Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Fiskeregler i Kalmar län

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska.

Särskilda regler längs Kalmar läns kust

Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodlingsanläggning (odlingskasse). Fiske med fasta redskap på allmänt vatten kräver länsstyrelsens tillstånd. För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller särskilda bestämmelser. Kustbevakning, polis och fisketillsynsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

Fredade arter och tider

 

Art

Fredningsområde

Fredningstid

Kommentar

Abborre

Kusten från Emåns mynning söder till gränsen mot Bleking samt hela Ölands kust

1/4-31/5

Karta över fiskeförbud av gädda och abborrePDF

Flodpärlmussla


Hela året


Gädda

Kusten från Emåns mynning söder till gränsen mot Bleking samt hela Ölands kust

1/4-31/5

Karta över fiskeförbud av gädda och abborrePDF

Lax

Emån med biflöden

Hela året

Får fiskas med handredskap 1/3-30/9

Lax

Vattendrag upp till och med det första definitiva vandringshindret som mynnar ut i Östersjön

1/10-31/12


Mal

Hela Kalmar län

Hela året


Ål

Hela Kalmar län med undantag för vissa sötvattensområden

Hela året

Med undantag för sötvattensområden enligt bilaga 6 i FIFS 2004:37länk till annan webbplats

Öring

Emån med biflöden

Hela året

Får fiskas med handredskap 1/3-30/9

Öring

Samtliga vattendrag på Öland

1/10-28/2


Öring

Vattendrag upp till och med det första definitiva vandringshindret som mynnar ut i Östersjön

1/10-31/12Fredade åmynningar

Inom fredningsområdena i havet utanför vissa åmynningar gäller generellt sett totalt fiskeförbud 1/10 - 31/12, med undantag av vissa ålfisken samt Öland. För berörda åmynningar på Öland är fredningsperioden 1 oktober-28 februari. Fredningsområdet mäts från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

 Kommun

Åmynning

Fredningsområde 

Kommentar 

 Kalmar

Halltorpsån

 500 m

Halltorpsån har två mynningar, södra och norra, båda har ett fredningsområde på 500 m


Hagbyån

 500 mLjungbyån

 500 m


 Mönsterås

Alsterån

 1000 mEmån

 500 m

Mellan 1/9 - 31/12 råder ett större fredningsområde*

Borgholm

Strömmen

500 m

1/10-28/2


Silverbäcken

500 m

1/10-28/2


Pelnabrobäcken

500 m

1/10-28/2

 Mörbylånga

Åbybäcken

 500 m

1/10-28/2


Frösslundabäcken

500 m

1/10-28/2


Bröttorpsbäcken

500 m

1/10-28/2


Klevabäcken

500 m

1/10-28/2

 Oskarshamn

Emån

 500 m

Mellan 1/9 - 31/12 råder ett större fredningsområde*


Virån

 1000 m

Räknat från Virbo kvarndamm


Marströmmen

 1000 m

Räknat från mittpunkten på linjen Sänkets nordliga udde rakt väster ut till motsatta stranden

 Torsås

Bruatorpsån

 500 mBrömsebäcken

 500 m


 Västervik

Almviksån

 500 mGamlebyån

 500 mLoftaån

 500 mMarströmmen

 1000 m

Räknat från mittpunkten på linjen Sänkets nordliga udde rakt väster ut till motsatta stranden


Verkebäcksån

 500 m


* I Emån mellan 1/9 - 31/12 råder ett yttre fredningsområde av räta linjer från Åsehorns fyr till sydmärket vid Storgrundet, därifrån till Littlös södra udde och vidare i riktning mot torpet Skälevik på fastlandet. 


Övriga fredade områden

I Hamnefjärden utanför Simpevarp gäller särskilda bestämmelser enligt vattendom. Inom Björkö, Ekö och Vållö naturreservat är det fria handredskapsfisket undantaget. Inom övriga naturreservat, sälskyddsområden och fågelskyddsområden kan det också finnas inskränkande bestämmelser. Vad som gäller finns anslaget för respektive område. Dessa områden finns även markerade på sjökort.

I tabellen redovisas minimimått för fångst längs kusten och i sötvattensområden inom Kalmar län‌

 


Fiskart

Hav

Sötvattensområde*

Lax

60 cm

50 cm

Gädda

40 cm


Gös

40 cm


Piggvar

30 cm


Rödspätta delområde 25

25 cm


Rödspätta delområde 27

21 cm


Skrubba delområde 25

23 cm


Skrubba delområde 27

21 cm


Torsk

38 cm


Öring

50 cm

50 cm

 

*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

I sötvatten uppströms vandringsstopp från havet finns inga generella minimimått, men däremot finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket.

Märkning av fiskeredskap

Alla utestående fiskeredskap skall vara märkta enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2011:2länk till annan webbplats (FIFS 1994:14). Genom märkningen ska framgå vem som använder redskapet: namn och adress eller telefon, samt om användaren är fritidsfiskare (F) eller fiskar med stöd av enskild rätt (ER). För yrkesfiskare anges enbart distriktsbeteckning eller licensnummer.

Särskilda regler för utländska medborgare

Svensk medborgare får fiska med rörligt fiskeredskap i allmänt vatten. Med svensk medborgare jämställs utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt här i landet. Andra utländska medborgare får fiska endast med handredskap. I övrigt måste utländska medborgare ha tillstånd av länsstyrelsen. I sjöar och vattendrag får fiske ske endast efter tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Sådant tillstånd erhålles till exempel genom köp av fiskekort. Vid sötvattensfiske görs ingen skillnad mellan svensk och utländsk medborgare.

Särskilda regler för fiske med handredskap

Längs Kalmar läns kuster är det tillåtet att fiska med handredskap (spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar) på enskilt vatten. Trolling ingår inte i det fria handredskapsfisket.

Redskapsbegränsningar för fritidsfiske i allmänt vatten

Följande rörliga redskap är tillåtna vid fritidsfiske på allmänt vatten. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket.

  • Handredskap
  • Håv
  • Högst 6 nät eller garn med en sammanlagd längd av högst 180 m
  • Högst 6  långrevar med högst 100 krokar per rev
  • Högst 6  ryssjor, burar eller liknande redskap

Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar vid samma tillfälle får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. För att få använda fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

Tillåtna redskap på enskilt vatten i kustområdet

Utöver fiske med handredskap är det även inom vissa områden tillåtet att fiska med långrev samt med skötar och sillnät. För ytterligare uppgift om dessa bestämmelser hänvisas till bilagan i fiskelagen.

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder

Fiske är förbjudet med spetsande redskap som t.ex. harka och ljuster, långskaftförsedd huggkrok, sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström eller skjutvapen (gäller även harpungevär). Det är dock tillåtet att bärga redan fångad fisk med huggkrok.


Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.        

Kontakt