Viltförvaltningsdelegationen

Varje länsstyrelse har en viltförvaltningsdelegation som arbetar med frågor som rör viltförvaltningen i länet.

Viltförvaltningsdelegationen behandlar frågor som rör skötseln av älgstammen, till exempel:

 • länsvisa planer och mål
 • jakttider för älg
 • fällavgifter
 • indelning av länet i älgförvaltningsområden
 • granskning av planer för älgförvaltningsområden
 • uppföljning av arbetet inom älgförvaltningsområdena.

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om riktlinjer för:

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen
 • i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.

Viltförvaltningsdelegationens uppgift för förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om:

 • förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansrådet
 • den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas.

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

Delegationens ordförande är landshövdingen i länet. Ledamöterna ska representera olika intressen, till exempel jakt- och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, naturvårdsintresset och näringsliv och turism.

Delegationen ska även bestå av fem landstingspolitiker och en representant från Polismyndigheten. Alla ledamöter ska ha en ersättare. Representation styrs av förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

 • Landshövdingen är ordförande i delegationen.
 • Fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget.
 • En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet.
 • En ledamot för jakt och viltvård.
 • Två ledamöter för naturvård.
 • En ledamot för friluftsliv.
 • En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark.
 • En ledamot för lokalt näringsliv och turism.
 • En ledamot för skogsnäringen.
 • En ledamot för yrkesfisket.
 • En ledamot för natur- och ekoturismföretagen.

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare utses för fyra år och ska vara folkbokförda i länet.

Viltförvaltningsdelegationens protokoll

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss