Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Göteborg är residensstad för Länsstyrelsen Västra Götaland och landshövdingen bor i länsresidenset i Göteborg.

Profilbild på Sten Tolgfors

Foto: Henrik Brunnsgård

Sten Tolgfors
Landshövding

Sten Tolgfors är född 1966 och uppväxt i Åmåls kommun. Han är utbildad inom statskunskap, nationalekonomi, historia och juridik vid högskolan i Örebro.

Sten var mellan åren 1994 och 2006 riksdagsledamot. Mellan 2006 och 2012 var han först handelsminister och därefter försvarsminister. Sedan 2013 har han varit verksam som konsult och författare.

Förordnandet gäller från och med den 1 september 2022 till och med den 31 augusti 2028.

Länsöverdirektör

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Lisbeth Schultze

Foto: Malin Johansson

Lisbeth Schultze Länsöverdirektör

Lisbeth Schultze är bland annat ordförande i Hornborgarådet, i Kosterhavsdelegationen samt i Världsarvet Tanums hällristningar.

Hon är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Energimyndigheten. Lisbeth Schultze är också sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Lisbeth Schultze är utbildad kemist och biolog vid universiteten i Linköping och Lund.

Lisbeth har innan uppdraget som länsråd arbetat vid Länsstyrelsen i Halland med regionalekonomiska frågor, krisberedskap samt miljöfrågor. Hon har även varit chef för enheten för naturvård och miljöövervakning.  

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Länsstyrelsens insynsråd består av högst åtta ledamöter och har landshövdingen som ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska det tas hänsyn till jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring. Eftersom insynsrådet inte har några beslutsbefogenheter kan företrädare för exempelvis politiska partier och andra intressegrupper ingå i rådet utan att oklarhet uppstår om vem som har ansvaret för myndighetens beslut.

Insynsrådets ledamöter vid Länsstyrelsen i Västra Götaland förordnas oftast på tre år.

Ledamöter i insynsråd ersätts per sammanträdesdag. Ersättningarna inkluderar tid för inläsning av underlag och andra förberedelser inför insynsrådets sammanträden.

Ordförande

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län

Ledamöter

Åke Bonnier, biskop Skara stift, Svenska Kyrkan

Klas Johansson, regionpolischef, Polismyndigheten

Sofia Karlsson, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland

Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola

Paula Holmqvist, riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot för Moderaterna

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Adjungerad ledamot

Peter Hederstedt, överste, chef, Militärregion Väst

Övriga

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län

Kent Andersson, internrevisor

Pia Severinsson, SACO

Annika Berggren, ST

Ansök om fana

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Fanorna delas vanligtvis ut av landshövdingen i en ceremoni i länsresidensets trädgård på Nationaldagen den 6 juni. Ett fåtal fanor delas ut vid det traditionella firandet på Skansen i Stockholm.

Det är inte längre möjligt för föreningar att ansöka om flagga från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, utan enbart fana.

Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana, utan bara föreningar och organisationer.

Ansökan ska vara Stiftelsens kansli till handa senast 1 januari för utdelning av fana den 6 juni samma år.

Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag (nationaldag.se). Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive länskommitté, där landshövdingen ingår. Länskommittén gör en prioritering bland ansökningarna.

Kontakt för ansökan om fana

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Telefon: 08-786 62 69
E-post: nationaldagen@riksdagen.se

Mikael Appelqvist, utredare
Länsstyrelsen i Västra Götaland
mikael.appelqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss