Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Länsstyrelsen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att kontrollera att lagar, föreskrifter, domar och beslut följs. Tillsynen grundar sig på reglerna i miljöbalken. Vi kan även ge råd och information till dig som verksamhetsutövare.

Vad innefattar tillsynen?

Tillsynen innefattar bland annat:

 • genomgång av årlig miljörapport
 • uppföljning av egenkontroll
 • kontroll av lagefterlevnad
 • kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
 • kontroll och bedömning av statusrapport
 • uppföljning av tillstånd och villkor
 • begäran om omprövning av äldre tillstånd/villkor
 • beslut om avgift för prövning och tillsyn
 • beslut om eventuella miljösanktionsavgifter
 • eventuell anmälan om åtal.

Avgift tillsyn och prövning

Avgiften är årlig och hur mycket du ska betala som tillståndspliktig verksamhet och anges i en förordning (se läs mer om avgifter för tillsyn på Naturvårdsverkets webbplats).

Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet i stället för Länsstyrelsen, tas en lägre avgift (som avser prövning) ut av Länsstyrelsen. Kommunens avgift tas ut i enlighet med en taxa som kommunen bestämmer och ska täcka kostnaderna för tillsynen av verksamheten.

Information om tillsyn och avgifter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Kontrollprogrammen är en del av egenkontrollen men koncentrerar sig på hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Som vägledning för din verksamhets egenkontroll finns bland annat bestämmelser i förordningen (1998:901). Dessutom finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa bestämmelser i Miljöbalken tar vi ut en miljösanktionsavgift. Vilka bestämmelser som är förknippade med en miljösanktionsavgift framgår av förordningen om miljösanktionsavgifter. Ett exempel på när du som verksamhetsutövare behöver betala en avgift är om du är försenad med att lämna in miljörapporten.

Åtalsanmälan

Om vi misstänker att den miljöfarliga verksamheten inte följer bestämmelser i miljöbalken anmäler vi detta till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen gör inte några egna bedömningar i sakfrågan. Det är Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som bevisar den brottsliga gärningen och fattar beslut om sanktioner.

Miljörapport

Alla verksamheter som måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet är skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Mer information på sidan Miljörapport.

Frågor och svar om avgifter för prövning och tillsyn

Du som har tillstånd eller driver en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken eller driver en miljöfarlig verksamhet med ett frivilligt tillstånd ska betala en avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften ska betalas varje år och täcker statens kostnader för prövning och tillsyn.

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsyns- och prövningsavgift ska betalas av dig som driver eller har tillstånd till en verksamhet

 • som anges med beteckningen A eller B i miljöprövningsförordningen om miljöfarlig verksamhet.
 • som inte längre är tillståndspliktigt, men som har ett tillstånd enligt miljöbalken efter ett föreläggande.
 • som inte är tillståndspliktigt, men som du frivilligt har sökt ett tillstånd för.

Hur hög avgiften är beror på vilken myndighet som utövar tillsynen, vilken verksamhetskod som verksamheten klassats till och den produktionsvolym, kapacitet eller motsvarande som verksamheten har tillstånd för.

Avgiften baseras på de avgiftskoder som framgår av bilagan till förordningen. Om verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av ett tillstånd, ska du utifrån beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning av verksamheten som är tillåten enligt tillståndet. Om verksamheten är tillståndspliktig utan att omfattas av något tillstånd, ska du använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning som verksamheten har.

Om en verksamhet omfattas av flera avgiftskoder under samma verksamhetsgrupp ska bara avgiftskoden med högst belopp ingå i beräkningen. Du betalar högst 130 procent av det högsta beloppet som din verksamhet omfattas av. Det högsta beloppet ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde medan de övriga beloppen ska motsvara 25 procent av sitt värde.

Prövnings- och tillsynsavgiften betalas varje år från och med det kalenderår som följer efter det att tillstånd gavs. Om din verksamheten bedrivs utan tillstånd ska du betala för det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjades. Avgiften ska betalas oavsett om tillståndet använts eller inte. Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas efter att Länsstyrelsen har tagit beslut om tillstånd.

Länsstyrelsen fakturerar flera miljöfarliga verksamheter samtidigt vilket gör att det kan ta lång tid mellan ett avgiftsbeslut och när fakturan skickas ut. Om du har verksamheter i flera län kan fakturorna komma vid olika tillfällen på året eftersom varje länsstyrelse fakturerar vid olika tidpunkter.

Om kommunen ansvarar för den operativa tillsynen ska du betala en del av avgiften till dem. Du ska även betala en avgift till Länsstyrelsen som täcker de kostnader vi har för prövning, tillsynsvägledning och registerhållning.

Den kommunala tillsynsmyndighetens klassning kan ibland skilja sig från den klassning som Länsstyrelsen beslutar om, eftersom kommunen har en egen taxa och beslut om deras tillsynsbehov. Den avgift som Länsstyrelsen begär utgår alltid från tillståndsgiven omfattning. Av tekniska skäl i Länsstyrelsens IT-stöd är det också Länsstyrelsens klassning av verksamheten som kommer att finnas med vid miljörapporteringen och alltså inte tillsynsmyndighetens klassning.

Om du anser att din avgift ska sänkas behöver du skicka in en förfrågan om att sänka avgiften. Du behöver tydligt redogöra dina skäl till varför du anser att avgiften ska sänkas. När Länsstyrelsen fått in din förfrågan, tar vi ett beslut på om sänkningen är rimlig eller inte.

Om tillståndet för din verksamhet har upphört under avgiftsåret och du redan har betalat din faktura kan du kontakta Länsstyrelsen och begära återbetalning för den del av året som verksamhetens tillstånd inte gäller.

Länsstyrelsen gör inga utskick av extra fakturor eller återbetalningar om avgiften har ändras, till exempel om verksamheten har fått en ny verksamhetskod, ny tillsynsmyndighet eller liknande under året.

Avgiftsbeslutet bestämmer hur stor årlig avgift du ska betala för din verksamhet. Beslutet går att överklaga. Fakturan ska betalas även om beslutet har överklagats. Eventuell återbetalning görs efter att domslut fattats.

Informera Länsstyrelsen om ägare, kontaktuppgifter, fakturaadress och/eller referens för din verksamhet ändras.

Du som har en verksamhet är skyldig att ge myndigheten den information som behövs för att myndigheten ska kunna fakturera din verksamhet. Länsstyrelsen är en avgiftspåförande myndighet och är därför inte skyldig att ge dig en orderbeställning för att kunna utföra den årliga debiteringen. Om du har en särskild referens som du vill att Länsstyrelsen ska ange på fakturan ska du meddela detta.

Enhetschef

Gustav Enander
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Linda Helgstedt
Tillsyn av vindkraft och avfallsanläggningar samt Seveso.

E-post: linda.helgstedt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 223

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Karl-Oskar Lund (tjänsteledig)
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden, LAVA. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader.

E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 455

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri , sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Frida Simonson
Tillsyn ytbehandling, industriutsläppsdirektivet (IED) och projekt Incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping