Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Särskilda regler längs Kalmar läns kust

Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodlingsanläggning (odlingskasse). Fiske med fasta redskap på allmänt vatten kräver länsstyrelsens tillstånd. För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller särskilda bestämmelser. Kustbevakning, polis och fisketillsynspersoner bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

Kalmar läns fredningsområden för att skydda fisk redovisas på Svenska fiskereglers webbplats.

Kalmar län berörs av ett större område från Torhamn i Blekinge till Emåns mynning inklusive Öland där riktat fiske efter abborre och gädda är förbjudet från och med 1 mars till och med 31 maj. Därutöver finns ett antal fredningsområden vid mynningar i syfte att skydda fisk där den trängs ihop på liten yta och/eller i anslutning till deras lek- och uppväxtområde. Nedan listas berörda mynningar och övriga områden som berörs av regler för fiske.

Mynningsområden

Tabellen visar mynningsområden där allt fiske är förbjudet inom angivna perioder. Arter anger endast det primära syftet med fredningen.

Kommun

Vattendrag

Period

Syfte

Västervik

Loftaån

1/10-31/12

öring


Gamlebyån

1/10-31/12

öring


Almviksån

1/10-31/12

öring


Hörtingerumsån

1/10-31/12

öring


Verkebäcken

1/10-31/12

öring


Marströmmen

1/10-31/12

öring

Oskarshamn

Marströmmen

1/10-31/12

öring


Virbo fjärd (Virån)

1/10-31/5

öring, gädda, abborre


Skallarebäck

1/10-31/12

öring


Döderhultsbäcken

1/10-31/12

öring


Smältevik (Applerumsån)

1/1-31/12 t.o.m 2027

gädda, abborre


Emån

1/1-31/12

öring, lax

Mönsterås

Emån

1/1-31/12

öring, lax


Lervik

1/1-31/5

gädda, abborre


Mönsteråsviken (Lillån)

1/1-31/5

gädda, abborre


Timmernabbsviken (Oknebäcken)

1/1-31/5

gädda, abborre


Alsterån

1/10-31/5

öring, lax, gädda, abborre

Kalmar

Snärjebäcken

1/10-31/12

öring


Ljungbyån

1/10-31/12

öring


Hagbyån

1/10-31/12

öring


Halltorpsån norra

1/10-31/12

öring


Halltorpsån södra

1/10-31/12

öring

Torsås

Bruatorpsån

1/10-31/12

öring


Brömsebäcken

1/10-31/12

öring

Borgholm

Silverbäcken

1/10-28/2

öring


Strömmen

1/10-28/2

öring


Pelnabrobäcken

1/10-28/2

öring

Mörbylånga

Bröttorpsbäcken

1/10-28/2

öring


Åbybäcken

1/10-28/2

öring


Frösslundabäcken

1/10-28/2

öring


Klevabäcken

1/10-28/2

öring

Övriga fredade områden


Tabellen visar övriga områden som är fredade enligt särskilda bestämmelser

Kommun

Område

Period

Bestämmelse

Västervik

Björkö naturreservat

1/1-31/12

Fritt handredskapsfiske är inte tillåtet, regleras i reservatsföreskrifterna.

Oskarshamn

Hamnefjärden

1/1-31/12

Inget fiske är tillåtet i Hamnefjärden och inom en radie på 300 från centrum av fjärdens mynning. Regleras i vattendom AD 10/1969.


Ekö med Virbo skärgårdar naturreservat

1/1-31/12

Fritt handredskapsfiske är inte tillåtet, regleras i reservatsföreskrifterna.

Mönsterås

Vållö naturreservat

1/1-31/12

Fritt handredskapsfiske är inte tillåtet, regleras i reservatsföreskrifterna.

Kalmar län

Övriga naturreservat, säl- och fågelskyddsområden med mera

olika

Beträdnadsförbud. Vad som gäller finns anslaget för respektive område.

Gräns mellan sött och salt

Tabellen visar särskilda bestämmelser i områden som befinner sig i gränsen mellan sötvatten och kustvatten

Kommun

Område

Gräns

Kommentar

Västervik

Vinö glo (Loftaån)

Vid en rät linje mellan brofästena

Regleras i FIFS 2004:36 bilaga 2. Fritt handredskapsfiske gäller således inte i Vinö glo.


Dynestadsjön

SjöID 642167-153609

Ingår i SMHI:s sjöregister och ingår därför inte i det fria handredskapsfisket.


Maren (Ytterhults ström)

Vid en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna

Regleras i FIFS 2004:36 bilaga 2. Fritt handredskapsfiske gäller således inte i Ytterhults ström och Maren.

Oskarshamn

Skackelfjärd

SjöID 637268-155221

Ingår i SMHI:s sjöregister och ingår därför inte i det fria handredskapsfisket.


Bodviken

SjöID 636943-155202

Ingår i SMHI:s sjöregister och ingår därför inte i det fria handredskapsfisket.


Gloet

Vid en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna

Regleras i FIFS 2004:36 bilaga 2. Fritt handredskapsfiske är inte tillåtet i Gloet.


Nötöfjärd

Vid en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna

Nötöfjärd är en uppdämd del av Emån (Emmekalvebäcken) och ingår därför inte i det fria handredskapsfisket.

Fredade arter


Tabellen visar bestämmelser som gäller för specifika fiskarter

Art

Område

Period

Kommentar

Lax och öring

Emån med biflöden

1/1 - 31/12 med undantag för handredskapsfiske 1/3 - 30/9

Regleras i föreskrifterna 2004:37.

Lax och öring

Övriga vattendrag förutom Emån som mynnar ut på länets fastlandskust

1/10-31/12

Regleras i föreskrifterna 2004:37.

Öring

Samtliga vattendrag på Öland

1/10-28/2

Regleras i föreskrifterna 2004:37.

Mal

Sverige inklusive Kalmar län

1/1 - 31/12

Regleras i förordningen 1994:1716.

Ål

Sverige inklusive Kalmar län

1/1 - 31/12

Undantag finns för vissa sötvattens-områden och yrkesfiskare med dispens. Regleras i föreskrifterna 2004:37 bilaga 6 och 10.

Skrubbskädda

Östersjöns delområde 26-28 och 29 syd

15/2 - 15/5

Regleras i föreskrifterna 2004:36.

I tabellen redovisas minimimått för fångst längs kusten och i sötvattensområden inom Kalmar län‌Fiskart

Hav

Sötvattensområde*

Lax

60 cm

50 cm

Gädda

40 cm**


Gös

40 cm


Piggvar

30 cm


Rödspätta delområde 25

25 cm


Rödspätta delområde 27

21 cm


Skrubba delområde 25

23 cm


Skrubba delområde 27

21 cm


Torsk

38 cm


Öring

50 cm

50 cm


*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

**max mått för gädda 75 cm

I sötvatten uppströms vandringsstopp från havet finns inga generella minimimått, men däremot finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket.

Märkning av fiskeredskap

Alla utestående fiskeredskap skall vara märkta enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (FIFS 1994:14). Genom märkningen ska framgå vem som använder redskapet: namn och adress eller telefon, samt om användaren är fritidsfiskare (F) eller fiskar med stöd av enskild rätt (ER). För yrkesfiskare anges enbart distriktsbeteckning eller licensnummer.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap Länk till annan webbplats.

Särskilda regler för utländska medborgare

Svensk medborgare får fiska med rörligt fiskeredskap i allmänt vatten. Med svensk medborgare jämställs utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt här i landet. Andra utländska medborgare får fiska endast med handredskap. I övrigt måste utländska medborgare ha tillstånd av länsstyrelsen. I sjöar och vattendrag får fiske ske endast efter tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Sådant tillstånd erhålles till exempel genom köp av fiskekort. Vid sötvattensfiske görs ingen skillnad mellan svensk och utländsk medborgare.

Särskilda regler för fiske med handredskap

Längs Kalmar läns kuster är det tillåtet att fiska med handredskap (spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar) på enskilt vatten. Trolling ingår inte i det fria handredskapsfisket.

Redskapsbegränsningar för fritidsfiske i allmänt vatten

Följande rörliga redskap är tillåtna vid fritidsfiske på allmänt vatten. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket.

  • Handredskap
  • Håv
  • Högst 6 nät eller garn med en sammanlagd längd av högst 180 m
  • Högst 6  långrevar med högst 100 krokar per rev
  • Högst 6  ryssjor, burar eller liknande redskap

Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar vid samma tillfälle får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. För att få använda fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

Tillåtna redskap på enskilt vatten i kustområdet

Utöver fiske med handredskap är det även inom vissa områden tillåtet att fiska med långrev samt med skötar och sillnät. För ytterligare uppgift om dessa bestämmelser hänvisas till bilagan i fiskelagen.

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder

Fiske är förbjudet med spetsande redskap som t.ex. harka och ljuster, långskaftförsedd huggkrok, sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström eller skjutvapen (gäller även harpungevär). Det är dock tillåtet att bärga redan fångad fisk med huggkrok.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen förordnar också fisketillsynspersoner efter inkomna ansökningar. Fisketillsynspersoner informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att övriga regler följs inom det vatten som förordnandet gäller.       

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss