MKN vatten i ÖP

Godståg åker bredvid vattendrag.

Vattenförekomstens kvalitet får inte försämras av kommunens fysiska planering

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) anger vilken kvalitet vattenförekomster ska ha vid en viss tidpunkt och innefattar både miljökvalitetsnormer för ytvatten och för grundvatten. Statusen anger nuläget och MKN anger målsättningen. Miljökvalitetsnormer och statusklassningar formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer och statusklassningar för kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten finns miljökvalitetsnormer och statusklassningar för kemisk och kvantitativ status.

Det grundläggande kravet i vattenförvaltningen är att alla vattenförekomster ska uppnå
minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential (gäller kraftigt modifierade vattenförekomster). Därutöver kan det komma särskilda krav i vissa typer av skyddade
områden. Under vissa förutsättningar finns det utrymme för undantag från de grundläggande kraven, om det krävs längre tid för att uppnå god status eller god potential eller om
det överhuvudtaget inte går att nå dit.

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen behöver i sitt planarbete ta hänsyn till de avrinningsområden och vatten som är särskilt känsliga med avseende på olika typer av påverkan samt överväga vilken påverkan olika markbearbetningar har på vattenmiljöerna. I översiktsplanen ska kommunen redogöra för vilka sjöar, vattendrag samt grundvattenförekomster som inte uppfyller miljökvalitetsnormen för vatten och vilka åtgärder som planeras.

Vattenförekomsternas bedömningar och miljökvalitetsnormer går att se i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där finns också förslag på åtgärder som kan genomföras för att nå miljökvalitetsnormen. Dessa åtgärder är inte bindande utan ska ses som möjliga åtgärder då det kan finnas andra åtgärder som kan vara lika eller mer effektiv och bättre anpassade till platsen.

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Länk till annan webbplats.

För att kunna nå miljökvalitetsnormerna har vattenmyndigheterna beslutat om åtgärdsprogram. Jönköpings län tillhör Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt och berörs därmed av två åtgärdsprogram. Åtgärderna som myndigheter och kommuner ska genomföra är dock samma i båda åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen är bindande och riktar sig till statliga myndigheter och kommuner. För Södra Östersjöns vattendistrikt finns även en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Planen innehåller åtgärder som ska genomföras av nationella myndigheter i samverkan med kommunerna.

Vattenmyndigheten gör också en bedömning av risken att kvalitetskraven i vattenförekomsten inte uppnås inom den kommande förvaltningscykeln. Denna riskbedömning utgör ett viktigt underlag för att veta åt vilket håll Vattenmyndigheten bedömer hur vattenförekomstens status kommer bli.

Mer om vattenförvaltningen på lansstyrelsen.se

Att tänka på

 • I översiktsplaneringen ska alla vattenförekomsters status och miljökvalitetsnormer
  användas som underlag. För sjöar och vattendrag ska ekologisk och kemisk status
  användas och för grundvatten ska kemisk och kvantitativ status användas.
 • Arbeta avrinningsområdesvis i planeringen. Ha koll på hur vattnet rinner!
 • Vattenförekomster och markens genomsläpplighet bör vägas in i bedömningen av markens lämplighet.
 • De vattenförekomster som riskerar att påverkas av planförslaget bör redovisas i både karta och text.
 • Ange kommunens strategier för hur påverkan på vattenstatus och miljökvalitetsnormen ska hanteras i efterföljande planer och beslut.
 • Arbeta in de delar av andra planer och program som har kopplingar till vatten och
  som berör mark- och vattenanvändning i översiktsplanen. Det kan till exempel vara
  den regionala vattenförsörjningsplanen och kommunens vattentjänstplan eller VA-plan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss