Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 är vägledande i Länsstyrelsens interna styrning genom verksamhetens fem strategiska mål:

 • Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
 • Ett hållbart samhällsbyggande
 • Ett robust och motståndskraftigt län
 • Hela länet har kraft att verka och utvecklas tillsammans
 • Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet

Läs mer om Länsstyrelsens interna, strategiska arbete med Agenda 2030 här

Verksamhetsplanering och årsredovisning Länk till annan webbplats.

I det utåtriktade Agenda 2030-arbetet fokuserar Länsstyrelsen på att utveckla stödet till länets kommuner.

Kommunernas uppdrag inom Agenda 2030

Kommunernas arbete med Agenda 2030 är avgörande för att Västra Götaland ska bli ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart län. Samtidigt är agendan komplex och utan facit. Det kan därför vara svårt att veta hur man som kommun på bästa sätt ska ta sig an arbetet.

Vi på Länsstyrelsen kan guida er i detta arbete. Nedan presenteras det stöd som vi erbjuder idag.

Vad Länsstyrelsen Västra Götaland kan hjälpa till med

Överblick – aktörer och erbjudanden inom Agenda 2030

Det finns ett stort utbud av aktörer som erbjuder olika stöd i implementeringen av Agenda 2030. Detta dokument erbjuder en överblick över de processtöd för strategiskt arbete med Agenda 2030 som finns i länet och nationellt. Målgrupp är kommuner, men det finns även näringslivsspecifika stöd.

Aktörer och erbjudanden (pdf-fil) Pdf, 156.9 kB.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Agenda 2030 och Sveriges miljömål är viktiga verktyg i arbetet för ökad hållbarhet på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Genom att konkretisera de globala målen för hållbar utveckling till en lokal politik som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov, kan kommuner stimulera en lokal utveckling och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige.

Vägledningen riktar sig till kommuner, men principerna kan med fördel även användas av andra typer av organisationer.

Kortversion Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (rus.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (rus.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas processtöd för Agenda 2030

Länsstyrelserna tog under 2020 fram ett gemensamt processtöd för hur myndigheterna kan arbeta strategiskt med att integrera Agenda 2030 i sina respektive organisationer. Process-stödet kan med fördel användas även i andra organisationer än länsstyrelsen. Process-stödet hjälper till att identifiera vilken roll som organisationen spelar i sammanhanget, de styrkor och brister som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram till tvärsektoriella samarbeten.

Yttranden på kommunala Agenda 2030/hållbarhets-strategier/program

Länsstyrelsen erbjuder möjligheten till yttrande på kommunala Agenda 2020-strategier (eller liknande dokument). Kontakta oss gärna i god tid när ni har en strategi på gång och önskar stöd och vägledning. Nedan återfinns Länsstyrelsens tidigare svar.

Länsstyrelsens svar till Borås Stad (pdf-fil) Pdf, 292.6 kB.

Länsstyrelsens svar till Essunga kommun (pdf-fil) Pdf, 276.3 kB.

Länsstyrelsens svar till Töreboda kommun (pdf-fil) Pdf, 264.1 kB.

Länsstyrelsens svar till Mariestads kommun (pdf-fil) Pdf, 277.1 kB.

Länsstyrelsens svar till Lidköpings kommun (pdf-fil) Pdf, 290.4 kB.

Länsstyrelsens svar till Vara kommun (pdf-fil) Pdf, 287.8 kB.

Agenda 2030 och Länsstyrelsens uppdrag

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

 • utrota fattigdom och hunger överallt
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

 • främja arbetet med Agenda 2030
 • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
 • redovisa utvecklingen till regeringen.

Relaterad information

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan.

GD-Forum (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Wexsus: Västsveriges nexus för hållbar utveckling är en samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Samverkansarenan syftar till kontaktskapande och utveckling av relationer mellan alla samhällssektorer för att med kunskap som grund tillsammans stärka samhällets förmåga att ställa om.

WEXSUS Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 - rapport (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland: De svenska miljömålen utgör Sveriges miljödimension av Agenda 2030. Att jobba med miljömålen är ett konkret sätt att bidra till agendans miljömässiga hållbarhet. Genom miljömålen är de globala frågorna nedbrutna till ett nationellt perspektiv och de utmaningar och förutsättningar som finns här.

Åtgärdsprogram för miljömålen på Hållbart Västra Götalands webbsida (hallbartvg.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss