Foto: Jesper Anhede

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Så arbetar vi i länet

Varje höst anordnar vi en Regional Tankesmedja för de inom kommuner och organisationer som jobbar med friluftslivsfrågor. Under året anordnas även temadagar med fokus på friluftsliv.

Det finns även ett regionalt friluftsråd som träffas två gånger per år. I rådet sitter representanter från följande organisationer: Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Skogsstyrelsen, Regionen, Västkuststiftelsen, Borås stad, Tjörns kommun, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), Västsvenska Turistrådet, Göteborgs universitet, Sportfiskarna och Länsstyrelsen.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Kryssa dig fram i Västra Götaland

Hur många naturområden har du varit i? Vi har samlat 100 av länets skyddade naturområden i en lista där du kan kryssa för vilka du har besökt. Kanske du besökt fler än du tror?

Krysslista för skyddade områden i Västra GötalandPDF

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Goda exempel

Kungälvs kommun har gjort ett par kortfilmer i naturreservat för att skapa ett besöksintresse.
Upptäck Guddehjälm – film (1:30 min)länk till annan webbplats

Sök bidrag för aktiviteter som främjar friluftslivet

En sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå friluftsmålen. Målet med sammanställningen är att underlätta för kommuner, myndigheter, föreningar, företag och andra som vill arbeta aktivt med olika friluftsförbättrande åtgärder.

Bidrag att sökaPDF

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. LONA utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Mer information om LONA, kontaktpersoner på länsstyrelsen, vägledning, hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Nedan listas ett antal pågående och avslutade projekt med syfte att främja friluftslivet för boende och besökare i länet.

 

Projekt: Tillgänglighetsanpassningar Kransmossens frilufts-och rekreationsområde

Projektperiod: 2011-05-01 - 2015-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
Kontaktperson på kommunen:
Anna Karlsson, telefon: 0768-88 56 59
E-post:anna.karlsson@boras.se

Sammanfattning

Under 2017 färdigställdes en 200 meter lång träspång och ca 350 meter lång slinga med hårdpackat stenmjöl utmed Kransån i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. Spången slingrar sig fram mellan träden längs åkanten och vid ett ställe går spången också tvärs över ån. Den är tillgänglighetsanpassad med tre mötesplatser, breda plattformar där det också finns bänkar. Tillgängligheten har utökats med anpassat picknickbord, parkering och fikaplattformar.

Projekt: Tillgång till Vättlefjäll

Projektperiod: 2018-01-01 - 2019-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Kontaktperson på kommunen:
Helena Engvall, telefon: 031-365 57 99
E-post: helena.engvall@ponf.goteborg.se

Sammanfattning

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad avser att utföra åtgärder i och kring Vättlefjälls naturreservat för att öka kunskapen och nyfikenheten att besöka området. Det gäller olika typer av arbeten som anläggning av mötesplats med grillmöjligheter, förbättring av belyst motionsspår, flytbrygga för kanotiläggning, skyltning, framtagande av informationsmaterial och att ordna en "Vättlefjällsdag" för att locka nya besökare med mera.

Projekt: Ökad tillgänglighet till naturområden i Dalsland

Projektperiod: 2016-04-01 - 2017-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Dals-Ed
Kontaktperson på kommunen: Renée Olsåker, telefon: 0530-93 94 54
E-post: renee.olsaker@miljo.dalsland.se

Sammanfattning

Projektet ska öka tillgängligheten till värdefulla naturområden i Dalsland till nytta för besökare. Tillgängligheten ska förbättras genom bättre vägskyltning, informationstavlor och parkeringsmöjligheter. Projektet bidrar också direkt till att fler naturområden kan tas med i beskrivningen i pågående LONA-projekt ”Vägledning till naturen i Dalsland”, där en skriftlig och digital guide tas fram. I detta projektet deltar Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner samt Västkuststiftelsen.

Projekt: Högsåsen - ett levande naturreservat

Projektperiod: 2018-04-30 - 2020-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Gullspång
Kontaktperson på kommunen: Elisabeth Olsson
Telefon: 0506-362 87
E-post: elisabeth.olsson@gullspang.se

Sammanfattning

I detta projekt görs riktade insatser för att utveckla den biologiska mångfalden i Högsåsens naturreservat. Det kommer även att arrangeras naturdagar för barn och personer med funktionsnedsättning. Områdets geologi kommer att studeras för att på sikt kunna sprida information till besökare i någon form.

Projekt: Kalkstensbrottet på Kinnekulle

Projektperiod: 2011-06-01 - 2013-01-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Götene
Kontaktperson på kommunen: Karolina Ringdahl,
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se


Sammanfattning

Projektets syfte var bland annat att öka attraktiviteten för kalkstensbrottet på Kinnekulle som utflyktsmål. En kort promenadslinga runt sjön har till exempel märkts upp.

Projekt: Ströms natur- och friluftslivsområde åtgärd 2–5, 7,
9–10

Period: 2010-06-30 - 2012-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
Kontaktperson på kommunen: Svante Brandin
Telefon: 0320-21 72 79,
E-post: svante.brandin@mark.se

Sammanfattning

Projektets syfte har bland annat varit att få fler att besöka och uppleva områdena längs Lygnerns norr branter. Ett digitalt kartskikt med tidigare kunskaper har sammanställts. Röjning och märkning av led har genomförts. Folder med karta över leden har tagits fram och tryckts i 1 000 ex för spridning på lämpliga platser. Ett antal informationspunkter längs leden har satts upp. Totalt har 200 deltagare varit med på arrangerade inventeringar och utflykter.

Projekt: Paddling i Biosfärområdet

Projektperiod 2013-03-01 - 2014-09-30

Kontaktperson på kommunen: Anna-Lena Berggren Drotz
Telefon: 0510-77 02 24
E-post: anna-lena.berggren-drotz@lidkoping.se

Sammanfattning

Med utgångspunkt från genomförd inventering om paddlingsförutsättningar har åtgärder för att underlätta paddling inom området utförts. En samlad och attraktiv webbaserad information som beskriver de viktigaste förutsättningarna för paddling i området har tagits fram. En enklare tryckt folder har tryckts upp som komplement med informationen om iläggningsplatser och angöringsplatser.

Det har även pekats ut sju nya tänkbara nyetableringsplatser, varav fyra är avsedda som vindskydd, två så kallade krakar och en omvandling av befintlig byggnad för övernattningsbruk.

Projekt: Paddlingsmöjligheter i Biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle

Projektperiod: 2010-09-01 - 2011-03-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Mariestad
Kontaktperson på kommunen: Håkan Magnusson
Telefon: 0501-63436
E-post: Miljo@mariestad.se

Sammanfattning

Skärgårdarna runt Kålland och Kållandsö samt Mariestads skärgård lämpar sig utmärkt för paddling. För att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet för paddlare har bland annat angöringsplatser inventerats.

Projekt: Fågeltorn vid Skalle

Projektperiod: 2011-06-01 - 2014-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
Kontaktperson på kommunen: Kjell Johansson
Telefon: 033-357354
E-post: kjell.johansson@boras.se

Sammanfattning

Syftet med projektet ”Fågeltorn vid Skalle” var att främja ett ökat friluftsliv genom att öka tillgängligheten och säkerheten till fågeltornet vid Skalle i Mölarps naturreservat. En 150 meter ny tillgänglighetsanpassad spång har byggts, reparera fågeltornet har reparerats och ett bord med bänkar har anlagts.

Skrivet om friluftsliv

En studie av hur länets kommuner beaktat friluftslivets intressen i den fysiska planeringen med fokus på översiktsplanerna. Vi har gjort en sammanfattad version.

Friluftsliv i översiktsplaner – Hur viktigt är friluftslivet i kommunernas översiktsplanering?PDF

Tjörn och Göteborg är årets friluftskommuner

Varje år skickar Naturvårdsverket ut en enkätundersökning till landets kommuner om hur de arbetar med friluftsliv. Nedan är en sammanställning av Västra Götalands rankning och totalpoäng för 2019. Av länets 49 kommuner har 35 svarat på enkäten, fem fler än förra året. Sett i hela landet kom Göteborg och Tjörn på delad 16:e plats med 30 poäng. Medianvärdet i landet är 21 poäng och i vårt län ligger det på 19,5 poäng. Orust är årets förbättrare. Resultatet presenterades i samband med årets Nationella Tankesmedja för friluftsliv, som hölls i Kristianstad 16-17 maj.

 

KommunRankningPoäng
Göteborg130
Tjörn130
Härryda228,5
Falköping327,5
Orust327,5
Trollhättan327,5
Lidköping427
Borås526
Alingsås625
Karlsborg724,5
Uddevalla724,5
Åmål724,5
Götene823,5
Tibro922
Skara1021
Vara1120,5
Ulricehamn1218,5
Strömstad1318
Sotenäs1417,5
Ale1516
Hjo1516
Öckerö1516
Grästorp1516
Partille1615,5
Herrljunga1714,5
Kungälv1813,5
Lysekil1912,5
Bengtsfors2011,5
Bollebygd2110
Mellerud229,5
Tranemo229,5
Mark238,5
Lilla Edet246
Stenungsund246
Töreboda254,5

Kontakt

Robert Andersson