Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen (UNDP) Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Under 2021 förstärker vi vårt arbete med Agenda 2030, bland annat genom ett tydligare fokus på samverkan med länets aktörer. Vi vill gärna veta vilket behov du ser! Har du tankar om hur länsstyrelsen kan utveckla sitt stöd inom Agenda 2030 är du varmt välkommen att kontakta Linda Danell, hållbarhetsstrateg Agenda 2030.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Agenda 2030 och Sveriges miljömål visar vad vi ska uppnå och är viktiga verktyg i arbetet för ökad hållbarhet på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Genom att konkretisera de globala målen för hållbar utveckling till en lokal politik, som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov, kan kommuner stimulera en lokal utveckling och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas processtöd

Länsstyrelserna tog under 2020 fram ett gemensamt processtöd för hur myndigheterna kan arbeta strategiskt med att integrera Agenda 2030 i arbetet. Detta stöd kan även omsättas i andra typer av organisationer och hjälpa till med att identifiera vilken roll som organisationen spelar i sammanhanget, de styrkor och brister som finns, samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram till tvärsektoriella samarbeten.

Världens agenda – Länsstyrelsens agenda! Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Danell

Hållbarhetsstrateg Agenda 2030