Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Begrepp att känna till

Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (allmänna jakttider) som anges i bilaga 1 till jaktförordningen.

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt (5 § andra stycket jaktlagen).

För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen. Viss skyddsjakt får även ske när stora rovdjur angriper tamdjur (28 § jaktförordningen).

Om det behövs för att hindra allvarliga skador får länsstyrelsen i vissa fall ge tillstånd till jakt (23 a och 29 §§ jaktförordningen). Tillstånd avseende säl och örn meddelas dock av Naturvårdsverket.

När det skadegörande viltet generellt är fredat från jakt kan tillstånd för skyddsjakt sökas hos länsstyrelsen utan hinder av fredningen. Blankett finns att ladda ner till höger på sidan.

Som allmän förutsättning för att tillståndspliktig skyddsjakt ska få medges gäller att det inte finns någon annan lämplig lösning, och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)