Vattenläget i länet

Här hittar du information om torka, översvämningar och vattennivåer i länet. Du hittar också vanliga frågor och svar.

Vattenläget i länet varierar hela tiden. Ibland uppstår torka och vi behöver spara på vatten. Situationen kan också vara den omvända, med höga vattenflöden och översvämningar.

Aktuell information om vattennivåer och flöden

Du hittar aktuell information om flöden i vattendrag och grundvattennivåer på följande webbsidor:

Varningar, SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flödesläget, SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenwebb, SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Risk för vattenbrist, SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundvattennivåer, Sveriges geologiska undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Höga vattenflöden – saker att tänka på

Vid höga vattenflöden finns det några saker du kan tänka på:

 • Om du bor i hus nära ett vattendrag, se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar. Du hittar många råd och tips på krisinformation.se: Så gör du vid översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Den enskilde har stort ansvar för förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren för din fastighet, så att du vet vad som gäller vid till exempel översvämning. Försäkringsbolaget kan också ge förslag på förebyggande åtgärder.
 • Respektera eventuella avspärrningar.

Risk för ras och skred när vattnet sjunker tillbaka

När vattnet sjunker undan ökar risken för ras och skred. Statens geotekniska institut har samlat några varningstecken på skredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflödena. Det finns risk för ras om du går för nära och strömmarna i vattnet är starka.

Torka – saker att tänka på

Vid torka finns det några saker du kan tänka på:

 • Uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning kan kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.
 • Vid torka ökar risken för skador av vattenuttag. För stora uttag av grundvatten kan till exempel leda till att brunnar i närheten sinar. Det kan också bli sättningar i byggnader. För stora uttag av ytvatten kan göra att bottnar vid sjöar friläggs eller att djur och växter i vattendrag får sämre levnadsförhållanden.
 • Kommunen kan besluta om restriktioner för det kommunala dricksvattnet och till exempel införa bevattningsförbud.
 • Vid torka kan du behöva spara på vatten. Det finns flera saker du kan göra själv, till exempel undvika att bada i badkar eller sätta ut en regnvattentunna. Fler tips för att spara vatten.
 • Om du har djur kan det vara bra att göra upp en plan för hur du säkerställer djurens tillgång till vatten om det skulle bli en bristvara. Tips och råd för djurhållare vid en onormal vattensituationPDF.

Länsstyrelsen tillsyn över vattnet

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av nästan all vattenverksamhet. Några exempel på vattenverksamheter är vattenreglering och uttag av ytvatten eller grundvatten. Länsstyrelsen kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs. Om inte lagen följs kan Länsstyrelsen ta beslut om förbud eller andra åtgärder. Vi arbetar också förebyggande.

Reglering av vatten

Det finns ofta en vattendom som styr hur dammluckorna ska regleras. Grundregeln är att den som ansvarar för dammen och vattenregleringen, ofta kraftverksbolag, behöver följa bestämmelserna i domen. I akuta nödlägen finns möjlighet att tillfälligt avvika från bestämmelserna i en vattendom med stöd av antingen miljöbalken eller lagen om skydd mot olyckor. Beslut om sådana tillfälliga avvikelser kan fattas av den som ansvarar för dammen, räddningstjänsten eller av Länsstyrelsen.

När det är höga vattenflöden som kan ge samhällsstörningar, samarbetar många aktörer för att så långt det är möjligt minska negativa konsekvenser av vattenflödet. Kraftverksägare, kommuner, räddningstjänst, SMHI och länsstyrelse har ofta daglig kontakt.

Frågor och svar

Läget kan variera mellan kommunerna beroende på till exempel hur förbrukningen har sett ut under året, så var uppmärksam på vilken information din kommun går ut med.

Om du bor på en plats som nu har god tillgång på vatten, är det ändå en god idé att ta för vana att hushålla med vattnet. Då blir utgångsläget för torrperioder bättre. Det sparar också på resurser som kemikalier och energi, som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir även mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor.

Tips på hur du kan spara vatten.

Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i jorden eller berggrunden. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning 

Du hittar grundvattennivåer på Sveriges geologiska undersöknings webbplats: Grundvattennivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För stora uttag av grundvatten kan leda till att:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut.
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar.
 • Det blir sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

För stora uttag av ytvatten kan leda till att:

 • Vattendrag sinar.
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs.
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Fiskar och andra organismer som lever i vattnet kan hindras i sina förflyttningar, om dämning sker för att skapa en vattenreserv.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Du söker tillstånd för vattenuttag hos Mark- och miljödomstolen. Processen tar i normala fall minst några månader. I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

 • För vattendrag, högst 600 m3/dygn och högst 100 000 m3/år.
 • För sjö, högst 1000 m3/dygn och högst 200 000 m3/år.

En anmälan ger inte en säker rättighet, så som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.
Anmälan av vattenverksamhet. 

Du kan läsa mer om att söka tillstånd för vattenverksamhet under Vattenverksamhet.

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten om Länsstyrelsen går ut med generellt förbud.

Vattenuttag i ett vattendrag gör att vattenflödet minskar nedströms uttagsplatsen. Vattenuttagets effekter beror bland annat på uttagets storlek i förhållande till vattenflödet i vattendraget. Om en stor andel av vattnet i vattendraget leds bort ökar skaderisken. Då flödet i vattendraget underskrider en kritisk nivå bör inga vattenuttag ske. Denna kritiska nivå varierar mellan olika vattendrag beroende på naturvärden och andra faktorer.

Exempel på skador av vattenuttag:

 • Naturmiljön och fisket är exempel på allmänna intressen som kan skadas. Vattendragets djur- och växtliv påverkas negativt av minskad livsmiljö, mer stillastående vatten och sämre vattenkvalitet. Under den kalla årstiden kan ökad isbildning och bottenfrysning skada naturmiljön. Vid kraftig uttorkning kan en stor del av vattendragets djur- och växtliv dö ut.
 • Fisk, kräftor, insekter, musslor och andra djur i vattendraget är känsliga för minskade syrehalter och höga vattentemperaturer. Mer stillastående vatten och höga vattentemperaturer minskar syresättningen av vattnet. Utsläpp av avloppsvatten blir mindre utspätt vid låga flöden i vattendraget, vilket försämrar vattenkvaliteten och ökar syreförbrukningen.
 • Låga flöden i vattendrag kan medföra vandringshinder för fisk. Dessutom ökar risken att fåglar äter upp fiskar och andra djur.
 • Vattenuttag i sjöar kan medföra minskat vattendjup eller torrläggning av grundområden och strandmiljöer som är viktiga livsmiljöer för djur- och växtlivet. Vattenkvaliteten i sjön kan bli sämre. Flödet i vattendrag nedströms sjön kan minska.
 • Vattenkraftverk, närliggande brunnar och andra vattenuttag är exempel på enskilda intressen som kan skadas på grund av vattenuttag i vattendrag och sjöar.
 • Grundvattenuttag kan göra att brunnar sinar. Våtmarker och vattendrag som är grundvattenförsörjda kan torka ut med skador på naturmiljön som följd. Sänkta grundvattennivåer kan orsaka sättningar i marken.

Grundregeln är att uttag av ytvatten för bevattning kräver tillstånd av Mark- och miljödomstol. För uttag av ytvatten upp till en viss mängd enligt punkterna nedan gäller i stället för tillståndsplikt att vattenverksamheten inte får påbörjas innan den har anmälts till Länsstyrelsen.

Anmälan om vattenverksamhet

Huvudregeln i miljöbalken är att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från huvudregeln. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över uttag av både grund- och ytvatten. Om situationen förvärras så att det finns risk för skada på allmänna och enskilda intressen kan Länsstyrelsen förbjuda uttag av vatten. Vid ett förbud gäller att den som tar vatten utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

Om du saknar tillstånd att ta ut vatten måste du kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. Kan du inte påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas kan du föreläggas att omedelbart upphöra med vattenuttaget. Det är du som gör uttaget som alltid har bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Den som vattnat kan även drabbas av straff, då det kan vara fråga om en otillåten vattenverksamhet, och skadeståndskrav från närboende. Därför är det mycket viktigt att alla som gör någon typ av vattenuttag följer upp uttagets effekter. Ett minimikrav är att man har en regelbunden journalföring som sparas för att kunna redovisa hur stora uttag man gör varje månad (eller varje vecka eller varje dag), avsänkningen i uttagsbrunnen och några närliggande brunnar, flödet i vattendraget före respektive efter uttagspunkten samt vattennivån i magasinet/sjön där uttaget sker.

För dig som tar ut vatten för din verksamhet och har tillstånd från Mark- och Miljödomstol gäller att du noggrant ska följa de av domstolen fastställda villkoren och eventuella stoppregler.

Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av kommunen.

På krisinformation.se hittar du många råd och tips på vad du kan göra för att skydda ditt hus: Så gör du vid översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Som husägare har du alltid det yttersta ansvaret för att skydda och vid behov återställa hus och tomt.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län