Vattenläget i länet

Här samlar vi information samt vanliga frågor och svar om vattenläget i länet. Du hittar mer information om nuläget för landets grundvatten och ytvatten på SMHI:s vattenwebb

Det är torrt i markerna, men än så länge har vi inte gått ut med någon rekommendation om att spara på vattnet. Vi uppdaterar informationen på den här sidan regelbundet så att du kan se vilken rekommendation som gäller.

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i jorden eller berggrunden. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning 

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Det beror på hur mycket vatten det finns i marken och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder.

Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av växtligeheten. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten brukar det räcka med normala nederbördsmängder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

Varje kommun avgör om det behövs bevattningsförbud för det egna kommunala vattnet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för privata verksamheter som tar vatten för bevattning, till exempel lantbrukare eller golfanläggningar. Vi kan förbjuda uttag av vatten för den som inte har tillstånd, särskilt om det råder torka.

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten när Länsstyrelsen går ut med rekommendationer om att spara.

Att ta vatten från större vattenområde som Vänern, Vättern eller Göta älv orsakar troligtvis ingen skada eftersom det finns så mycket vatten där.

Vattenföringen anger hur stor volym vatten som passerar per tidsenhet. Den anges oftast i kubikmeter per sekund (m³/s). Den lägsta vattenföringen som mäts under ett år är det årets lågvattenföring.

Ett medelvärde av den lägsta vattenföring från ett större antal år kallas medellågvattenföring (MLQ) och är ett statistiskt mått. Den lägsta av alla årens lågvattenföring kallas lägsta lågvattenföring (LLQ).

Du hittar mer information om nuläget för landets grundvatten och ytvatten på SMHI:s vattenwebb.länk till annan webbplats

En uppmaning om att spara på vattnet är en rekommendation, men Länsstyrelsen kan göra tillsyn hos dem som inte följer rekommendationen. Vi kan åka ut på tillsyn om vi får in en anmälan eller på eget initiativ. Bevattning som skadar enskilda eller allmänna intressen kan leda till att vi lämnar in åtalsanmälan samt föreläggande eller förbud riktat direkt till den som tar vatten.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län