Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Fiskeregler i Kalmar län

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska.

 

Särskilda regler längs Kalmar läns kust

Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodlingsanläggning (odlingskasse). Fiske med fasta redskap på allmänt vatten kräver länsstyrelsens tillstånd. För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller särskilda bestämmelser. Kustbevakning, polis och fisketillsynsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

I tabellen redovisas minimimått för fångst längs kusten och i sötvattensområden inom Kalmar län‌

 


Fiskart

Hav

Sötvattensområde*

Lax

60 cm

50 cm

Gädda

40 cm


Gös

40 cm


Piggvar

30 cm


Rödspätta delområde 25

25 cm


Rödspätta delområde 27

21 cm


Skrubba delområde 25

23 cm


Skrubba delområde 27

21 cm


Torsk

38 cm


Öring

50 cm

50 cm

 

*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

I sötvatten uppströms vandringsstopp från havet finns inga generella minimimått, men däremot finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket.

Märkning av fiskeredskap

Alla utestående fiskeredskap skall vara märkta enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2011:2länk till annan webbplats (FIFS 1994:14). Genom märkningen ska framgå vem som använder redskapet: namn och adress eller telefon, samt om användaren är fritidsfiskare (F) eller fiskar med stöd av enskild rätt (ER). För yrkesfiskare anges enbart distriktsbeteckning eller licensnummer.

Särskilda regler för utländska medborgare

Svensk medborgare får fiska med rörligt fiskeredskap i allmänt vatten. Med svensk medborgare jämställs utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt här i landet. Andra utländska medborgare får fiska endast med handredskap. I övrigt måste utländska medborgare ha tillstånd av länsstyrelsen. I sjöar och vattendrag får fiske ske endast efter tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Sådant tillstånd erhålles till exempel genom köp av fiskekort. Vid sötvattensfiske görs ingen skillnad mellan svensk och utländsk medborgare.

Särskilda regler för fiske med handredskap

Längs Kalmar läns kuster är det tillåtet att fiska med handredskap (spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar) på enskilt vatten. Trolling ingår inte i det fria handredskapsfisket.

Redskapsbegränsningar för fritidsfiske i allmänt vatten

Följande rörliga redskap är tillåtna vid fritidsfiske på allmänt vatten. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket.

  • Handredskap
  • Håv
  • Högst 6 nät eller garn med en sammanlagd längd av högst 180 m
  • Högst 6  långrevar med högst 100 krokar per rev
  • Högst 6  ryssjor, burar eller liknande redskap

Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar vid samma tillfälle får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. För att få använda fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

Tillåtna redskap på enskilt vatten i kustområdet

Utöver fiske med handredskap är det även inom vissa områden tillåtet att fiska med långrev samt med skötar och sillnät. För ytterligare uppgift om dessa bestämmelser hänvisas till bilagan i fiskelagen.

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder

Fiske är förbjudet med spetsande redskap som t.ex. harka och ljuster, långskaftförsedd huggkrok, sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström eller skjutvapen (gäller även harpungevär). Det är dock tillåtet att bärga redan fångad fisk med huggkrok.


Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.        

Kontakt