Licensjakt varg

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

Regler, tider och tillstånd för jakt

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur björn, varg, järv, lodjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt och ska alltid ske under kontrollerade former.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet.

 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.
 • En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar.

Bedömningen ska göras efter följande kriterier:

 • Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt.
 • Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
 • Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
 • Jakten ska ske selektivt och under stängt kontrollerade former.

Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2024

Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 februari 2024 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten. Jakt får endast ske inom det angivna området i beslutet, och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet för det område där man jagar.

Beslut och jaktområde för reviret Tjunken

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 218-7630-2023 Länk till annan webbplats.

Polisens närvaro

Polisen kommer att ha en förhöjd närvaro i de aktuella licensområdena med huvudsyftet att förhindra jaktsabotage och att bidra till att den legalt beslutade jakten kan genomföras utan störning.

– Underrättelsebilden visar i nuläget inte på någon förhöjd eller känd hotbild men erfarenheten visar att störningar mot enskilda personer, jakten och dess företrädare i sin helhet kan förekomma, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.
Som tidigare år kommer också stickprovskontroller att ske, främst med inriktning på vapenlicenser, statligt jaktkort och liknande.

Presskontakt polisregion Bergslagen: 010-569 46 00

Följ licensjakten i Värmlands län

Rovbase (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Jakt får endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen. För att begränsa antalet vargar och förebygga skador kan licensjakt och skyddsjakt genomföras på varg i Sverige. Det är länsstyrelserna som fattar beslut om licensjakt efter delegering.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens aktuella beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

 • Jakt efter varg får endast bedrivas med kulvapen och ammunition som
  uppfyller kraven för klass 1. Detta följer av 14 och 16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid vargjakt. Eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade vargen finns det rekommendation om max två till tre hundar.
 • Vid jakt efter varg ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Detta framgår av 17 § andra stycket jaktförordningen (1987:905). 

När det finns ett beslut om licensjakt är normal jakttid från och med 2 januari till och med 15 februari eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda vargar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på vargen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i Jaktförordning (1987:905) paragraf 28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Viltskador

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss