Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period. Programmens temaområden är:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Vatten
  • Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av.

 

Hållbarhetslöften driver på länets miljömålsarbete

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Inbjudan att teckna hållbarhetslöftenPDF

Läs mer om länets arbete med hållbarhetslöftenPDF

Vid frågor rörande hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte kontakta Länsstyrelsen via e-post.

Färdplan 4 ikoner

Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald är det andra åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter är en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för biologisk mångfald då de dessa insatsområden bedöms vara prioriterade att arbeta med även i Uppsala län.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Sammanställning av hållbarhetslöften tecknade inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald 2020PDF

Inbjudan att anta hållbarhetslöftePDF

Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi "Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län".

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan

Under hösten 2019 tecknade aktörer i länet hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan.

Färdplan för ett hållbart län - hållbarhetslöften per aktör (detaljerade löften)PDF

Hållbarhetslöften - Vilka aktörer som lovad vilket löftePDF

Aktörernas första inrapportering av åtgärdernas status i november 2020 har sammanställts i en lägesbild.

Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan - Uppföljning av hållbarhetslöftenPDF

Gruppfoto på de som undertecknat hållbarhetslöften för klimatet

Alla de undertecknande aktörerna samlade med landshövding Göran Enander i mitten. Foto: Göran Ekeberg

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten är det tredje åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vattenresurser, såväl ytvatten som grundvatten.

De miljökvalitetsmål som främst berörs är Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård, men det finns även kopplingar till God bebyggd miljö och Giftfri miljö.

Åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter bygger främst på det sedan tidigare förankrade arbetet med regional vattenförsörjningsplan och regional handlingsplan för klimatanpassning.

Under hösten 2021 kommer aktörer verksamma i Uppsala län erbjudas att teckna hållbarhetslöften för hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets yt- och grundvatten.

Kontakt

Vid frågor rörande hållbarhetslöften