Jakt i skyddad natur och fjäll

Jakttorn i granskog


I länets naturreservat och annan skyddad natur är det ofta Naturvårdsverket som äger marken. Rätten att jaga på dessa marker - jaktupplåtelsen - förvaltas av Länsstyrelsen.

I Dalarna finns bara långtidsavtal för den jakt som Länsstyrelsen förvaltar. Ingen jakt upplåts genom försäljning av dagkort för korttidsjakt.

Vilka arter som får jagas och hur det ska gå till bestäms i det skyddade områdets föreskrifter. Då det finns begränsningar i föreskrifterna är det för att skydda naturen eller det rörliga friluftslivet. Men för naturreservat är det oftast att alla arter som får jagas utanför reservatet även får jagas inom naturreservatet. 

Naturreservat och nationalparker i fjällen

I princip är all jaktmark i skyddade områden på Naturvårdsverkets mark i fjällen upplåten som långtidsavtal till ett hundratal jaktlag. Det innebär att den enda möjligheten att få jaga på Naturvårdsverkets mark i fjällen är genom de jaktlag som har avtal - antingen genom att bli upptagen som medlem eller att vara med som jaktgäst (i det senare fallet så är inte betalning tillåten).

Om ett jaktlag säger upp sitt avtal kommer Länsstyrelsen först att undersöka om det finns någon som har förtur till marken som ersättningsmark. Om inte så kommer Länsstyrelsen att se om marken ur jaktsynpunkt är lämpligast att erbjuda till något grannjaktlag. Om inte det heller är fallet kommer jakten att utannonseras i något lokalt annonsblad.

Övriga skyddade områden nedanför fjällen

Den mark som Naturvårdsverket äger nedanför fjällen är som regel liten till arealen. Marken upplåts i första hand till den tidigare ägaren till marken, eller till närmaste jaktlag.

I de fall Naturvårdsverket äger mark inom ett viltvårdsområde försöker Länsstyrelsen i första hand att skriva ett avtal direkt med viltvårdsområdet. Om viltvårdsområdet av någon anledning inte är intresserade av ett sådant avtal kan Länsstyrelsen istället upplåta jakträtten enligt viltvårdsområdets stadgar.

Kontakta Länsstyrelsens kontaktperson om du har frågor.

Naturvårdsverkets riktlinjer för jaktupplåtelser i skyddad natur:

  • Priset ska inte vara marknadsledande, utan motsvara traktens marknadsvärde för jämförbara upplåtelser. Eventuella inskränkningar i jaktutövningen på grund av reservatsföreskrifter ska avspeglas i priset.
  • Om jakten inte redan blivit upplåten i samband med att marken köptes in, ska jakten i första hand upplåtas till närboende i trakten, eller till det jaktlag eller motsvarande sammanslutning som är närmast. Anledningen är att de boende i trakten ofta har bäst kunskap om viltstammarnas storlek i trakten, och eftersom de är bofasta kan de vara ett viktigt stöd för Länsstyrelsens förvaltning och fastighetstillsyn.
  • Jakten ska arrenderas ut på långtidsavtal för att ge nyttjanderättshavaren bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig och aktiv viltvård.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss