• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Varg

Kalmar län har ett revirmarkerande vargpar öster om Kosta som dokumenterades år 2023. Se på sidan Rovdjurshändelser Länk till annan webbplats. för senaste nytt. Genom inventering och fynd av spillning som DNA-analyseras går det att individbestämma vargarna.

Varg (Canis lupus).

Foto: MostPhotos

Jakt på varg

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. På delegation får Länsstyrelsen i viss utsträckning fatta beslut om skyddsjakt. När svåra komplicerade beslut behöver fattas på Länsstyrelsen deltar flera olika avdelningar med sin sakkunskap inom berörda områden för att all kunskap och erfarenhet som rör området ska kunna vägas samman. Sakområdena kan ibland ha motstridiga lagstiftningar och uppdrag.

Den svenska vargstammen

Vargens status i Sverige på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vargens ekologi på Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Rapportera om du sett varg eller vargspår

Du kan rapportera observationer av rovdjur i Skandobs-appen

Skandobs-appen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Revir

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Föryngringar

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Kalmar län handlar det om lodjur, varg och kungsörn. Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur.

Naturvårdsverk har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt till Länsstyrelsen, men inte rätten att fatta beslut om licensjakt.

Det är viktigt att du snarast kontaktar Länsstyrelsen eller besiktningspersonal vid ett misstänkt rovdjursangrepp. Vid ett angrepp hjälper Länsstyrelsen till med akutåtgärder för att skydda tamdjuren. Det kan röra sig om akuta elstängsel, lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor. Akutåtgärder bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp.

Efter att länsstyrelsen genom besiktning konstaterat att angreppet är orsakat av varg (eller lodjur) kan tamdjursägaren ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

Ett råd till dig som tamdjursägare är att se till att dina stängsel täcker alla sidor av hagen och att det sluter tätt mot marken. Ett väl uppsatt fårnät kan vara ett bra grundskydd.

Elstängsel förebygger rovdjursangrepp effektivt och kan användas i de flesta tamdjursbesättningar i Sverige. De stängseltyper Viltskadecenter rekommenderar kallas gemensamt för rovdjursavvisande stängsel och förkortas ibland som "RAS". Tänk på att risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. 

Stöd till investering för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Du kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Permanenta åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp på Svenska lantbruksuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Gör dig hörd genom att gå ljudligt, prata, sjunga eller vissla. Anpassa ljudstyrkan efter omgivande ljudnivåer. Ofta kommer man som närmast vargar och andra djur då det regnar, snöar eller blåser hårt, eftersom ljudet av en gående person lätt
försvinner i ljudet av nederbörd och vind.

Om du har en hund med dig kan vargen vara så fokuserad på hunden att den uppfattar dig (en människa) först när du ropar eller klappar i händerna.

Kalla in eventuell hund om den är lös och koppla den. Om den går mot vargen istället för att komma till dig ska du i första hand försöka locka hunden på olika sätt. Om du går eller springer fram mot dem båda är sannolikheten stor för att vargen går iväg och hunden följer efter och försvinner utom synhåll.

Gå från platsen. Fortsätt gå även om vargen följer efter. Om du upplever att vargen kommer närmare kan du vända dig om och ropa eller ryta, ta ett par steg mot den, klappa i händerna och göra dig stor.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00