Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år. Alla företag som säljer, eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter, särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse.

Tillstånd för privat hantering

För privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år. Du kan få tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter om du har fyllt 18 år och behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Vad räknas som särskilt farliga kemiska produkter?

Kemiska produkter räknas som särskilt farliga om de vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

 • akut toxicitet, farokategori 1, 2 eller 3
 • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A eller 1B
 • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
 • frätande på huden, farokategori 1A.

Undantag från krav på tillstånd vid yrkesmässig överlåtelse

Du behöver inte tillstånd för yrkesmässig överlåtelse om du har rätt att driva detaljhandel med:

 • läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel)
 • produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (2015:315) eller lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805).

Följande produkter kan överlåtas och hanteras utan kemikalietillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
 • eldningsoljor
 • bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering
 • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävas.

Det krävs inte heller tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1A. Däremot krävs tillstånd för privat hantering av denna typ av produkter.

Vilka produkter får jag hantera privat utan tillstånd?

Följande produkter får du hantera privat utan tillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
 • eldningsoljor
 • bränslen för motordrift
 • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behövas.

Vad kostar ansökan om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse?

Det kostar 2 900 kronor att ansöka om tillstånd yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med företagsnamn, ordet kemikalietillstånd samt VHT 561.

Exempel: Bolaget AB, kemikalietillstånd, VHT 561 

Vad kostar det att ansöka om tillstånd för privat hantering ?

Det kostar 870 kronor att ansöka om tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med namn, ordet kemikalietillstånd samt VHT 561.

Exempel: Björn Johansson, kemikalietillstånd, VHT 561

Vem har tillsynen?

Ansvaret för tillsyn över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag får tillsyn av flera olika myndigheter.

För mer information se 

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kemikalier en prioriterad tillsynsfråga

Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner prioriterar tillsyn med syfte att minska användningen av farliga kemikalier. Projektet pågår under år 2016-2020. Jönköpings län har ett mål att minska användningen av farliga kemikalier med minst 20 procent till år 2020 jämfört med 2015.

Infoblad fasa ut farliga kemikalier Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasa ut farliga kemikalier registerformulär-formulär som du kan ladda ned för att registrera de farliga kemikalier som används i er verksamhet. Excel, 63.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieförteckning

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på kemikalieförteckning och en vägledning till hjälp för att fylla i kemikalieförteckningen. Vägledningen ger även en förklaring till varför uppgifter behövs i olika sammanhang och hur man stegvis får en bättre kunskap om kemikalieanvändningen i verksamheten.

Vägledning till kemikalieförteckning Pdf, 164.2 kB.

Kemikalieförteckning Excel, 22.3 kB.

Kemikalieregler och Reach

Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns bland annat i Reach-förordningen, CLP-förordningen, kapitel 2 och 14 i miljöbalken, förordningar och kemikalieinspektionens föreskrifter.

Du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i de regler som finns. För mer information se Kemikalieinspektionens webbplats. Även myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket har lagstiftning på kemikalieområdet.
Reach är en EU-förordning som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier.

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken är grunden för den svenska, nationella miljölagstiftningen.

Reach är en EU-förordning och handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier.

 Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats Länk till annan webbplats.

Information om Reach på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt