Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.

Vi arbetar utifrån följande synsätt:

 1. Förebygg uppkomst av avfall.
 2. Sträva efter att återanvända och återvinna.
 3. Ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt och hur detta ska ske styrs via lagstiftningen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*). Farligt avfall kan ha till exempel ha egenskaperna hälsoskadligt, giftigt, brandfarligt eller cancerframkallande.

Återvinning

Återvinning är också ett sätt att göra sig av med sitt avfall. Åtgärder som innebär återvinning av avfall återfinns i bilaga 2 till avfallsförordningen.

I korthet innebär återvinning att det material som avfallet består av tas till vara, antingen genom att man använder materialet för att tillverka en ny produkt eller genom energiutvinning. 

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och omhändertas på lämpligt sätt.

Än så länge gäller producentansvaret för:

 • returpapper
 • däck
 • förpackningar
 • bilar
 • batterier
 • elutrustning
 • glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • läkemedel

Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

 • återvinningsverksamheter
 • komposteringsanläggningar
 • deponier.

Transport av avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport av avfall respektive farligt avfall.

Deponera avfall

Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall, men du som verksamhetsutövare kan söka dispens från förbudet.

Dumpning av avfall

Länsstyrelsen prövar en del dispenser för dumpning av avfall som muddermassor och snö.

Tillsyn av avfallshantering

Länsstyrelsen och kommuner delar tillsynen över avfallsverksamheter. Vill du vill veta mer om tillsynsansvaret för en särskild anläggning ska du kontakta Länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger eller kommunen.

Gränsöverskridande transporter

Fem länsstyrelser i Sverige har tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter:

 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Skåne.

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping