Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag och vision är att arbeta för det hållbara samhället. Vi gör det utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Länsstyrelsens uppdrag är både brett och komplext. Det utgår från de uppdrag vi får från riksdag och regering och de arbetsuppgifter som finns i länsstyrelseinstruktionen (SFS 2017:868). Vi ska se till att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten i Västra Götaland. Vi följer utveckling brett i länet och informerar löpande regeringen om nuläget och om länets aktuella behov. Länsstyrelsen är en del av totalförsvaret och högsta regionalt ansvariga myndighet för det civila försvaret. Demokratiuppdraget, regional utveckling med grön omställning och civilt försvar är prioriterade områden för oss.

Här är några viktiga uppdrag:

 • Västra Götaland och Halland utgör tillsammans Västra civilområdet. Länsstyrelsen Västra Götaland är civilområdesansvarigt.
 • Länsstyrelsen är länets krisberedskapsmyndighet och arbetar med att samordna krishanteringen vid samhällsstörningar av olika slag. Vi ansvarar också för att bygga upp det civila försvaret som en del i det nya totalförsvaret.
 • Vi är regional valmyndighet och fastställer det slutliga resultatet av ett val i vår region.
 • Vi stöder utveckling och företagande på landsbygden genom olika stöd och vi betalar ut EU-stöd till lantbrukare.
 • Vi genomför tillsyn av miljöfarlig och miljöpåverkande verksamhet och stöder även kommunernas tillsyn i miljö- och hälsofrågor.
 • Vi bildar och sköter naturreservat. Idag finns mer än 500 naturreservat i länet, som är till för att skydda värdefulla fåglar, insekter, växter och andra livsformer samtidigt som de är fina besöksmål för den naturintresserade.
 • Vi bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande, bland annat genom att stödja och granska kommunernas planeringsarbete. Vi ger stöd till bostadssektorn och håller koll på tillgången till bostäder i länet.
 • Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle genom jämställdhetsarbete, stöd till integration och kommunernas mottagande av nyanlända. Vi motverkar mäns våld mot kvinnor och vi försöker hindra langning av alkohol och droger, framför allt till unga.
 • Vi värnar om länets vatten. Både hav, vattendrag och sjöar ska ha friska och levande vatten. Fiskevård och fiskenäring ligger också på vårt bord.
 • Länets husdjur får tillsyn av djurskyddskontrollanter och veterinärer, som också sköter smittskyddsärenden och livsmedelskontroll.
 • Vi vårdar kulturmiljön genom att besluta om kulturminnen och bevara kulturhistoriska miljöer och fornminnen för nutid och kommande generationer.
 • För framtiden arbetar vi också genom att ta tag i de miljömässiga utmaningarna för ett hållbart Västra Götaland. Vi har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och 2030 ska vi vara en fossiloberoende region.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss