Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen till kommunen även för vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har beslutat.

Vattenskyddsområden i Västra Götaland

Det finns cirka 200 vattenskyddsområden i Västra Götalands län. De flesta skyddar grundvattentäkter.

Av Länsstyrelsen nyligen inrättade

  • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde, beslutades i december 2022. Beslutet kungordes i början av januari och har skickats till fastighetsägare i området. Föreskrifterna träder i kraft 2023-02-15 och finns tillgängliga i Länsstyrelsens författningssamling.
  • Vänersborgsviken och Göta Älvs vattenskyddsområde beslutades i maj 2022. Beslutet överklagades till regeringen i juni 2022, men Länsstyrelsens föreskrifter gäller även under tiden överklagandet pågår.

Det kan finnas fler nya vattenskyddsområden i länet, som kommuner har inrättat.

Föreskrifter för de vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har inrättat hittar du i Länsstyrelsens författningssamling.

Länsstyrelsens författningssamling

Folder om Rådasjön och Norra Långevattnets attenskyddsområde (pdf) Pdf, 937.8 kB.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt