Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Här hittar du förslag på nya naturreservat, naturminnen och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga områden. Just nu har vi inga förslag på remiss.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

Prioriteringsgrunder för skydd av skog

I Dalarnas län finns ett antal trakter där skyddsvärd natur ligger tätare än i omgivningen, se kartan. Där är det extra lämpligt att skydda skog. Områden med höga naturvärden i sådana trakter prioriteras därför jämfört med andra liknande områden.

Trakter med hög andel skyddsvärd skog i Dalarnas län

Karta över Dalarna med markeringar som visar trakter med hög andel skyddsvärd skog. Trakterna är spridda över hela länet, men är mer sammanhängande i de centrala och norra delarna.

Skogstyper som är särskilt prioriterade

I Dalarnas län finns ett antal skogstyper som är särskilt prioriterade för skydd:

 • äldre skog som inte påverkats av modernt skogsbruk
 • skog med stor andel äldre lövträd
 • lövrik skog som översvämmas regelbundet
 • äldre skog på näringsrik mark
 • skog på kalkrik mark
 • skog på sand eller grus
 • större områden med myr- och skogsmosaik
 • betespräglad skog.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Du kan välja att göra din intresseanmälan genom att fylla i formulär eller blankett.

Anmäl intresse för att skydda natur, formulär

Intresseanmälan om formellt skydd av skog, blankett hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Du som är markägare får gärna kontakta oss om du har frågor, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Överklaga beslut om naturreservat

Du som vill överklaga ett beslut om naturreservat kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats om hur du gör och vilka förutsättningar som finns.

Process att bilda naturreservat - Efter beslut - Att överklaga ett beslut, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss