Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag och riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Vår organisation och delegationer

Organisationsschema

Klicka på bilden för en större visning

Avdelningar och kansli

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har cirka 800 medarbetare fördelat på sju avdelningar och ett kansli: 

 • Enheten för jordbrukarstöd
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för veterinär och djurskydd
 • Enheten för kontorsstöd

Avdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta till vara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta gör vi genom att handlägga och besluta om stöd och miljöersättningar, sprida kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomföra tillsyn och kontroller

Enheten för jordbrukarstöd

Här handläggs och kontrolleras ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU's jordbrukspolitik, de så kallade jordbrukarstöden. Stödformerna som vi hanterar är: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningar, kompensationsstöd, nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Enheten för landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet är ryggraden i vår verksamhet och vårt främsta fokus är att realisera det nya landsbygdsprogrammet. Vi utformar och förankrar den regionala handlingsplanen, informerar om landsbygdsprogrammets möjligheter, genomför prioriteringar och fattar beslut om stöd. Målet är att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden enligt regeringens och EU:s mål.

Enheten för veterinär och djurskydd

Vi ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen och den operativa kontrollen inom primärproduktionen av foder och livsmedel i länet. Dessutom utövar vi tillsyn över länets djurhälsopersonal, kommunernas kontrollverksamhet enligt livsmedelslagen, samt arbetar för samordning och samverkan mellan de kommunala tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsområdet. Vi handlägger även ärenden angående animaliska biprodukter, smittskyddsärenden och ärenden om förprövning av djurstallar.

Enheten för kontorsstöd

Enheten för kontorsstöds uppdrag är att hantera frågor som ligger i gränslandet till landsbygdsavdelningens tre huvudprocesser - jordbrukarstöd, landsbygdsprogrammet och veterinära frågor och djurskydd. Det mest omfattande uppdraget är att ta emot anmälningar om djur som far illa, fakturera befogade anmälningar och hantera överklagandeärenden. Vi hanterar också tillstånd för bolag att förvärva jordbruks- och skogsfastigheter och övervakar också att dödsbon avvecklar innehav av jord och skog inom föreskriven tid.

 • Enheten för avfall och tillsynsvägledning
 • Enheten för förorenade områden
 • Enheten för industri, avlopp och infratillsyn
 • Klimat och miljömålsenheten
 • Miljöprövningsenheten

Miljöskyddsavdelningen arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling av livsmiljön. Arbetet är i stor utsträckning knutet till prövning och tillsyn av miljöfarliga anläggningar enligt miljöbalken. Avdelningen hanterar även frågor rörande kemiska produkter, hälsoskydd och förorenade områden. Principerna om kretslopp, försiktighet, bästa möjliga teknik och produktval är styrande.

 • Naturskyddsenheten
 • Enheten för naturärenden
 • Enheten för naturförvaltning
 • Viltenheten
 • Enheten för Kosterhavet

Naturavdelningen arbetar för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken och enligt den prövas och utövas tillsyn inom naturvård. Avdelningen ansvarar även för viktiga uppgifter inom miljöövervakning och naturvårdsförvaltning inklusive skötsel och utveckling av Kosterhavets nationalpark och Hornborgasjöns naturreservat.

 • Enheten för samhällsskydd och beredskap
 • Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor
 • Enheten för integrationsfrågor
 • Kulturmiljöenheten
 • Rättsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten

Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för ett robust och säkert samhälle. Exempel på åtgärder för att stärka krishanteringsförmågan är att bygga nätverk för krisledning och kriskommunikation, erbjuda information och utbildning, medverka i samhällsplaneringen, stödja kommunernas arbete med krishantering och bedriva tillsyn över kommunernas tillämpning av lagen om skydd mot olyckor.

Enheten för Folkhälsa och rättighetsfrågor arbetar med förebyggande arbete inom alkohol, tobak, dopning och narkotika (ANDT) samt tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen ingår också i enhetens uppdrag. Stöd ges även till andra centrala aktörer i deras arbete med jämställdhetsintegrering och arbete mot våld i nära relationer. Utöver detta ansvarar enheten även för att Länsstyrelsens egna verksamheter utvecklas och kvalitetssäkras utifrån mänskliga rättigheter, barnperspektivet, jämställdhet och mångfald.

Enheten för integrationsfrågor samordnar det regionala arbetet kring utveckling och uppföljning av nyanlända flyktingars etablering.

Kulturmiljöenheten tillvaratar kulturarvet i den fysiska planeringen och beslutar om kulturminnen och om bidrag till kulturmiljövård.

Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö- och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, ger tillstånd för jakt, sköter allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare.

Samhällsbyggnadsenheten ska bevaka och främja goda livsmiljöer för människorna i länet. Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med ”människan i centrum”, samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd/stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering.


 • Enheten för vattenärenden
 • Enheten för vattenmiljö
 • Enheten för fiskförvaltning
 • Enheten för vattenmyndigheten Västerhavet

Avdelningen främjar en hållbar vattenanvändning, arbetar för att skydda och förbättra tillståndet för vattenmiljöer och mildra effekter av översvämningar med mera. Vattenavdelningen ansvarar för att ta fram miljöövervakningsprogram, miljömål och åtgärdsprogram i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Fiskevård, kalkning av sjöar och vattendrag samt utveckling av yrkes- och fritidsfisket ingår också i uppgifterna. Avdelningen handlägger EU-stöd till fisket och fiskberedningsindustrin.

 • Enheten för ekonomi och upphandling
 • Enheten för service och utveckling
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Ärendeserviceenheten

Enheten för ekonomi och upphandling ansvarar för Länsstyrelsens ekonomihantering. I enhetens uppgifter ingår också att betala ut statlig lönegaranti till anställda i företag som försatts i konkurs.

Enheten för service och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, projektstöd, sammanträdesteknik, lokalplanering och transporter samt inköp.

HR-enheten arbetar med områden som rekrytering, personal- och lönepolitik, personalsociala frågor, arbetsmiljöutbildning, kompetensutveckling och löneadministration.

Kommunikationsenheten ansvarar för strategisk kommunikationsplanering och för samlad intern och extern kommunikation. Enheten ger service till massmedia och stöder enheterna i deras mediekontakter. Enheten har ett övergripande ansvar för Länsstyrelsens interna och externa webbplatser och ett särskilt ansvar för informationssamordning vid krislägen i länet.

Ärendeserviceenheten hanterar bland annat arkivfrågor, ärendefrågor och informationssäkerhetsfrågor.

 • Enheten för applikationsstöd IT
 • Enheten för användarstöd IT
 • Enheten för driftstöd IT
 • Enheten för stab IT

Avdelningen arbetar för landets alla länsstyrelser. Avdelningen arbetar för att ge effektivt stöd, ökad nytta och god service till alla länsstyrelser och medarbetare. I slutändan ska nyttan öka för medborgare och företag. Administrativt hör avdelningen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finns på 24 orter i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.

Länsledningens kansli stödjer landshövdingen och länsöverdirektören i deras dagliga kontakter med såväl interna som externa aktörer.

Kansliet har bland annat hand om förberedelser, samordning och uppföljning av olika interna möten, som Länsstyrelsens insynsråd och ledningsgrupp. Vi samordnar beslutsföredragningar och granskar yttranden till regeringen.

I de externa kontakterna stöttar kansliet landshövdingen och länsöverdirektören med såväl planering som genomförande av möten med utländska, nationella och lokala företrädare, av resor i länet samt av officiella besök och representation i länsresidenset.

Slutligen har kansliet samordnings- och utredningsuppdrag inom olika aktuella områden som ledningssamarbetet med Västra Götalandsregionen och inom omvärldsanalys.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen beslutar i ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och om villkor för sådan verksamhet enligt miljöbalken.

Kosterhavsdelegationen

Kosterhavsdelegationen förvaltar Kosterhavets nationalpark.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet, skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna samt godkänner länets rovdjursförvaltningsplan med förslag till miniminivåer för björn och lo samt inriktning för förekomst av varg.

Vattendelegationen

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

Kontakt