Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Göteborg är residensstad för Länsstyrelsen Västra Götaland och landshövdingen bor i länsresidenset i Göteborg.

Profilbild på Sten Tolgfors

Foto: Henrik Brunnsgård

Sten Tolgfors, landshövding

Sten Tolgfors är född 1966 och uppväxt i Åmåls kommun. Han är utbildad inom statskunskap, nationalekonomi, historia och juridik vid högskolan i Örebro.

Sten var mellan åren 1994 och 2006 riksdagsledamot. Mellan 2006 och 2012 var han först handelsminister och därefter försvarsminister. Sedan 2013 har han varit verksam som konsult och författare.

Förordnandet gäller från och med den 1 september 2022 till och med den 31 augusti 2028.

Länsöverdirektör

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsöverdirektör Jörgen Peters.

Foto: Anders Rudäng

Jörgen Peters, länsöverdirektör

Jörgen Peters tillträdde som länsöverdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland 2 april 2024.

Jörgen har mångårig chefs- och ledarerfarenhet från såväl nationell som internationell verksamhet. Han kommer närmast från tjänsten som länsråd och beredskapsdirektör i Hallands län, en roll han haft sedan oktober 2014. Han har varit vid Länsstyrelsen i Hallands län som beredskapsdirektör och ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen sedan januari 2011. Dessförinnan arbetade Jörgen Peters vid Försvarsmakten.

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Länsstyrelsens insynsråd består av högst åtta ledamöter och har landshövdingen som ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska det tas hänsyn till jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring. Eftersom insynsrådet inte har några beslutsbefogenheter kan företrädare för exempelvis politiska partier och andra intressegrupper ingå i rådet utan att oklarhet uppstår om vem som har ansvaret för myndighetens beslut.

Insynsrådets ledamöter vid Länsstyrelsen i Västra Götaland förordnas oftast på tre år.

Ledamöter i insynsråd ersätts per sammanträdesdag. Ersättningarna inkluderar tid för inläsning av underlag och andra förberedelser inför insynsrådets sammanträden.

Ordförande

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län

Ledamöter

Per Cramér, professor, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Peter Hederstedt, överste, chef för Västra militärregionen

Klas Johansson, regionpolischef, Polismyndigheten

Sofia Karlsson, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland

Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren

Övriga

Jörgen Peters, länsöverdirektör i Västra Götalands län

Kent Andersson, internrevisionschef

Pia Severinsson, SACO

Martin Dahl, ST

Ansök om fana

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Fanorna delas vanligtvis ut av landshövdingen i en ceremoni i länsresidensets trädgård på Nationaldagen den 6 juni. Ett fåtal fanor delas ut vid det traditionella firandet på Skansen i Stockholm.

Det är inte längre möjligt för föreningar att ansöka om flagga från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, utan enbart fana.

Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana, utan bara föreningar och organisationer.

Ansökan ska vara Stiftelsens kansli till handa senast 1 januari för utdelning av fana den 6 juni samma år.

Ansök om flagga och fana, Stiftelsen Sveriges Nationaldag Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive länskommitté, där landshövdingen ingår. Länskommittén gör en prioritering bland ansökningarna.

Kontakt för ansökan om fana

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Telefon: 08-786 62 69
E-post: nationaldagen@riksdagen.se

Mikael Appelqvist, utredare
Länsstyrelsen i Västra Götaland
mikael.appelqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss