Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brattforshedens krigsflygfält

År 2003 beslutade Länsstyrelsen att förklara krigsflygfält 16 på Brattforsheden mellan Molkom och Filipstad som länets andra kulturreservat. Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-45.

Flygbild över Brattforshedens krigsflygfält

Reservatet vårdar och skyddar i första hand byggnaderna och markanvändning vid flygfältet samt traditioner och minnen som levt vidare från beredskapstiden. Men även områdets natur med skogsmark och insektspopulationer som idag är hotade skyddas genom reservatsbildningen.

Bakgrund

Brattforshedens krigsflygfält anlades som fält nr 16 vid utbrottet av andra världskriget och var främst avsett för bombflyg. Kamoufleringen av krigsflygfältet var av central betydelse där flygfältet skulle efterlikna åkermark.

De byggnader som uppfördes under beredskapstiden och som finns bevarade idag utgörs bland annat av personal- och orderbaracker, köksbarack, matsalsbarack, laduvärn, förrådsbyggnader, bombförråd samt min- och ammunitionsförråd. Byggnaderna uppfördes så att de antingen var kamouflerade för att efterlikna gårdsbebyggelse till det som åkermark kamouflerade flygfältet eller dolda från luften genom taktäckning av exempelvis mossa och kvistar. Ammunitionsförråden fick karaktären av jordkällare och ladvärnet imiterade ladugård med vitmålad fähusdel, blindfönster och dörrar.

Senare användning av anläggningen

Efter andra världskrigets slut avtog de militära aktiviteterna vid flygfältet. Några militära anläggningar monterades ner eller förstördes genom sprängning. Öppna konstruktioner täcktes över med betongbalkar eller träplank. Flygfältet användes som militärt övningsområde och i början av 1960-talet kom det delvis att upplåtas för civil verksamhet, vilket har medfört att landningsbanan i öst-västlig riktning använts och bevarats. Fyra hangarer har uppförts på området efter 1945.

Varsam restaurering till tidsenlig stil

Vid restaureringen av markerna som ingår i reservatet eftersträvas den helhetskaraktär som Brattforshedens krigsflygfält hade under andra världskriget. Vid byggnadsvårdsarbetet är samma tidsangivelse utgångspunkten. Byggnaderna får även visa spår av senare användning och de förändringar som skett under efterkrigstiden. Både äldre och yngre bebyggelseskeden respekteras.

Svartvit flygbild från 1943 över Brattforshedens krigsflygfält. Efter varsam restaurering ser flygfältet idag ut till stora delar så som det gjorde på 40-talet.

Flygbild över Brattforshedens krigsflygfält från år 1943.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att

  • framföra motorfordon eller rida annat än på upplåtna vägar
  • göra upp eld, tälta, ställa upp husvagn eller annat ekipage för övernattning annat än på särskilt anvisade platser
  • skada eller ta bort natur- eller kulturföremål, ytbildning, marktäcke eller vegetation
  • släppa lös hund på flygfältet
  • snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 411,4 ha

Markslag: Flygfält 128,6 ha. Skog 273,5 ha. Bebyggd tomtmark 9,3 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Torsten Lindberg har skrivit boken "Fält 16 - Historien om ett Krigsflygfält”. Utgiven av Stiftelsen Krigsflygfält 16 Brattforsheden. Boken går att köpa av stiftelsen.

Mer information

Faktablad Brattforsheden Word, 33.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvårdsplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Krigsflygfält 16 Brattforshedens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges militärhistoriska arv Länk till annan webbplats.

Fortifikation-västs information om Krigsflygfält 16 Länk till annan webbplats.

Digitaltmuseum.se, filmen ”Med spaningsflyg i fält” Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Ta väg 63 från Karlstad mot Filipstad (ca 40 km). 6 km norr om Lindfors är en grusad avtagsväg åt höger. Avtagsvägen är skyltad med brun-vit vägskylt, Krigsflygfält 16. Efter cirka 2 km når du reservatets besöksparkering.

Fån Filipstad: ta väg 63 mot Karlstad (ca 18 km). 7,5 km söder om Brattfors pekar brun-vit vägskylt till vänster in på avtagsväg i riktning mot kulturreservat Krigsflygfält 16.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss