Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Agenda 2030 är vägledande i Länsstyrelsens interna styrning genom verksamhetens fem strategiska mål:

  • Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
  • Ett hållbart samhällsbyggande
  • Ett robust och motståndskraftigt län
  • Hela länet har kraft att verka och utvecklas tillsammans
  • Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet

Läs mer om Länsstyrelsens interna, strategiska arbete med Agenda 2030 här

Verksamhetsplanering och årsredovisning Länk till annan webbplats.

I det utåtriktade Agenda 2030-arbetet fokuserar Länsstyrelsen på att utveckla stödet till länets kommuner.

Kommunernas uppdrag inom Agenda 2030

Kommunernas arbete med Agenda 2030 är avgörande för att Västra Götaland ska bli ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart län. Samtidigt är agendan komplex och utan facit. Det kan därför vara svårt att veta hur man som kommun på bästa sätt ska ta sig an arbetet.

Vi på Länsstyrelsen kan guida er i detta arbete. Nedan presenteras det stöd som vi erbjuder idag.

Vad Länsstyrelsen Västra Götaland kan hjälpa till med

Överblick – aktörer och erbjudanden inom Agenda 2030

Det finns ett stort utbud av aktörer som erbjuder olika stöd i implementeringen av Agenda 2030. Detta dokument erbjuder en överblick över de processtöd för strategiskt arbete med Agenda 2030 som finns i länet och nationellt. Målgrupp är kommuner, men det finns även näringslivsspecifika stöd.

Aktörer och erbjudanden Pdf, 225.5 kB.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Agenda 2030 och Sveriges miljömål är viktiga verktyg i arbetet för ökad hållbarhet på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Genom att konkretisera de globala målen för hållbar utveckling till en lokal politik som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov, kan kommuner stimulera en lokal utveckling och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige.

Vägledningen riktar sig till kommuner, men principerna kan med fördel även användas av andra typer av organisationer.

Kortversion Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas processtöd för Agenda 2030

Länsstyrelserna tog under 2020 fram ett gemensamt processtöd för hur myndigheterna kan arbeta strategiskt med att integrera Agenda 2030 i sina respektive organisationer. Process-stödet kan med fördel användas även i andra organisationer än länsstyrelsen. Process-stödet hjälper till att identifiera vilken roll som organisationen spelar i sammanhanget, de styrkor och brister som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram till tvärsektoriella samarbeten.

Världens agenda – Länsstyrelsens agenda! Länk till annan webbplats.

Yttranden på kommunala Agenda 2030/hållbarhets-strategier/program

Länsstyrelsen erbjuder möjligheten till yttrande på kommunala Agenda 2020-strategier (eller liknande dokument). Kontakta oss gärna i god tid när ni har en strategi på gång och önskar stöd och vägledning. Nedan återfinns Länsstyrelsens tidigare svar.

Länsstyrelsens svar till Mariestads kommun Pdf, 277.1 kB.

Länsstyrelsens svar till Lidköpings kommun Pdf, 290.4 kB.

Länsstyrelsens svar till Vara kommun Pdf, 287.8 kB.

Relaterad information

Nationella samordnaren för Agenda 2030. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare för Agenda 2030-arbetet. Den nationella samordnaren ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt.

https://agenda2030samordnaren.se/ Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 i Väst: ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

https://www.2030vast.se/ Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/ Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland: De svenska miljömålen utgör Sveriges miljödimension av Agenda 2030. Att jobba med miljömålen är ett konkret sätt att bidra till agendans miljömässiga hållbarhet. Genom miljömålen är de globala frågorna nedbrutna till ett nationellt perspektiv och de utmaningar och förutsättningar som finns här.

https://www.hallbartvg.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt