MKN buller i ÖP

Bilar i stadsmiljö.

Ljudmiljön ska bedömas vid planläggning

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675) ska kommuner med mer än 100 000 invånare vart femte år kartlägga omgivningsbullret och ta fram strategiska bullerkartor.

Miljökvalitetsnormen gäller buller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga
hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar. Av förordningens första paragraf framgår att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Detta utgör en så kallad målsättningsnorm. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av buller.

Kommuner och myndigheter ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta fråntar
dock inte olika verksamhetsutövare deras ansvar att genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar.

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna för buller. Inom länet är det endast Jönköpings kommun som berörs av kravet på åtgärdsprogram. Kommunen har kartlagt buller från vägar, järnvägar och flyg och har ett åtgärdsprogram.

Den 9 april 2015 utfärdades förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:2016). Förordningen ska tillämpas vid detaljplaneläggning, bygglov samt vid förhandsbesked.

Att tänka på

  • Med en tydlighet kring var det finns en bullerproblematik ges tidiga signaler kring vilken markanvändning som är lämplig och var det krävs varsamhet eller särskilda åtgärder i detaljplaneringen.
  • För Jönköpings kommun gäller att bullerkartläggningen och de åtgärder som finns i åtgärdsprogrammet arbetas in i översiktsplanen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss