Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om ditt tamdjur skadats eller dödats av rovdjur, eller om din gröda skadats av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

Detta gäller när vilt orsakar skada:

 • Skador ska förebyggas genom ordinarie jakt. Markägare och jakträttsinnehavare ansvarar för att minska skador som djuren orsakar.
 • Du ska själv göra förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen kan ge råd. För vissa förebyggande åtgärder för viltskador orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås) kan du ansöka om stöd hos oss.
 • Har du gjort förebyggande åtgärder men ändå fått skador, kan vi i vissa fall ge ersättning. Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt.
 • Räcker inte de förebyggande åtgärderna, kan du ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vilka ordinarie jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Är du yrkesfiskare kan vi kan ge ersättning för skador orsakade av säl. Du kan också ansöka om EU-stöd för att investera i utrustning som skyddar redskap och fångster från sälar.

Anmäl alltid skadan till oss om du vill ha ersättning

Har du drabbats av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan? Då måste du först anmäla skadan till oss. Viltskador måste alltid besiktigas av en besiktningsperson som Länsstyrelsen har utsett. Du kan få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningspersonen.

Du som upplever problem med rovdjur, eller har fått tamdjur skadade eller dödade, ska kontakta Länsstyrelsen för hjälp med skadeförebyggande insatser eller besiktning av skadorna.

 • Ring snarast till Länsstyrelsens personal på telefonnummer 010-223 80 00 och be att få prata med en vilthandläggare eller direkt till någon av besiktningspersonerna. Det är viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet undersöks av en besiktningsperson så snart som möjligt.

Besiktningspersoner för skador:

Robert Briland, 070-631 88 80

Johan Segergren, 070-217 33 00

Roger Lundberg, 070-681 95 29

Mattias Persson, 010-223 85 33

 • Täck över det dödade djuret med en presenning eller liknande för att hindra fåglar från att äta av djuret tills besiktningspersonen kommer. I övrigt bör det döda djuret och dess omgivningar lämnas orörda tills besiktningspersonen har undersökt platsen och djuret. Detta för att undvika att eventuella spår förstörs.
 • Besiktningspersonen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningspersonen in. Eventuella indirekta kostnader som uppkommit i samband med rovdjursangreppet kan du också ta upp i din ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.
 • När besiktningen är avslutad ska djuret lämnas för destruktion. För vidare information kan du kontakta:

  Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 018-67 40 00
  Jordbruksverket, 036-15 50 00

  Där kan du även få reda på om djuret är av intresse för pågående övervakningsprogram (gäller får). I så fall hämtas de kostnadsfritt.

Du som upplever problem med skador på gröda ska kontakta Länsstyrelsens besiktningsperson så snart som möjligt för hjälp med skadeförebyggande insatser eller besiktning av skadorna. Besiktningspersonen granskar skadorna och avger yttrande som ligger till grund för beslutet om ekonomisk ersättning.

Besiktningsperson

Robert Briland, telefonnummer 070-631 88 80.

Förebyggande åtgärder, regler och ersättningar

Här kan du ta del av förebyggande åtgärder, regler och vilka ersättningar som gäller för viltskador orsakade av vissa djurarter.

Förebygga viltskador genom jakt

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (allmänna jakttider) som anges i bilaga 1 till jaktförordningen.

Skyddsjakt på eget initiativ

För att förebygga skador av vilt får jakträttsinnehavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen. Om det behövs för att förebygga skada får till exempel kanadagås, grågås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa jagas 1 juli - 30 juni.

Tillståndsprövad skyddsjakt

Om det behövs för att hindra avsevärda skador kan länsstyrelsen i vissa fall ge tillstånd till skyddsjakt enligt jaktförordningen.

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

 • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
 • ökad jakt på andra arter på samma plats
 • olika typer av skrämselåtgärder.

Ansök om ersättning för skador

Har din gröda blivit skadad av fredade fåglar kan du får ersättning. Du måste först ha gjort förebyggande åtgärder. Så här går ansökan till:

 • Anmäl skadan direkt till Länsstyrelsen.
 • En besiktningsperson utsedd av oss besiktar skadan när den upptäcks och sen igen i samband med skörd.
 • Ansök om ersättning. Din ansökan ska komma in till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Om du inte har kunnat förutse skadan, till exempel om den inträffar första året i ett helt nytt område, kan vi betala ut ersättning även om du inte gjort förebyggande åtgärder.

Råkar du ut för fågelskador ska du direkt sätta ut någon form av skrämselutrustning för att förhindra fler skador. Länsstyrelsen kan ge råd och bidrag till förebyggande åtgärder.

Ansök om bidrag till förebyggande åtgärder

Du som är lantbrukare kan ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder. Du kan få bidrag till åtgärder som lockar och skrämmer fredade fåglar från skadedrabbade åkrar.

Vi ersätter inte skador orsakade av vildsvin och ger inte bidrag till förebyggande åtgärder.

Råd för att förebygga skador i gröda

 • Sätt elstängsel runt fältet. Två till tre trådar hindrar vanligtvis vildsvinen från att besöka fältet.
 • Putsa kantzoner för att underlätta bevakning och jakt och försvåra för vildsvinen att smyga ut på grödan.
 • Använder du åtlar vid jakt eller har en viltåker så placera dem långt från åkermark och vallar. I kombination bör du jaga på marken.

Råd för att förebygga skador på tomt

 • håll tomten städad, ta bort fallfrukt, stängsla in komposten och röj bort sly.
 • undvik att utfodra annat vilt och fåglar för att inte locka in vildsvin på din tomt.
 • sätt upp elstängsel, eller annat staket på minst en meters höjd.
 • spela musik eller ha på radio på natten i trädgården.

Tips för att vildsvinssäkra din tomt, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Du får jaga vildsvin om du har jakträtt, och även utan jakträtt i din trädgård om djuren orsakar skada. Om du bor i detaljplanerat område behöver du tillstånd för att få använda skjutvapen:

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Under vårvintern lämnar ofta tidigare års ungar flocken och ger sig ut på långa vandringar för att söka efter en partner att bilda familj med. Dessa unga vargar kan ibland ge sig in i byar eller nära gårdar. Det är viktigt att sådana vargar skräms bort med de medel som står till buds, till exempel skrik eller andra starka ljud.

Du kan ansöka om bidrag för skyddsväst till hund som jagar inom vargrevir. I Kalmar län bedömer länsstyrelsen att Emmaboda, Nybro och Högsby kommuner kan beröras av vargreviret i Kosta. Om du är folkbokförd i Kalmar län och du och din hund jagar i vargrevir i annat län kan du också söka bidrag för skyddsväst till din hund.

Du kan ansöka om bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Du kan få bidrag för själva västen och vargstål.

Vid behov kan vi ge bidrag till västar till hundar i Polisens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Du kan inte få bidrag för tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.

Du kan skydda dina tamdjur mot rovdjursangrepp genom att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel består till exempel av ett 4–5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få stängselbidrag

 • om du bedriver näringsverksamhet med får
 • om du bedriver näringsverksamhet med get
 • om du har utrotningshotade lantraser
 • om du har biodling
 • för att renovera tidigare uppförda rovdjursavisande stängsel.

I vissa fall kan du även få bidrag för mindre besättningar, eller om du har häst eller nötboskap. Kontakta Länsstyrelsen för att få mer information.

Villkor

 • Du måste underhålla stängslet i minst 5 år.
 • Ditt företag får inte ha ekonomiska svårigheter eller betalningskrav. Därför kan vi komma att ta en kreditupplysning när du söker bidrag.

Fler råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Rovdjurs-SMS

Tjänsten riktar sig till personer med djurbesättningar inom Kalmar län.

Syftet med tjänsten är att du som tamboskapsägare ska få information när ett rovdjursangrepp skett i ditt närområde.

När rovdjursangrepp dokumenterats i kommunen där du som djurhållare är verksam, kan du få ett sms skickat till dig från Länsstyrelsen, så att du har möjlighet att ta in eller öka skyddet för dina djur. Observera att SMS:et skickas ut så snart möjlighet ges efter att uppgifterna om rovdjursangrepp är bekräftade av Länsstyrelsens besiktningsman. SMS med information skickas ut till djurägare i den kommun där angreppet skett.

Om du önskar veta när det skett ett bekräftat rovdjursangrepp i ditt område kan du anmäla dig till Länsstyrelsens rovdjurs-sms nedan.Generell information * (obligatorisk)
Generell informationAnmäl dig till Rovdjurs-SMS

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss