Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Naturbilder och tåg i kollage till åtgärdsprogram för miljömål

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde. Programmens temaområden är:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Vatten
 • Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen har fyraåriga genomförandeperioder och omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av.


Hållbarhetslöften driver på länets miljömålsarbete

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet. Löftet beskriver de åtgärder en aktör väljer att åta sig att genomföra och följs upp årligen.

Hållbarhetslöften synliggör miljöarbete i länet och möjliggör samarbeten. Målet är att takten i genomförandet av åtgärder ska öka och på sikt ha en positiv effekt för miljömålen i länet.

Inbjudan att teckna hållbarhetslöften Pdf, 185 kB.

Vid frågor rörande hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte kontakta länsstyrelsen via e-post.

Färdplan 4 ikoner

Under 2022 påbörjades arbetet med att ta fram det fjärde åtgärdsprogrammet – miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Programmet togs fram i samverkan med aktörer i länet och kommer bland annat att bidra till att nå miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö", "Giftfri miljö" samt det övergripande generationsmålet.

Åtgärdsprogrammet blev klart under juni 2023. Programmet innebär bland annat förslag på åtgärder som bidrar till resurseffektivitet, hållbar livsmedelskonsumtion och hållbara transporter, med tillhörande valbara aktiviteter.

Hållbarhetslöften för samhällsutveckling kommer att tecknas vid en ceremoni på Uppsala slott i november 2023.

Åtgärder för miljömässigt hållbar samhällsutveckling Länk till annan webbplats.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten.

Åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter bygger främst på det sedan tidigare förankrade arbetet med regional vattenförsörjningsplan och regional handlingsplan för klimatanpassning, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027), processen för moderna miljötillstånd för vattenkraften.

Åtgärdsprogrammet för vatten innehåller 13 valbara åtgärder med tillhörande förlag på aktiviteter inom fem fokusområden: Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen, Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd.

Regionalt åtgärdsprogram för vatten (pdf) Länk till annan webbplats.

Sammanställning hållbarhetslöften för vatten (pdf) Pdf, 958.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhets ceremoni 2021

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald är det andra åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Sammanställning av hållbarhetslöften tecknade inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald 2020 Pdf, 3.6 MB.

Avstämning hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald

Aktörerna följer kontinuerligt upp sitt arbete inom ramen för hållbarhetslöftet. Nedan visas en övergripande bild över uppföljningen gjord under våren 2021. Varje stapel motsvarar en åtgärd och staplarnas höjd visar antalet aktörer som tecknat hållbarhetslöften för en viss åtgärd.

De åtgärder aktörerna har åtagit sig att arbeta med markeras genom färger:

 • Grönt – åtgärden går enligt plan
 • Gult – mindre avvikelser från plan
 • Rött – stor avvikelse från plan
 • Grått – saknas information
Avstämning

Klicka på bilden för att förstora den.

Det bedrivs många betydande åtgärder runt om i länet. Åtgärdsarbetet har i huvudsak startats upp som planerat. I de fall man angett en mindre avvikelse mot planen handlar det i de flesta fall om att man behöver förskjuta arbetet något framåt i tiden. Av de åtgärder som inte kommit igång alls, eller inte i tillräcklig omfattning, är i de allra flesta fall aktiviteter som handlar om kommunikation och dialog som hindrats av coronapandemin.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi "Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län". 2023 publicerades en uppdaterad version.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan 2023–2027 Länk till annan webbplats.

Hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan – alla aktörers löften 2022 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetslöften klimat – vilka aktörer som åtagit sig vilken åtgärd Pdf, 832.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län – Klimat- och energistrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktörerna följer kontinuerligt upp sitt arbete inom ramen för hållbarhetslöftet. Nedan visas en övergripande bild över uppföljningen gjord under våren 2023. Varje rad motsvarar en aktör och varje kolumn en åtgärd ur åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. De åtgärder aktörerna har åtagit sig att arbeta med markeras genom färger:

 • Grönt – åtgärden går enligt plan
 • Gult – mindre avvikelser från planen
 • Rött – stor avvikelse från planen
 • Grå rutor innebär att aktören inte har rapporterat in sitt arbete med åtgärden.
Ett rutnät som visar många vita rutor, ganska många gröna, och några gula, röda och gråa rutor.

Klicka på bilden för att förstora den.

Det är mycket bra arbete som görs på olika håll i länet. De flesta aktiviteter utförs enligt plan men vissa aktiviteter har fått skjutas upp eller ställas in på grund av coronapandemin. En positiv effekt av pandemin är att den har påskyndat arbetet med digitala möten.

I en rapport från april 2023 beskrivs resultat och goda exempel från första perioden i länets arbete med åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan –Resultat och goda exempel våren 2023 Länk till annan webbplats.

Vid frågor rörande hållbarhetslöften

E-post: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss