Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Aktuella upphandlingar

Länsstyrelsens aktuella upphandlingar på upphandlingsportalen Mercell TendSign, webbplatsen Opic Länk till annan webbplats.

I portalen finns möjlighet att ladda hem kompletta upphandlingsdokument och att anmäla dig till våra dynamiska inköpssystem för olika uppdrag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Frågor, svar och råd om upphandlingar

Aktuella och pågående upphandlingar hittar du här:

Länsstyrelsens aktuella upphandlingar på upphandlingsportalen Mercell TendSign, webbplatsen Opic Länk till annan webbplats.

Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

Det är flera formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud. Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick.

Börja i tid

I underlagen begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Läs förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i upphandlingsdokumentet besvaras klart och tydligt. Gå igenom upphandlingsdokumentet och tänk på följande:

 • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
 • Stäm av mot kraven.

Ställ frågor och förtydligande

Påtala eventuella brister i upphandlingsdokumenten så tidigt som möjligt under anbudstiden. Hur du ställer frågor framkommer av upphandlingsdokumentet. Svar på inkomna frågor publiceras även så att alla anbudsgivare får samma information.

Frågor och svar bidrar till att upphandlingsprocessen blir mer genomskinlig och rättvis.

Svara även på självklara frågor

Även om vi känner till dig som leverantör kan vi endast utgå från de svar du lämnat i anbudet.

Följ krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Om du inte kan uppfylla alla krav

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Kontrollera ditt anbud

Det viktigaste rådet vi kan ge är att du bör kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i upphandlingsdokumentet finns med i ditt anbud. Lagen ger oss små möjligheter att be dig komplettera i efterhand.

Kontrollera datum

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi prövar inte anbud som lämnats in försent.

Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas

I upphandlingsdokumentet står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Avvakta tilldelningsbeslut

Efter att anbuden har utvärderats kommer vi skicka ut ett tilldelningsbeslut. I beslutet kommer det framgå hur utvärderingen gått till samt vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen.

Vägledning "Göra affärer med offentlig sektor"

För dig som är anbudsgivare finns vägledning och information om att "Göra affärer med offentlig sektor" på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Göra affärer med offentlig sektor, Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vi använder oss av dynamiska inköpssystem (DIS). Detta liknar vanliga ramavtal, men skillnaden är att företag kan ansluta löpande under hela avtalstiden. För att se underlag och anmäla intressen går du in på länken under Aktuella upphandlingar ovan.

En förutsättning för att anmälan ska godkännas är att du som leverantör har den kompetens som krävs och att företagets ekonomi är i ordning. Efter att din ansökan godkänts av Länsstyrelsen kommer du att få alla avropsförfrågningar i det aktuella inköpssystemet via e-post. En godkänd ansökan innebär inte att du som leverantör förbinder dig till något.

Är du intresserad ansöker du om att gå med i ett eller flera av våra dynamiska inköpssystem, DIS. Alla inköpssystem löper under flera år. Att registrera sig och ansöka om att delta är kostnadsfritt.

Anmäl dig till DIS genom att registrera dig:

På länken hittar du Länsstyrelsen i Dalarnas läns aktuella upphandlingar och kan komma vidare för att registrera dig.

Länsstyrelsens aktuella upphandlingar på upphandlingsportalen Mercell TendSign, webbplatsen Opic Länk till annan webbplats.

 1. Du länkas till webbplatsen Opic och en lista över Länsstyrelsen i Dalarnas läns alla upphandlingar, inklusive de för dynamiska inköpssystem, DIS.
 2. Klicka på rubriken på det DIS du är intresserad av.
 3. Du kommer till information om aktuellt DIS. Klicka sedan på knappen ”Hämta upphandlingsdokument”.
 4. Du kommer nu till en inloggningsruta på webbplatsen tendsign.com.
  Har du redan ett konto, loggar du in.
  Om du inte har ett konto, klicka på knappen ”Skapa konto” under inloggningsrutan. Därefter väljer du vilken typ av konto du vill registrera dig till.
 5. Fyll i dina företagsuppgifter och klicka på "Registrera".
 6. Därefter loggar du in på ditt skapade konto.
 7. Registreringen innebär att du kommer åt upphandlingsdokumenten där du kan läsa mer och ansöka om att delta i det DIS som du är intresserad av.
 8. När ansökan är godkänd kommer du få en bekräftelse på detta.
 9. När du är godkänd kommer du automatiskt få de förfrågningar som annonseras. Du får avisering via e-post och i Mercell TendSign.
 10. Du lämnar anbud på de uppdrag du är intresserad av.
 11. Har du frågor eller behöver hjälp kan du kontakta Länsstyrelsens upphandlare via e-post.
  E-post till: upphandling.dalarna@lansstyrelsen.se.

Sekretess för ett upphandlingsärende gäller från det att upphandlingen påbörjats till att länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av anbuden. Sekretessen bryts först när tilldelningsbeslutet meddelas. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare och innehåller information om vilken anbudsgivare som har tilldelats kontraktet och anledningen till detta.

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut handlingarna.

Ett upphandlingsdokument är det underlag där det framgår vad vi efterfrågar i den aktuella upphandlingen. De flesta upphandlingsdokument är uppbyggda enligt samma mall och följer en tydlig struktur.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

 • krav på leverantören
 • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Nej, det finns inget krav att man alltid måste välja lägst pris. Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”, då utvärderas fler aspekter än pris.

Har du frågor i en pågående upphandling ska frågor ställas via upphandlingssystemets frågefunktion.

Har du andra frågor om upphandlingar kan du kontakta våra upphandlare genom
e-postadressen nedan. Det finns även möjlighet att boka ett möte med en upphandlare.

E-post till: upphandling.dalarna@lansstyrelsen.se

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhetskrav i upphandling.

I Lagen om offentlig upphandling framgår det att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Länsstyrelsen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma upphandlingsdokumentet så att fler kan lämna anbud.

Ett ramavtal är ett avtal där man har kommit överens om villkor som senare kommer att gälla för en viss vara eller tjänst.

Ramavtal, Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Ett ramavtal får maximalt gälla i fyra år. Endast vid särskilda fall får ett ramavtal gälla under längre period.

Anbudsgivarens personuppgiftsbehandling

Anbudsgivaren ska säkerställa att denne har laglig grund enligt artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för behandling av personuppgifter i samband med att anbud lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län vid en upphandling. Det innefattar såväl personuppgifter rörande anbudsgivarens anställda som andra personer som förekommer i aktuellt anbud.

Anbudsgivare ska i enlighet med GDPR informera sina anställda och andra personer om att ni behandlar deras personuppgifter i anbud som lämnas till Länsstyrelsen i Dalarna. Det är bra om ni i samband med sådan information hänvisar till den information som ges på denna sida.

Information till den som anges som kontaktperson för anbudet

Länsstyrelsen i Dalarnas län kan begära att det ska anges en kontaktperson och/eller ett ombud för anbudet. Avseende dessa personer behandlar Länsstyrelsen uppgift om namn och arbetsrelaterade personuppgifter såsom, telefonnummer och e-postadress.

Länsstyrelsen behandlar dessa personuppgifter i syfte att administrera anbudet.

Information till personer som förekommer i anbud, exempelvis anställda hos anbudsgivare, referenspersoner med flera

Ibland begär Länsstyrelsen också att anbudsgivare ska bifoga vissa uppgifter eller dokument till sitt anbud som innehåller personuppgifter om exempelvis företagets anställda eller andra personer såsom exempelvis referenspersoner. De uppgifter som det kan röra sig om i dessa fall är namn, titel, telefonnummer och e-postadress avseende arbete samt yrkesmässiga kvalifikationer (CV) med mera.

Länsstyrelsen behandlar dessa personuppgifter i syfte att kontrollera om anbudsgivaren uppfyller uppställda krav i upphandlingen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och mottagare av personuppgifter

Den lagliga grunden för Länsstyrelsens behandling av personuppgifter i detta sammanhang är allmänt intresse. Mottagare av personuppgifterna är främst upphandlare och andra anställda i hos Länsstyrelsen i Dalarnas län som medverkar i den aktuella upphandlingen.

Länsstyrelsens användning av personuppgiftsbiträden vid upphandling

Länsstyrelsens upphandlingar hanteras elektroniskt via Tendsign som är ett webbaserat verktyg för administrering av upphandlingsprocessen som tillhandahålls av Mercell Commerce AB. Mercell Commerce AB utgör ett personuppgiftsbiträde till Länsstyrelsen vid den behandling av dina personuppgifter som sker i Tendsign. Länsstyrelsen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Mercell Commerce AB för att säkerställa att företaget hanterar personuppgifter i Tendsign på ett säkert sätt.

Allmänna handlingar och bevarandetid

Observera att handlingar som ges in till Länsstyrelsen i Dalarnas län, exempelvis anbud i en upphandling, blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få en kopia av dessa. Länsstyrelsen gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innan myndigheten lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Den tid som Länsstyrelsen i Dalarnas län sparar ett anbud beror på om anbudet antagits eller inte. Inkomna anbud i en upphandling som inte antagits gallras/raderas fyra år efter att avtalet slöts medan anbud som antagits alltid bevaras i Länsstyrelsens arkiv.

Övergripande information om hur personuppgifter hanteras hos Länsstyrelsen i Dalarnas län

Via länken nedan hittar du övrig information om hur dina personuppgifter hanteras hos Länsstyrelsen i Dalarnas län, exempelvis den registrerades rättigheter, kontakt med länsstyrelsernas dataskyddsombud, personuppgiftsansvarig etc.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Om personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss