Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar där du kan ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Upphandlingsplan

Här hittar du Länsstyrelsen Västra Götalands upphandlingsplan.

Upphandlingsplan 2023 Pdf, 230.5 kB.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Frågor och svar om upphandlingar

Här hittar du vanliga frågor och svar om upphandlingar.

Du hittar dem på den här webbsidan under Aktuella upphandlingar.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

Länsstyrelsen använder elektronisk anbudsgivning via vårt upphandlingsverktyg. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på tendsign.com Länk till annan webbplats.. Du får aktuella annonser och upphandlingsdokument när du registrerar dig.

Registrera dig på tendsign.com Länk till annan webbplats.

Sekretess för ett upphandlingsärende gäller från det att upphandlingen påbörjats till att länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av anbuden. Sekretessen bryts först när tilldelningsbeslutet meddelas. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare och innehåller information om vilken anbudsgivare som har tilldelats kontraktet och anledningen till detta.

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut handlingarna.

Ett förfrågningsunderlag är det underlag där det framgår vad vi efterfrågar i den aktuella upphandlingen. De flesta förfrågningsunderlag är uppbyggda enligt samma mall och följer en tydlig struktur.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

  • krav på leverantören
  • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka och att det finns ett miljöledningssystem. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Nej, det finns inget krav på att alltid välja lägst pris. Men Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”. Då utvärderas fler aspekter än pris.

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhet vid upphandling.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig upphandling styr upphandlingarna. Men Länsstyrelsen kan skapa goda förutsättningar för lokala, mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Det är ett avtal där man har kommit överens om villkor som sedan gäller vid kommande avrop av en viss vara eller tjänst. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. De gäller över tid där man köper varor eller tjänster som är återkommande. Ramavtal kan tecknas med en eller flera upphandlande myndigheter och leverantörer. Ramavtal kan ha alla eller vissa villkor fastställda.

Ramavtal (Upphandlingsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Max fyra år. Bara vid särskilda fall får det gälla längre.

Kontakt