Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar där du kan ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Upphandlingsplan

Här hittar du Länsstyrelsen Västra Götalands upphandlingsplan.

Upphandlingsplan 2022 Pdf, 207.7 kB.

Råd till anbudsgivare

Det är flera formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till en statlig myndighet. Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick.

Börja i tid

I underlagen begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Läs förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt. Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
  • Stäm av mot kraven.

Ställ frågor och förtydligande

Påtala eventuella brister i upphandlingsdokumenten så tidigt som möjligt under anbudstiden. Hur du ställer frågor framkommer av förfrågningsunderlaget. Svar på inkomna frågor publiceras även så att alla anbudsgivare får samma information.

Frågor och svar bidrar till att upphandlingsprocessen blir mer genomskinlig och rättvis.

Svara även på självklara frågor

Även om vi känner till dig som leverantör kan vi endast utgå från de svar du lämnat i anbudet.

Följ krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Om du inte kan uppfylla alla krav

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Kontrollera ditt anbud

Det viktigaste rådet vi kan ge är att du bör kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss små möjligheter att be dig komplettera i efterhand.

Kontrollera datum

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi prövar inte anbud som lämnats in försent.

Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas

I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Avvakta tilldelningsbeslut

Efter att anbuden har utvärderats kommer vi skicka ut ett tilldelningsbeslut. I beslutet kommer det framgå hur utvärderingen gått till samt vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen.

Frågor och svar om upphandlingar

Här hittar du vanliga frågor och svar om upphandlingar.

Du hittar dem på den här webbsidan under Aktuella upphandlingar.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

Länsstyrelsen använder elektronisk anbudsgivning via vårt upphandlingsverktyg. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på tendsign.com Länk till annan webbplats.. Du får aktuella annonser och upphandlingsdokument när du registrerar dig.

Registrera dig på tendsign.com Länk till annan webbplats.

Sekretess för ett upphandlingsärende gäller från det att upphandlingen påbörjats till att länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av anbuden. Sekretessen bryts först när tilldelningsbeslutet meddelas. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare och innehåller information om vilken anbudsgivare som har tilldelats kontraktet och anledningen till detta.

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut handlingarna.

Ett förfrågningsunderlag är det underlag där det framgår vad vi efterfrågar i den aktuella upphandlingen. De flesta förfrågningsunderlag är uppbyggda enligt samma mall och följer en tydlig struktur.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

  • krav på leverantören
  • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka och att det finns ett miljöledningssystem. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Nej, det finns inget krav på att alltid välja lägst pris. Men Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”. Då utvärderas fler aspekter än pris.

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhet vid upphandling.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig upphandling styr upphandlingarna. Men Länsstyrelsen kan skapa goda förutsättningar för lokala, mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Det är ett avtal där man har kommit överens om villkor som sedan gäller vid kommande avrop av en viss vara eller tjänst. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. De gäller över tid där man köper varor eller tjänster som är återkommande. Ramavtal kan tecknas med en eller flera upphandlande myndigheter och leverantörer. Ramavtal kan ha alla eller vissa villkor fastställda.

Ramavtal (Upphandlingsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Max fyra år. Bara vid särskilda fall får det gälla längre.

Kontakt