Skyddsjakt

Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på skog, jordbruk och egendom. Sådana skador ska i första hand förebyggas genom jakt under den allmänna jakttiden, men för vissa arter finns det även möjlighet till skyddsjakt.

Skador av vilt bör i första hand förebyggas genom jakt under allmän jakttid. Den allmänna jakttiden är specifik för varje art och anpassad efter artens biologi.

För vissa arter finns en utökad möjlighet till jakt utanför den allmänna jakttiden. Detta för att förebygga skador. Denna jakt kallas för skyddsjakt. Situationer med ett relativt vanligt behov av skyddsjakt omfattas av bestämmelserna i jaktförordningens bilaga 4. Viss skyddsjakt kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Förutom med jakt kan skador förebyggas på andra sätt, till exempel med utestängning eller skrämsel.

Begrepp att känna till

 

Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (allmänna jakttider) som anges i bilaga 1 till jaktförordningen.

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt (5 § andra stycket jaktlagen).

För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen. Viss skyddsjakt får även ske när stora rovdjur angriper tamdjur (28 § jaktförordningen).

Om det behövs för att hindra allvarliga skador får länsstyrelsen i vissa fall ge tillstånd till jakt (23 a och 29 §§ jaktförordningen). Tillstånd avseende säl och örn meddelas dock av Naturvårdsverket.

När det skadegörande viltet generellt är fredat från jakt kan tillstånd för skyddsjakt sökas hos länsstyrelsen utan hinder av fredningen. Blankett finns att ladda ner till höger på sidan.

Som allmän förutsättning för att tillståndspliktig skyddsjakt ska få medges gäller att det inte finns någon annan lämplig lösning, och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Kontakt