Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period. Programmens temaområden är:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Vatten
 • Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av.

 

Hållbarhetslöften driver på länets miljömålsarbete

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Inbjudan att teckna hållbarhetslöften Pdf, 164 kB.

Läs mer om länets arbete med hållbarhetslöften Pdf, 144.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor rörande hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte kontakta Länsstyrelsen via e-post.

Färdplan 4 ikoner

Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten.

Åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter bygger främst på det sedan tidigare förankrade arbetet med regional vattenförsörjningsplan och regional handlingsplan för klimatanpassning, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027), processen för moderna miljötillstånd för vattenkraften. Åtgärdsprogrammen för ekosystem och biologisk mångfald samt minskad klimatpåverkan används som underlag och mall för att skapa igenkänning mellan programmen.

Åtgärdsprogrammet för vatten innehåller 13 valbara åtgärder med tillhörande förlag på aktiviteter inom fem fokusområden: Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen, Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd. Gemensamt för åtgärderna är att de kan genomföras av aktörer i länet, att de bidrar till att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med koppling till vatten samt att de är möjliga att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2021–2024.

Aktörer verksamma i Uppsala län erbjuds att delta i åtgärdsarbetet genom att teckna hållbarhetslöften för att genomföra åtgärder som bidrar till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets yt- och grundvatten. Läs mer under rubriken Hållbarhetslöften.

Regionalt åtgärdsprogram för vatten Pdf, 658.8 kB.

Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald är det andra åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter är en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för biologisk mångfald då de dessa insatsområden bedöms vara prioriterade att arbeta med även i Uppsala län.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Sammanställning av hållbarhetslöften tecknade inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald 2020 Pdf, 7.5 MB.

Avstämning hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald

Våren 2021 gjordes en första avstämning av pågående åtgärdsarbete kopplat till hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald. Nedan visas en övergripande bild av de medverkande aktörernas svar. Varje stapel motsvarar en åtgärd och staplarnas höjd visar antalet aktörer som tecknat hållbarhetslöften för en viss åtgärd.

Avstämningen har skett genom en enklare bedömning där aktörerna har angett åtgärdsarbetets status utifrån indelningen nedan.

 • Grönt – åtgärden går enligt plan
 • Gult – mindre avvikelser från plan
 • Rött – stor avvikelse från plan
 • Grått – saknas information
Avstämning

Klicka på bilden för att förstora den.

Det bedrivs många betydande åtgärder runt om i länet. Åtgärdsarbetet har i huvudsak startats upp som planerat. I de fall man angett en mindre avvikelse mot planen handlar det i de flesta fall om att man behöver förskjuta arbetet något framåt i tiden. Av de åtgärder som inte kommit igång alls, eller inte i tillräcklig omfattning, är i de allra flesta fall aktiviteter som handlar om kommunikation och dialog som hindrats av coronapandemin.

Uppföljning av arbetet med åtgärder kopplat till hållbarhetslöftet för ekosystem och biologisk mångfald planeras ske kontinuerligt under programperioden. I höst görs en avstämning liknande denna, och under våren 2021 genomförs den första årliga uppföljningen.

Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi "Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län".

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan

Under hösten 2019 tecknade aktörer i länet hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan.

Färdplan för ett hållbart län - hållbarhetslöften per aktör (detaljerade löften) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetslöften - Vilka aktörer som lovad vilket löfte Pdf, 183.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktörerna följer kontinuerligt upp sitt arbete inom ramen för hållbarhetslöftet. Nedan visas en övergripande bild över uppföljningen gjord under våren 2021. Varje rad motsvarar en aktör och varje kolumn en åtgärd ur åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. De åtgärder aktörerna har åtagit sig att arbeta med markeras genom färger:

 • Grönt - åtgärden går enligt plan
 • Gult - mindre avvikelser från planen
 • Rött - stor avvikelse från planen
 • Grå rutor innebär att aktören inte har rapporterat in sitt arbete med åtgärden.
Åtgärder

Klicka på bilden för att förstora den.

Det är mycket bra arbete som görs på olika håll i länet. De flesta aktiviteter utförs enligt plan men vissa aktiviteter har fått skjutas upp eller ställas in på grund av coronapandemin. En positiv effekt av pandemin är att den har påskyndat arbetet med digitala möten.

Läs mer om aktörernas olika åtgärder i en kort rapport som baseras på uppföljningen under hösten 2020.

Gruppfoto på de som undertecknat hållbarhetslöften för klimatet

Alla de undertecknande aktörerna samlade med landshövding Göran Enander i mitten. Foto: Göran Ekeberg

Kontakt

Vid frågor rörande hållbarhetslöften