Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Länsstyrelsen inrättade, januari 2012, åtta älgförvaltningsområden i länet. Två av länets älgförvaltningsområden är länsöverskridande. Område ÄFO 6 omfattar en del av Kronobergs län och område ÄFO 8 omfattar en del av Västra Götalands län.

Länets älgförvaltningsområden är inrättade efter naturliga eller skapade barriärer, som viltstängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större sjöar och vattendrag.

Där naturliga barriärer saknas har indelningen främst gjorts efter gränserna för jaktlig samverkan i älgskötselområden. I varje älgförvaltningsområde finns en förordnad älgförvaltningsgrupp.

Vad innebär oregistrerad mark?

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

En älgförvaltningsgrupp utses för varje område bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna, efter förslag från berörda organisationer. En av markägarföreträdarna utses som ordförande. Gruppen utses för tre år i taget.

Gruppen ska beräkna mål för älgstammen i området, och nödvändig avskjutning, som formuleras i en förvaltningsplan. Planen är viktig för att målet med en ekosystemanpassad älgstam i balans med betesresurserna ska nås på lång sikt. Planen ska också ha sin grund i en omfattande dialog med älgskötselområdena som ingår i älgförvaltningsområdet.

Här finns adresslista och karta till Älgförvaltningsgrupper (ÄFG) i älgförvaltningsområde (ÄFO)

Adresslista Pdf, 99.3 kB.

Karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för arbete i älgförvaltningsgrupper

Arvodering och ersättning Älgförvaltningsgrupper Pdf, 89.3 kB.

Mall för älgförvaltningsgruppens mötesprotokoll Word, 32.9 kB.

Fullmakt för älgförvaltningsgrupp Pdf, 114.5 kB.

Protokoll från älgförvaltningsgrupperna

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

2023-02-28 Pdf, 144.1 kB.

2023-05-29 Pdf, 103.6 kB.

2023-08-10 Pdf, 212.5 kB.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

2023-03-20 Pdf, 70.9 kB.

2023-08-02 Pdf, 15.8 kB.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

2023-03-29 Pdf, 178.3 kB.

2023-06-12 Pdf, 108.9 kB.

2024-04-03 Pdf, 25.6 kB.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

2023-11-22 Pdf, 103.1 kB.

Vill du ha äldre protokoll eller bilagor som tillhör någon av besluten, skicka e-post jonkoping@lansstyrelsen.se och ange vilka bilagor du söker och beslutets diarienummer.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Ansökan

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Om fastigheter ska utgå ur området görs anmälan till Länsstyrelsen snarast när förändringen sker. För anslutning av tidigare registrerade licensområden till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift. Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5877.

Ange vid betalning "Registrering älgjaktområde" samt sökandens namn och älgjaktområdets registreringsnummer (registreringsnummer anges inte vid nyregistrering).

Jakträttsintyg - blanketten bifogas i ansökan om registrering av älgjaktsområde för att intyga jakträtt, när sökanden inte äger marken och skriftligt upplåtelseavtal saknas.

Mer information finns via länkarna nedan:

Ansökan om registrering av älgjaktsområde Word, 35.7 kB.

Ansökan om anslutning av registrerat licensområde till älgskötselområde Pdf, 385.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om jakträtt Word, 29.6 kB.

Ansökan om samgående mellan licensområden Word, 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Tilldelning och avskjutningsmål

Licenstilldelning för licensområden inom älgförvaltningsområden (ÄFO) i Jönköpings län. Länsstyrelsen har kvoterat licenstilldelningen av vuxna djur enligt de förslag som lämnats av länets älgförvaltningsgrupper.

Information om tilldelning för licensområden och avskjutningsmål för älgskötselområden och licensområden finns på algdata.se

algdata.se Länk till annan webbplats.

Licensområde med kvoterad vuxentilldelning visas under avskjutningsmål älgförvaltningsområden med specificerat avskjutningsmål för vuxna handjur respektive hondjur. Licensområden utan kvotering.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss