Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp. Vi ger dig även en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Det finns inte en myndighet eller aktör som är ensamt ansvarig för problem eller frågor som rör vilda djur. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, Länsstyrelsen, fastighetsägaren eller dig som privatperson. Vi har samlat de vanligaste frågorna som Länsstyrelsen får om vilda djur.

Anmäl händelser med statens vilt

Statens vilt är vissa däggdjur och fåglar som har ett särskilt högt naturvärde. Några arter som ingår i statens vilt är björn, varg, örn, falk och utter.

Om djur av dessa arter omhändertas, påträffas döda eller dödas när de är fredade ska du så snart som möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Identifiera djur, bildillustrationer på statens vilt, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Skadade och döda djur i naturen och på tomten

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

Om du har hittat en fågel som är så pass skadad att den bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Om fågelarten ingår i statens vilt, till exempel en örn eller falk, ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Skadade vilda djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Är det ett större djur bör du även anmäla händelsen till Polisen, telefon 114 14.

Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Dessa arter kallas för statens vilt. Om djur av dessa arter omhändertas eller dödas när de är fredade ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen på telefon 114 14.

Skadade vilda djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Slaktavfall från skjutet vilt ska hanteras enligt miljölagstiftningen. Kontakta din kommun om du vill veta vilka regler som gäller hos dig.

Du kan lämna inälvor och andra biprodukter öppet i skogen om du har markägarens tillstånd. Ett dött vildsvin som inte ska ätas eller användas på annat sätt bör grävas ner eller destrueras eftersom djuret kan bära på bland annat trikiner som kan smitta andra djur. Tänk på att inte lämna kvar rester av blyammunition i döda kroppar. Det kan förgifta till exempel rovfåglar.

Om du misstänker att ett dött vilt djur är infekterat med någon allvarlig sjukdom som kan överföras till människor eller djur ska du i första hand kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Rapportera vilda djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För ett vilt djur kan det innebära en ökat lidande att hållas i fångenskap. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

Men enligt reglerna krävs inte tillstånd för tillfällig förvaring av vilt upp till 48 timmar. Sedan måste djuret lämnas till viltrehabiliterare med godkänd anläggning. Även om det känns ledsamt är det oftast bäst att avliva små fåglar och djur eller låta dem vara. Risken är deras lidande ökar om du tar hem dem.

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ta kontakt med din kommun.

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Kolla med din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av afrikansk svinpest i Sverige.

Rapportera in fynd av döda vilda djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl.

Rapportera sälar, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Valar tillhör statens vilt. Om du ser en strandad val ska du ringa Polisen på telefon 114 14. Det gäller oavsett om valen är död eller levande. Du kan också ringa Länsstyrelsen. Enligt jaktförordningen är du skyldig att kontakta polisen om du ser en död val.

Innan hjälpen kommer finns det några saker du kan tänka på. I första hand ska du hålla avstånd till valen och invänta hjälp. En strandad val är stressad. Försök att avgränsa ett område på minst 20 meter runt valen. Valen blir lugnare om människor, djur och trafik kan hållas borta.

Vattnet i Västerhavet – Informationscentralen Länk till annan webbplats.

Vattnet i Bottniska viken – Informationscentralen

Vattnet i Östersjön – Informationscentralen

"Övergivna” vilda djur- och fågelungar

Det bästa är att låta djurungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne. Om barnen kommer hem med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.

Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

"Övergivna" djurungar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undvik att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna. Honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land.

”Övergivna” sälkutar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge som ser övergiven ut, ta inte med den hem utan lämna kvar den på platsen. Föräldrarna är förmodligen i närheten.

Fågelungar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Djur som kan orsaka besvär

Om du är orolig och känner att din eller någon annans säkerhet är nära hotad ska du kontakta Polisen, telefonnummer 114 14. Är läget akut ringer du 112.

Närgångna och aggressiva fåglar som kajor och måsar kan vara ett problem. Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Det är fastighetsägarens ansvar att göra åtgärder om det förekommer risk eller olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Kommunen hjälper oftast inte enskilda fastighetsägare att flytta bon, ägg eller fågelungar.

Försök att plocka bort det som kan locka fåglar till platsen. Se till att fåglarna inte kan få tag på något ätbart i närheten av fastigheten. Lämna därför inte mat eller sopor öppet i trädgården eller på balkongen.

Vissa fågelarter är tillåtna för allmän jakt under delar av året enligt jaktförordningen. Även andra tider på året får fåglar jagas om de orsakar skada eller olägenhet på eller i hus. Ta reda på vad som gäller för fågelarten och där du bor innan du vidtar några åtgärder.

Regler för skyddsjakt (bilaga 4) i jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Du kan sätta upp en eller flera hackspettsattrapper på huset. Hackspettar har revir och om du sätter upp attrapper på väggen upptäcker hackspetten att reviret redan är ockuperat och drar sig ofta undan. Det är bra om du sätter upp attrappen rätt högt upp på husknuten så att den kan ses från två av väggsidorna. Även rovfågelsattrapper kan skrämma bort hackspettar.

Rörliga föremål

Vimplar, ballonger, plastpåsar, CD-skivor eller liknande kan hängas upp i snören vid skadestället. Kombinationen av något som rör sig i vinden och samtidigt låter är bra.

Ljud

Hackspettar har väldigt god hörsel. Ibland förväxlar de vibrationer från elledningar, elektriska mätare, transformatorer med mera för gnagljud från insekter och deras larver. Kanske kan de till och med förväxla ljudet från en väggklocka med något ätbart. Därför kan du undersöka om det finns något sådant i närheten av skadan. I så fall kan du dämpa ljudet med något mellanlägg.

Insektsangrepp i huset

Det första du bör kontrollera är om det finns insektsangrepp i anslutning till skadan. De syns inte alltid på ytterväggen utan kan finnas i innerväggen.

Övrigt

Starholkar eller pärluggleholkar kan sättas upp i närheten av huset och förhoppningsvis fungera som alternativa övernattningshål.

Med hjälp av finmaskigt kycklingnät (maskvidd max 20 mm) kan du hindra fåglarna att nå ytterpanelen. Nätet ska spännas upp parallellt med panelen på cirka 10 cm avstånd och täcka hela den vägg där ett angrepp börjat.

Om hackspetten inte ger upp kan du ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen.

Ansöka om skyddsjakt

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Orm på tomten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Huggorm

Huggormen är brun eller grå och känns igen på det mörka sicksack-bandet längs ryggen. Ibland är den helsvart och då syns inte bandet. Huggormen har en vertikal pupill (som hos en katt) med en brunröd kant runt om. Huvudet är täckt av små plåtar. Den är relativt tjock och stubbsvansad i förhållande till snokarna.

Hasselsnok

Hasselsnok är den orm som är lättast att förväxla med huggorm. Denna art är gråbrun och har två rader mörka fläckar längs ryggen. Fläckarna kan helt eller delvis flyta ihop till ett band. Hasselsnoken har tvåfärgade ögon (gult och brunt) och mörka streck på sidan av huvudet genom ögat. Pupillen är rund om hos alla snokar. Den har stora plåtar på hjässan och är slankare och blankare än huggormen.

Snok

Vanlig snok är grå eller svart och har oftast ljusa öronfläckar. Svarta snokar kan dock sakna öronfläckar och liknar då svarta huggormar. Snoken har ett svart öga med en rund pupill med smal gul kant. Huvudets plåtar är stora i förhållande till huggormens små plåtar. Kroppen är slankare och blankare än huggormens och den är ofta tecknad med rader av svarta fläckar längs sidorna.

Kopparödla

Kopparödla är ingen orm utan en ödla men eftersom den saknar ben tror man ofta att det är en orm. Den har en styv, glänsande ljust gråbrun kropp och på undersidan har den små fjäll istället för breda bukplåtar. Tungan är inte kluven som hos ormarna. Även kopparödlan är fridlyst.

Hur du blir av med ormar på tomten

Säkraste sättet att göra tomten ormfri är att göra den oattraktiv för ormar. Avlägsna rishögar, sätt finmaskigt nät för hål i husgrunder, kontrollera näten vid källarventiler. Håll gräset kortklippt och se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen.

Huggormen är ett nyttigt djur som håller efter sorkar och möss. Den går aldrig till anfall och biter inte om man inte nästan trampar på den. Om man fångar en huggorm bör man flytta den till ett lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Men att flytta huggormar är inte att rekommendera om du inte är van att handskas med ormar. Dessutom överlever de sällan när man flyttar dem.

Försök att avskräcka grävlingen från platsen genom att lägga trasor indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Täpp för ingången under huset och täta husgrunden. Det måste du göra nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas.

För att förebygga skada får du under hela året jaga grävling som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Detta gäller på tomten oavsett om du är jakträttshavare eller inte. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Grävling under huset, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bästa sättet att skydda en trädgård från att bökas sönder av vildsvin är att sätta upp ett vanligt staket eller ett lågt elstängsel med två-tre trådar runt trädgården. Vildsvinsstammen regleras genom jakt. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen.

Det bästa är att jobba förebyggande och täta ingångar till fastigheten så att ekorrar inte kan flytta in. Skulle du behöva skrämma bort eller försöka få ekorrarna att flytta ska detta ske med så mycket hänsyn som möjligt. Till exempel kan du testa att hänga upp en trasa indränkt i stark parfym vid ingångshålet. Då kan ekorren ta ungarna med sig och flytta någon annanstans.

För att förebygga skada får du under hela året jaga ekorre som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Detta gäller på tomten oavsett om du är jakträttshavare eller inte. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Fladdermöss utnyttjar ofta våra hus som bostäder eftersom håligheter i deras naturliga livsmiljöer har minskat kraftigt. Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss kan inte heller gnaga. Djuren kan i stället göra nytta genom att äta myggor och skadegörande insekter i trädgårdarna.

Fladdermössen är fridlysta och fredade. De får inte dödas, fångas, eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. För att vidta några som helst åtgärder för att försöka utestänga fladdermöss från ett hus, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Fladdermöss i hus, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Folder om fladdermöss i hus Länk till annan webbplats.

Om fladdermöss på Naturhistoriska Riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Fladdermössen kan bland annat bo mellan inner- och yttertak och mellan inner- och ytterväggar. De kan inte gnaga och bygger inga bon utan de utnyttjar bara de hålrum som redan finns. Ibland får man in fladdermöss inne i rummet. Det händer särskilt i slutet av juli – början av augusti när ungarna håller på att lära sig flyga. Bästa sättet att få ut den är att öppna fönstren på vid gavel och eventuellt släcka ljuset. Då hittar de oftast ut av sig själva ganska snabbt.

Om du hittar en fladdermus som ligger på golvet och inte kan flyga ut själv bör man försöka hjälpa den. Ta på dig en handske och fatta djuret försiktigt runt kroppen. Bär ut den och häng den upp och ner på en trädstam eller en vägg på en skuggig plats. Ge gärna en liggande fladdermus lite vatten på en tesked eller liknande innan den släpps ut igen.

Spillning och dålig lukt

Det är oftast spillningen från fladdermössen som kan orsaka bekymmer. Spillningen består av kitinrester från insekter och torkar därför mycket snabbt. I ett normalt ventilerat hus ger fladdermössens spillning inte upphov till någon lukt. Börjar det lukta kan du därför utgå från att det finns brister i husets ventilation. Om det handlar om smuts på fönster och fasad kan du sätt upp ett enkelt "innertak" av till exempel masonit som hindrar spillningen att falla ner på fel ställe.

Ljud

Fladdermöss är oftast tysta djur. De ljud du kan höra ibland är kontaktläten mellan honorna och deras ungar. När ungarna är flygfärdiga brukar ljuden tystna. Problem med ljud från fladdermöss är svåra att lösa och du kan inte göra något förrän ungarna är flygfärdiga. Du kan försöka att isolera med ljudisolerande material. För att förhindra att fladdermössen kommer tillbaka året därpå måste du se till att de inte kan komma in i mellanväggen igen. För att göra det krävs dispens från länsstyrelsen.

Hur gör jag för att få bort fladdermöss?

Att få bort fladdermöss är svårt. Enda sättet att bli av med dem är att stänga dem ute. Det innebär att du måste täppa till alla hål som är större än 10 mm i hela huset. Om du vill genomföra en sådan åtgärd bör du först kontakta en expert. Innan du gör några som helst åtgärder för att försöka stänga fladdermössen ute krävs dispens från länsstyrelsen. Du får bara göra eventuella åtgärder under perioden 15 augusti - 15 september. Under yngelperioden och övervintringsperioden får inga åtgärder genomföras eftersom fladdermössen då kan bli instängda och svälta ihjäl. Det leder dessutom till att döda fladdermöss blir kvar i huset vilket ger avsevärda luktproblem.

Sök dispens för att få bort fladdermöss

Rovdjur

Att rovdjur kan röra sig i närheten av hus, maskiner, bilar eller vägar är i sig inget konstigt eller onormalt. Rovdjur är, precis som andra djur, relativt sparsamma med sin energi och väljer gärna en genväg eller att inte springa iväg vid första och bästa tillfälle.

Försök att dokumentera djuret, exempelvis genom att ta en bild. Det är svårt att på barmark dokumentera i efterhand, om man inte har en särskilt tränad hund, så bilder/filmer eller annat är viktigt för att kunna bekräfta att det var ett rovdjur. Kontakta sedan din Länsstyrelse genom att lämna din rapport på i Skandobs.

Webbplatsen Skandobs Länk till annan webbplats.

Om du är orolig eller vill prata med någon direkt så kan du också kontakta en rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Om att mata vilda djur

Det är tillåtet att utfodra vilda djur och fåglar under vissa förutsättningar. Du ska

  • välja rätt foder till djuren
  • sköta utfodringen på rätt sätt när det gäller hygien
  • se till att placeringen av utfodringsplatsen inte ökar risken för skador på trafik eller egendom
  • se till att utfodringen inte lockar vilt från annans mark.

Utfodring av vild djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Utfodra vilda djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

I vissa fall behöver du anmäla till Länsstyrelsen att du utfodrar vilda djur. Vi kan i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn. Kontakta oss om du har frågor kring utfodring av vilda djur.

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Djurenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss