Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Apertin, Illberg och Ekenäs

Spåren runt Apertin, Illberg och Ekenäs vittnar om hur människor bott och brukat jorden i tusentals år. Här ligger järnålderns gravfält, kyrkplats och gårdar med medeltida rötter i ett vackert odlingslandskap. Men vad händer om man slutar hävda markerna? Och varför intresserade sig Gustav Vasa för området?

Gamla gårdar ligger utspridda i odlingslandskapet.

Herrgårdsbebyggelse och kyrkoplatser med anor från medeltiden

Spåren runt Apertin, Illberg och Ekenäs berättar historien om hur människor bott och brukat jorden här i tusentals år.

Kulturlandskapet vid Apertin-Illberg vittnar om en lång bebyggelseutveckling som sträcker sig tillbaka till forntiden. Äldst är områdets tre gravfält från järnåldern. Gravfälten, tillsammans med den medeltida kyrkplatsen och flera kyrkohemman som hörde till Skara domkyrka, markerar ett gammalt sockencentrum.

Området präglas i hög grad av herremansbebyggelsen vid Apertins herrgård och den före detta biskopsgården Ekenäs med anlagda parker, alléer och stora odlingsytor. Apertins herrgård uppfördes vid 1600-talets mitt; det nuvarande utförandet är från 1790-talet då också parkanläggningen byggdes. Inne i herrgården finns den så kallade Riddarsalen, i barockstil, från tiden då byggnaden uppfördes.

Idag lever berättelserna från dessa tidsepoker vidare och tack vare ett aktivt brukande av odlingslandskapet hålls markerna fortsatt öppna.

Besöksinformation

Ekenäs gård och Apertin herrgård är idag privatbostäder, men det finns flera sätt att uppleva området. De enklaste platserna att besöka är gravfältet vid Mogården, där det finns en besöksparkering, och den gamla kyrkplatsen mitt i området. Vid Apertin finns en besöksparkering och vandringsleder. Du kan också köra genom området på länsväg 714 och 717 och se landskapet från bilen.

Film om Apertin, Illberg och Ekenäs

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om det här besöksmålet.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Den här är platsen utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Apertin omnämns första gången 1397. Två kyrkor uppförda under 1300-respektive 1600-talet har funnits på socknens gamla kyrkplats norr om Apertins herrgård.

Genom områdets södra del löper en bevarad sträcka av banvallen till Sveriges första järnväg för allmän trafik, den så kallade Fryksta-Clara Elfs järnväg, anlagd 1849.

Hitta hit

Området ligger i Kils kommun, mellan sjöarna Södra Hyn och Fryken. Går att nå via riksväg 61 via Kil eller väg 62 via Öjenäs.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss