Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Nya regeringens avisering att pausa NAP – länsstyrelsen avvaktar ytterligare information

Regeringen har meddelat att de avser att pausa arbetet med den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften, NAP. Det betyder att deadline för när ansökan om omprövning ska ha kommit till Mark- och miljödomstolen senareläggs med ett år. Den nya tidsplanen börjar gälla 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars deadline var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsen har informerat de kraftverksägare i länet som berörs av den förändrade tidsplanen.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter nu enligt den nya tidplanen. Detta innebär att pågående samverkansprocesser fortsätter i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den nya tidsplanen finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet:

Ny tidplan, i Svensk författningssamling SFS:2033:4, svenskforfattningssamling.se Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss "Paus av omprövning för moderna miljövillkor" samt svaren som kom in, regeringen Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Aktuella samverkansprocesser

Samverkan är igång i sex avrinningsområden där Kronobergs län ingår. Här hittar du kort information om samverkan i dessa områden. Dokument kommer läggas ut efterhand som de blir klara.

Länsstyrelsen i Blekinge län samordnar samverkansprocessen i prövningsgruppen Bräkneån. Samverkan är igång och ansökan för omprövning ska för denna grupp lämnas till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 april 2024.

Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Blekinge län samordnar samverkansprocessen i prövningsgruppen Skräbeån. Samverkan är igång och ansökan för omprövning ska för denna grupp lämnas till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 september 2024.

Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar samverkansprocessen i Mörrumsåns prövningsgrupper. Samverkan är påbörjad och ansökan för omprövning ska för denna grupp lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 februari 2025.

Samverkansprocess Mörrumsån PG 86_1

Uppstartsmöte

12 april 2021

Nulägesbeskrivning

Klar

Samverkansmöte 2

19 april 2022

Analysfasen

Pågår

Samverkansmöte 3

20 oktober 2022

Samverkansmöte 4

21 juni 2023

Förslagsfasen

Pågår

Redovisning


Dokument som tas fram i samverkan och som fylls på efterhand.

Nulägesbeskrivning PG 86_1 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 objektbeskrivning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 övriga vandringshinder Pdf, 405.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 strömsträckor med mera Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 ordlista Pdf, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar samverkansprocessen i Mörrumsåns prövningsgrupper. Samverkan är påbörjad och ansökan för omprövning ska för denna grupp lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 februari 2025.

Samverkansprocess Mörrumsån PG 86_2

Uppstartsmöte

13 april 2021

Nulägesbeskrivning

Klar

Samverkansmöte 2

19 april 2022

Samverkansmöte 3

November 2022

AnalysfasPågår
Samverkansmöte 4Hösten 2023

Förslagsfas

Pågår

Redovisning


Dokument som tas fram i samverkan och som fylls på efter hand.

Nulägesbeskrivning PG 86_2 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 objektbeskrivning Pdf, 6.1 MB.

Bilaga 2 övriga vandringshinder Pdf, 405.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 strömsträckor med mera Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Natura 2000 Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 ordlista Pdf, 176.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar samverkansprocessen i Mörrumsåns prövningsgrupper. Samverkan är påbörjad och ansökan för omprövning ska för denna grupp lämna till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 september 2025.

Samverkansprocess Mörrumsån PG 86_3

Uppstartsmöte

30 september 2021

Nulägesbeskrivning

Klar

Samverkansmöte 2

19 april 2022

Analysfas

Pågår

Samverkansmöte 3

Januari - februari 2024

Förslagsfas

Pågår

Redovisning


Dokument som tas fram i samverkan och fylls på efter hand.

Nulägesbeskrivning PG 86_3 Pdf, 3.3 MB.

Bilaga 1 objektbeskrivning Pdf, 6.3 MB.

Bilaga 2 övriga vandringshinder Pdf, 437.3 kB.

Bilaga 3 strömsträckor med mera Pdf, 966.8 kB.

Bilaga 4 ordlista Pdf, 199.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar samverkansprocessen för prövningsgruppen Alsterån. Samverkan påbörjas under 2022. Ansökan för omprövning ska för denna grupp lämnas till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 1 september 2026.

Länsstyrelsen i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är anmäld till nationella planen

Du som anmält dig till nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt kraftverk till det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Webbplatsen Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till år 2040. Enligt planen ska omprövningarna börja år 2022. Du får information från Länsstyrelsen när just din verksamhet ska omprövas och vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör.

Vad betyder prövningsgrupp?

Vattenkraften har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och anläggningar inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas. Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Om du inte är anmäld till nationella planen

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.

Innehåll i ansökan

På mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla.

Moderna miljövillkor - Nationella planen, Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

County Administrative Board of Kronoberg County

Welcome to contact us at:

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss