Vattenläget i länet

Här samlar vi information samt vanliga frågor och svar om vattenläget i länet. Du hittar mer information om nuläget för landets grundvatten och ytvatten på SMHI:s vattenwebb.

Efter den torra våren och sommaren har hösten bjudit på mer normala regnmängder. Det är fortsatt låga nivåer i många grundvattenmagasin och i Skaraborg finns vattendrag som ännu har riktigt låga flöden.

Länsstyrelsen häver det bevattningsförbud som har rått under sommaren. Detta mot bakgrund av att vattendragen har återhämtat sig tillräckligt i stora delar av länet. Den som inte har tillstånd för sitt uttag måste dock alltid vara uppmärksam på om det finns risk för skada på vattenmiljön och i så fall avbryta sitt uttag. 

Kommunalt vatten

Läget i kommunerna är mycket varierande. I vissa vattentäkter har det fyllt på till nära normala nivåer under hösten, medan det på andra håll fortfarande är väldigt låga nivåer.

Vänd dig till din kommun för mer specifik information.

Egen brunn

Även för dem som har egen brunn varierar läget mycket över länet. Störst risk för fortsatt låga nivåer har brunnar i Skaraborgsområdet.

Vatten från vattendrag

Fortfarande är det låga nivåer i vissa av våra vattendrag. Särskilt lågt är det i Skaraborg. Om du behöver ta vatten, och inte har tillstånd till detta, ska du först göra en bedömning om du riskerar att påverka vattendraget negativt. Finns det en risk för skada så ska du avstå från att ta vatten.

Länsstyrelsens tillsyn över vattnet

Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenuttag ur sjöar och vattendrag, såväl som från grundvattnet. Inom ramen för miljöbalken kan Länsstyrelsen kontrollera, ställa krav på eller förbjuda uttag av vatten.

Relaterade länkar

Vi måste spara på vårt vatten, pressmeddelande 2018-07-05

SMHI Vattenwebblänk till annan webbplats

SGU Grundvattennivåerlänk till annan webbplats

Frågor och svar om vattenläget

På vissa håll råder det fortfarande brist. Där ska man självklart fortsätta att spara på vattnet.

Om man bor på en plats som nu har god tillgång på vatten så är det en ändå god idé ta för vana att hushålla med vattnet. Det ger ett bättre utgångsläge för kommande torrperioder och sparar också på resurser som kemikalier och energi som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir också mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor.

Det kan skilja sig mycket från en vattenresurs till en annan. Det spelar så klart roll hur intensivt regnet är, men det spelar till exempel också roll hur stort område som rinner till vattendraget, sjön eller grundvattenmagasinet.

Det tar ofta längre tid än man tror innan alla olika typer av vatten har fyllts på till normala nivåer. Grundvattennivåerna påverkar också hur snabbt flödena i vattendragen minskar när ett regnväder upphör.

Tillstånd för vattenuttag söks hos Mark- och miljödomstolen. Processen kring tillstånd tar i normala fall minst några månader.

I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

  • För vattendrag, högst 600 m3/d och högst 100 000 m3/år
  • För sjö, högst 1000 m3/d och högst 200 000 m3/år

En anmälan ger inte en säker rättighet så som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.

Mer information om anmälan av vattenverksamhet

Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i jorden eller berggrunden. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning 

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten när Länsstyrelsen går ut med generellt förbud.

Misstänker du otillåtna uttag eller överträdelser av regleringsvillkor eller andra bestämmelser kan du rapportera (anmäla) detta till länsstyrelsen. Förutom dina egna kontaktuppgifter (du kan vara anonym, använd då inte e-post som innehåller ditt namn) bör anmälan innehålla följande uppgifter:

  • Vad är problemet (gärna foton)?
  • Vem orsakar det (namn, adress och kontaktuppgifter)?
  • Var sker det (om möjligt ange fastighetsbeteckning)?
  • Vilka konsekvenser kan det få?

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län