste inventeringen från vintern 2019/2020 finns 8,5 familjegrupper i länet. Räknar vi om det till antal individer finns det drygt 50 lodjur i Kalmar län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen minskat något i hela landet. I Kalmar län har stammen ökat de senaste 10 åren, dock visade senaste inventeringsresultatet på en minskning från året innan. Detta beror troligen på att det helt saknades möjlighet att inventera på snö vid den sista inventeringssäsongen

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Jaktledaren är skyldig att minst en gång timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-223 81 25. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Anmäl dig till sms-tjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00