Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2030. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Så ser läget ut

Av de 15 miljömål som berör Uppsala län nås bara målet Ingen försurning. Frisk luft är det enda miljömålet där utvecklingstrenden är positiv. För de övriga målen är utvecklingen mestadels negativ eller går för långsamt, vilket är en bild som Uppsala län delar med övriga landet. Det gäller till exempel Levande skogar, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, och Grundvatten av god kvalitet.

Miljömålen är långsiktiga, det fordras omfattande åtgärder och det tar ofta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön. Av naturliga skäl sker därför sammantaget väldigt små förändringar på ett år.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms vara svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald och utvecklingen bedöms som negativ för målet Ett rikt växt och djurliv. Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå såväl Giftfri miljö som Grundvatten av god kvalitet.

För att nå längre i åtgärdsarbetet driver länsstyrelsen i samverkan med länets aktörer Färdplan för ett hållbart län med fyra regionala åtgärdsprogram inom områdena minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt samhällsutveckling.

Regional årlig uppföljning av miljömålen för Uppsala län 2022 (pdf) Pdf, 512.2 kB.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

Webbplatsen Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemets (RUS) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss